Μὰ ἡ δουλεία οὐδέποτε ἔπαυσε!


Ἄλλαξε ὄνομα! Ἄλλαξε νονούς… Ἄλλαξε δουλεμπόρους, ἀλλὰ δουλεία παρέμεινε…

Διότι ἐὰν καλοεξετάσουμε τὴν ἱστορία τῆς δουλείας στὸν πλανήτη, θὰ σταματήσουμε μὲ πόνο στὴν Ἀφρική. Καὶ τότε θὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς οὐδέποτε ἔπαψε καὶ μόνον ἄλλαξε τρόπους ἐπιβολῆς….

Ὄχι πὼς δὲν ὑπῆρχε δουλεία καὶ στὴν ἀρχαιότητα. Ἀλλὰ τοὐλάχιστον στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα ἡ δουλεία ἦταν κάτι ποὺ προστατευόταν κι ἀπὸ νόμους καὶ ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς πολίτες. Ἐὰν μάλιστα ἀναλογιστοῦμε πὼς στὴν ἀρχαία Ἀθήνα ἔως καὶ τραπεζίτες δούλους εἴχαμε, ἴσως νὰ ἀλλάξουμε εἰκόνα γιὰ τὰ ὅσα συνέβαιναν στὸν τόπο μας. (Καὶ παραβάτες ὑπῆρχαν, τοὺς ὁποίους οἱ δοῦλοι ἔσερναν στὰ δικαστήρια κανονικότατα!)
Ἀφῆστε δὲ ποὺ οἱ δοῦλοι προήρχοντο κυρίως ἀπὸ μάχες. Διότι, ἡ λογικὴ τῶν μαχομένων ἦταν ἡ ἐξῇς:
«ἐὰν δὲν εἶμαι ἱκανὸς νὰ ὑπερασπιστῶ τὴν ἀτομική μου ἐλευθερία καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος μου, δὲν ἔχει νόημα νὰ εἶμαι ἐλεύθερος». Πρὸς τοῦτο καὶ κάποιοι ἡττημένοι αὐτοκτονοῦσαν. 
Τέλος, πάντα γιὰ τοὺς δούλους στὴν Ἑλλάδα, οὐσιαστικῶς θὰ πρέπῃ νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς δὲν ἦταν τίποτα περισσότερο ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχον σημερινὴ  ἐργατικὴ τάξιν. Ἀμείβονταν κανονικότατα, ἔχαιραν πολλῶν ἐλευθεριῶν καὶ πληρώνονταν λίγο λιγότερο ἀπὸ ἕναν κρατικὸ λειτουργό. 

Στὴν Ῥώμη πάλι οἱ δοῦλοι ἦταν res, δῆλα δὴ ἀντικείμενα. Οὐσιαστικῶς στὴν Ῥώμη ξέπεσε ἐν τελῶς ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου σὲ ἀντικείμενον. Τὴν μόνην ἀξία τὴν εἶχαν οἱ  Ῥωμαῖοι πολίτες, ὅσοι, ὅπου κι ἐὰν ἦταν.  (Κάτι πῆγε νὰ κάνῃ ὁ Νέρων, ἀλλὰ τὸν ἐφαγαν κι αὐτόν!!!)
 Τελικῶς, ἐὰν πάλι κρίνουμε δίκαια, θὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς μαζὺ μὲ τὴν Ἑλλάδα κατέπεσαν καὶ οἱ ἀξίες ποὺ ἀφοροῦσαν στὴν προστασία τῆς ἀνθρωπίνου ὑπάρξεως. 

Ὅμως ἡ δουλεία δὲν ἔπαψε μὲ τὴν πτώσιν τῆς Ῥώμης. 
Καί γιατί νά  πάψῃ ἄλλως τέ; Ἐξυπηρετοῦσε ἀφάνταστα ὁ θεσμός της!!!
Πειρατές, κατακτητές, εἰσβολεῖς…
Καμμία διαφορετικότης στὴν στάσιν τους ἀπέναντι στοὺς πληθυσμούς.
Πόσα καί πόσα χωριά δέν κατέληξαν ἀπό παραθαλάσσια ὀρεινά, πρό κειμένου νά ἀποθαρρύνονται  οἱ ἐπίδοξοι εἰσβολεῖς καί δουλέμποροι;
 Οἱ μόνοι ποὺ πλήρωναν γιὰ αὐτὴν τὴν  ὁρμὴ καὶ τὴν βία, τῶν ἐκάστοτε κρατούντων φυσικά, ἦταν οἱ ἄμαχοι πληθυσμοί. 
 Βυζαντινοί, Ὀθωμανοί, Ἄραβες ἄφησαν ἀνεξίτηλες σφραγίδες στὴν ἱστορία τῶν ἀμάχων… Ἡ Μεσόγειος κατέληξε γιὰ δεκάδες χρόνια ὁ χῶρος τῆς ἀνομίας καὶ τῆς καταπατήσεως τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων!
Ἀλλὰ δὲν ἔπαυσε ποτέ…  Ἁπλῶς ἄλλαξε μορφή… 

Ἡ τρίτη μεγάλη περίοδος δουλείας ποὺ βίωσε ὁ σύγχρονος κόσμος μας, εἶναι ἡ δουλεία τῶν Ἀφρικανῶν καὶ τῶν Ἀσιατῶν! «Προεόρτιον» τῆς συγχρόνου ἐκδόσεώς της κι ἐπίλογος τῆς παλαιᾶς της μορφῆς.
Οἱ Ὀθωμανοί, οἱ Βυζαντινοὶ καὶ οἱ Ἄραβες ἔκλεισαν ἕναν κύκλο ποὺ ἄνοιξαν οἱ Ῥωμαῖοι, παραδίδοντας τὴν σκυτάλη σὲ νέες, πιὸ ἐξελιγμένες μορφὲς δουλείας. Πιὸ …ἐπιστημονικές… Πιὸ «ντελικάτες»….

Αὐτοὶ οἱ φουκαράδες, ζῶντας κατὰ φύσιν οὐσιαστικῶς, μακρὰν τῆς πονηρίας τῶν ΕὐρωπΕων, ἦταν πανεύκολο νὰ πέσουν θύματα στὰ δίκτυα τους. 
Δοῦλοι διοχετεύονταν σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη ἀλλὰ κυρίως στὴν Ἀμερική, ὅπου κι  αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ δουλεία κράτησε γιὰ περισσότερο ἀπὸ δύο αἰῶνες.

Κάποτε λοιπὸν ἡ δουλεία ἔπαψε ἐπισήμως. (Ὄχι ἀνεπισήμως!!!)
Ἄλλοτε μὲ νόμους, ἄλλοτε μὲ πολέμους, ἄλλοτε ἀπὸ …ἀνθρωπισμό!
Πῶς ὅμως θά κατάφερναν οἱ μεγάλοι γαιοκτήμονες νά ἐξακολουθήσουν τήν κερδοφορία τους πού ξεπερνοῦσε τά ὅρια τῆς κερδοσκοπίας; 
Εὔκολο…
Ἄν τὶ νὰ γίνονται ἀπάνθρωποι καὶ νὰ ἁρπάζουν τοὺς Ἀφρικανοὺς καὶ τοὺς Ἀσιάτες ἀπὸ τοὺς τόπους τους, γιὰ νὰ τοὺς μεταφέρουν, μὲ τοὺς ὅποιους κινδύνους, μὲ ὑψηλὰ κόστη, μὲ τὴν πιθανότητα νὰ στασιάσουν ἀνᾲ πάσᾳ στιγμῇ, ἦταν καλλίτερο νὰ τοὺς ἀφήνουν στὸν τόπο τους καὶ νὰ τοὺς ὁδηγοῦν συστηματικῶς στὴν ἐξάρτησιν ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες. 
Κι ἔτσι ἡ δουλεία, ἀν τὶ νὰ καταργηθῇ, ἄλλαξε …πρόσωπο καὶ …τονισμό! Μετέφερε τὸν τόνο λίγο παρακάτω κι ἔγινε δουλειά!

Ἡ ἀφαίμαξις τῶν πληθυσμῶν ὑφίσταται φυσικὰ ἀκόμη, μὲ ἐπιστημονικὲς μεθόδους πλέον καὶ μὲ στρατοὺς, γιὰ νὰ τὴν προασπίζουν, ποὺ ἄλλοτε εἶναι κρατικοί, ὅπως στὶς περισσότερες χῶρες τῆς Ἀφρικῆς, κι ἄλλοτε ἰδιωτικοί. Οἱ τελευταῖοι δὲν συμφέρουν πάρα πολύ, παρὰ μόνον σὲ ἐπιχειρήσεις χρυσοῦ καὶ διαμαντιῶν. 
Στὶς ἄλλες περιπτώσεις, ἤ δημιουργοῦν συνθῆκες ἐμφυλίων ἤ φροντίζουν νὰ λαμβάνουν ὅλην τὴν ἀπαραίτητον προστασίαν, μὲ μικρὰ ἀνταλλάγματα φυσικά, ἀπὸ ἐπισήμους φορεῖς. (Κάτι σὰν τὰ καθρεπτάκια τῶν ἰθαγενῶν μοιράζονται κι ἐδῶ…)Κι ἔτσι σήμερα, βλέπουμε μαριονέτες-ἀρχηγοὺς κρατῶν, νὰ διαβιοῦν ἐν μέσῳ αἰσχροτάτης χλιδῆς, ἐν ὧ τοὺς πληθυσμούς τους νὰ ἀργοπεθαίνουν ἀπὸ δίψα, ἀσιτία καὶ ἀσθένειες..
(Ἀφήνω ἀπ’ ἔξω γιὰ τὴν ὥρα τὰ πειράματα ποὺ διενεργοῦνται, τάχα μου ἀπὸ ἀνθρωπισμό, μέσῳ τῶν ἐμβολίων στὶς χῶρες αὐτές.)
 Τί ἔχουμε; Ἀφαίμαξιν!!!! Θάνατον! Γενοκτονίες!!!

Στὴν  Ἀφρικὴ λοιπόν, μίαν ἤπειρο πάμπλουτη, οὐδὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀγαθά της γεύονται οἱ γηγενεῖς.
Τὸ 98% τῆς παγκοσμίου παραγωγῆς διαμαντιῶν παράγεται στὴν νότιο Ἀφρική. Ἄλλως τὲ προσφάτως μάθαμε γιὰ τὰ γεγονότα τῆς δολοφονίας τῶν ἀπεργῶν ἀπὸ τὸν …κομμουνιστὴ πρόεδρο τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς. (Ἀνδρείκελον;) Τί ἀλήθεια κερδίζουν οἱ λαοί τῆς Ἀφρικῆς ἀπό ὅλα αὐτά;

Ἐκεῖ δέν παράγεται τό 77% τῆς παγκοσμίου παραγωγῆς χρυσοῦ; Ποιός Ἀφρικανός ἀπολαμβάνει κάτι ἀπό αὐτήν τήν παραγωγή; Καί τί ἀκριβῶς εἶναι οἱ σημερινοί ἐργαζόμενοι στά ὀρυχεῖα διαμαντιῶν κι ἐξορύξεως χρυσοῦ; Μήπως δέν εἶναι δοῦλοι;

Λίγο κιτρινούλι τὸ νερούλι, ἀλλὰ τοὐλάχιστον σήμερα δὲν θὰ πεθάνῃ ἀπὸ δίψα…

Τὸ κάθε τριαντάφυλλο, ποὺ χρειάζοται 5 λίτρων ὕδατος ἡμερησίως, εἶναι πολυτιμότερον ἀπὸ τοὺς καλλιεργητές του,  οἱ ὁποῖοι ἀμείβονται μὲ μόλις ἕνα δολάριον τὴν ἡμέρα καὶ φυσικὰ πεθαίνουν ἀπὸ ἐλλειψιν καθαρῶν ὑδάτων!!!  Ἀγοράζουμε λοιπὸν ἐμεῖς ἕνα ἀγαθὸ πάμφθηνο, πρὸ κειμένου νὰ πεθάνουν μερικὲς δεκάδες παιδιῶν ἀπὸ ἔλλειψιν ὑδρεύσεως. Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ χάριν τοῦ πολιτισμοῦ μας! Νερὸ γιὰ τριαντάφυλλα, ὄχι γιὰ τοὺς ἀνθρώπους! (Κένυα.)


Τί ἀπέγιναν οἱ κάτοικοι πού κάποτε διαβιοῦσαν ἀπό τήν γεωργία; Δοῦλοι φυσικά!

Ἡ πέρκα πού ἔχει κατασπαράξει ὅλην τήν πανίδα στήν λίμνη Βικτώρια  ἀπό ποιόν εἰσήχθῃ; Ποιός τήν ἐκμεταλλεύεται; Καί τί τρῶνε οἱ πρώην ψαράδες σήμερα κύριοι πού προωθεῖτε τήν πράσινη ἀνάπτυξιν; Κόκκαλα καί κεφάλια πέρκας; Τί ἀπέγιναν σήμερα οἱ ἄνθρωποι πού κάποτε διαβιοῦσαν ἀπό τήν ἁλιεία; Δοῦλοι φυσικά!

Τὸ 40% τοῦ κακάου παγκοσμίως παράγεται ἐκεῖ. Οἱ τιμὲς ὅμως καθορίζονται ἀπὸ τὰ χρηματιστήρια τῆς Ἀγγλίας καὶ τῆς Ἀμερικῆς. Ἀφῆστε δὲ ποὺ γιὰ νὰ ἔχουν φθηνὰ ἐργατικὰ ἐπιστρατεύουν παιδιά. Παιδιὰ ποὺ δὲν πληρώνονται καὶ ποὺ ἐὰν ἀσθενήσουν τὰ πετοῦν ὥς πατσαβοῦρες. (Ἀκτὴ Ἐλεφαντοστοῦν)
Τί ἀκριβῶς τρῶνε αὐτοί οἱ ἄνθρωποι; Ἀέρα κοπανιστό; Καί δέν εἶναι δοῦλοι; Γιατί δέν λέμε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους; Ντρεπόμαστε;

Τὸ κοβάλτιο, πρώτη ὕλη γιὰ κινητά, ὑπολογιστὲς καὶ ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια, παράγεται ἐκεῖ. Ὥς τί πωλεῖται ὅμως; Ὤς σκόνη ἤ ὥς κάτι χρήσιμον; Πληρώνονται ἤ ὄχι τό πολύ μέ ἔνα δολάριο τήν ἡμέρα αὐτοί πού τό ἐξαγάγουν; (Κογκό.)

Ναί, παιδάκι εἶναι!

Τό πετρέλαιον ἀπό τό Δέλτα τοῦ Νίγηρα γιατί δέν ἀφήνει χρῆμα στόν λαό τῆς Νιγηρίας;;  Τί καταστροφές ἐπιφέρει στό περιβᾶλλον; Ἔχουμε προβληματιστεῖ;


Μπορεῖ κάποιος νά τραφῇ μέσα σέ τέτοιο περιβᾶλλον;
Ἡ δουλεία οὐδέποτε ἔπαυσε!
Στὴν Ἀφρικὴ καὶ στὴν Ἀσία μάλιστα εἶναι στὶς μεγάλες της δόξες! Ἀλλὰ ἐξαπλώνεται! Ἄς μὴν ἀνησυχοῦμε!
Εἶναι μέσα στὰ σπίτια μας, στὶς πόλεις μας, στὰ χωριά μας σκορπισμένοι οἱ δοῦλοι… Τοὺς ἔχουν ἀκριβῶς μὲ τὸν ἴδιον τρόπο μεταφέρει, ὅπως πρὸ μερικῶν δεκάδων ἐτῶν ἔκαναν πρὸς ἄλλες κατευθύνσεις.
Οἱ ἐγκέφαλοι (;;;) αὐτοῦ τοῦ παρανοϊκοῦ κατεστημένου εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ σήμερα καταπατοῦν τὴν Χαλκιδική, τὴν Θράκη, τὴν Ἑλλάδα μας, γιὰ νὰ ἀφαιμάξουν καὶ τοὺς δικούς μας πληθυσμούς!
Ἤδη μεγάλες περιοχές μας ἔχουν μετατραπεῖ  σὲ κρανίου τόπο, εἶτε μέσῳ τῶν ἀνεμογεννητριῶν, εἶτε μέσῳ τῶν φωτοβολταϊκῶν, εἶτε μέσῳ τῆς ἐξορύξεως χρυσοῦ.
Σὲ λίγο, σὲ πολὺ λίγο, εἰκόνες σὰν τὶς παραπάνω θὰ βλέπουμε κι ἐδῶ!
Ἄλλως τὲ ἔχουν ἤδη φροντίσει νὰ ἁρπάξουν τὸ νερό, τὴν γῆ μας καὶ τὸν ἀέρα μας!
Τοὺς φυσικοὺς πόρους μας ἤ τοὺς ἰδιωτικοποιοῦν ἤ τοὺς ἀχρηστεύουν!
Ἐὰν δὲν μποροῦν νὰ ἁρπάξουν κάτι, τὸ καταστρέφουν πρὸ κειμένου οἱ γηγενεῖς νὰ μὴν μποροῦν νὰ ἐπιβιώσουν ἀπὸ τὶς φυσικὲς πηγές. 

Δὲν σᾶς τὰ γράφω ὅλα αὐτὰ μὲ στόχον νὰ σᾶς τρομάξω! 

Τὰ γνωρίζουμε ὅλοι κατὰ βάθος!
Ὁ λόγος ποὺ σας παρουσιάζω  αὐτὸ τὸ σημείωμα εἶναι γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀποκοποῦμε ἀπὸ τὶς λογικὲς τῆς ἀδιαφορίας. Δὲν ἔχει σημασία  ἐὰν ἡ ἀφαίμαξις συμβαίνῃ στὴν Μακεδονία ἤ στὴν Νέα Ζηλανδία ἤ στὴν Νότιο Ἀφρική!
Μᾶς ἀφορᾷ ὅλους τὸ ἴδιο!
Δὲν θέλω τὸν Νιγηριανὸ σκλάβο. Τὸν θέλω ἐλεύθερο κι ἀφέντη τοῦ ἑαυτοῦ του, στὸν τόπο του, στὴν ἀφθονία του!
Εἶτε ἐδῶ εἶτε ἐκεῖ εἶναι δοῦλος! Εἶναι ὄργανον, πολὺ ὕποπτον, ποὺ ἐκβιάζεται ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ τῆς πείνας καὶ τοῦ θανάτου. Καὶ καταντᾶ, ναί, καταντᾶ, ἀπειλὴ γιὰ ἐμέναν καὶ γιὰ κάθε ἄλλον ἄνθρωπο ποὺ διαβιεῖ ἐπὶ τοῦ πλανήτου, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ!
Δὲν θέλω λοιπὸν κανέναν νὰ  γίνεται θύμα κανενός!
Τοὺς θέλω ὅλους ἐλευθέρους καὶ αὐτάρκεις!
Γιὰ νὰ συμβῇ ὅμως αὐτὸ θὰ πρέπῃ νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς δὲν ὑπάρχουν οὔτε πράσινες ἀναπτύξεις, οὔτε σωτῆρες, οὔτε κάποιοι ποὺ κόπτονται γιὰ νὰ μᾶς βγάλουν ἀπὸ τὸ τέλμα.

Ὅλη  ἡ δύναμις, ἡ γνώσις καὶ ἡ ἀποφασιστικότης εἶναι μέσα μας!
Δὲν παλεύουμε γιὰ νὰ ἐλευθερώσουμε μόνον τὸν Ἕλληνα, ἀλλὰ ὅλον τὸν πλανήτη!
Κι ὅλος ὁ πλανήτης ἔχει τὰ μάτια του ἐπάνω μας, διότι γνωρίζουν πὼς ὅταν θὰ ἀποτινάξουμε ἐμεῖς τὸν δυνάστη, αὐτομάτως θὰ συμβῇ παντοῦ τὸ ἴδιο!
Πῶς; Μαγικά… Στὴν ὥρα του!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἐπίσης δὲν ὑπάρχουν κι ἀνίκητοι δυνάστες….. Καὶ τὸ γνωρίζουν!

Ὅλες οἱ φωτογραφίες ἀπὸ τὸ ταινιάκι:

[vimeo https://vimeo.com/37169808]

Πλούσιες χώρες, φτωχοί λαοί from carousel on Vimeo.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *