Ἡλιακές καταιγίδες ἤ ἐπιχειρήσεις γενοκτονίας;

Πρὸ μερικῶν μηνῶν δημοσίευσα τὶς ἀνακοινώσεις τῶν «ἐπιστημόνων» γιὰ τὶς «ῥήξεις» ποὺ παθαίνει τὸ μαγνητικὸ πεδίον τῆς γῆς, ἔτσι, διότι ἔτσι τοῦ …καπνίζει. Ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν γνώριζα αὐτὰ ποὺ γνωρίζω σήμερα γιὰ τὶς δυνατότητες τοῦ HAARP. 
Δὲν γνώριζα γιὰ παράδειγμα πὼς τὸ μαγνητικὸν πεδίον τῆς Γῆς μας δὲν ἀνοίγει μὲ καμμίαν φυσικὴ δύναμιν, παρὰ μόνον μὲ …ἐνδογήινον παρέμβασιν!!!
Γνώριζα ἀς ποῦμε πώς, παρέα μὲ τὸ Ὅζον, καὶ τὰ λοιπὰ στοιχεῖα τῆς ἀτμοσφαίρης, τὸ μαγνητικὸν πεδίον εἶναι τὸ καλλίτερον φίλτρο γιὰ τὴν προστασία τοῦ Ἀνθρώπου. Δὲν τὸ διαπερνᾷ τίποτα! Μὰ τίποτα. Δὲν γνώριζα ὅμως πὼς ὑπάρχουν τρόποι ἀκυρώσεώς του ἐκ τῶν …ἔσῳ!!! Τρόποι ποὺ δὲν προέρχονται ἀπὸ τοὺς μηχανισμοὺς προστασίας τῆς Γῆς ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς μηχανισμοὺς …ἀκυρώσεως τῆς προστασίας τῆς Γῆς.  
Διότι, ἄν καὶ ἴσως νὰ μᾶς φαίνεται κάπως …τραβηγμένο, τὸ μόνον ποὺ  δύναται νὰ ἀκυρώσῃ τὸ μαγνητικόν μας πεδίον εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἀνθρωπίνων «ἔργων» ποὺ στοχεύουν στὴν κατάργησιν τῶν ἀνθρωπίνων καὶ τῶν φυσικῶν νόμων!!! Ὄχι διότι μεριμνοῦν κάποιοι γιὰ τὴν προώθησιν τῆς Ἀνθρωπότητος σὲ ἀνώτερα ἐπίπεδα, ἀλλὰ διότι ἐπιθυμοῦν ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετον! Τὴν κατάργησιν τῆς Ἀνθρωπότητος.
Ἐὰν εἶναι ποτὲ δυνατόν!!!!

Τὸ μόνον μέσον λοιπὸν ποὺ μπορεῖ νὰ καταργήσῃ, τὸ μαγνητικόν μας πεδίον,  ἀπὸ μερικὰ λεπτὰ ἔως ἀρκετὲς ὧρες, εἶναι τὸ HAARP. Τό γνωρίζαμε αὐτό; 
Δυστυχῶς, ἔχουμε ἐπικεντρωθῇ στὰ ὅσα μᾶς ἔχουν δηλώσῃ ἤδη ἐπισήμως, κι ὄχι στὶς σκόρπιες πληροφορίες, ποὺ κατὰ καιροὺς «διαρρέουν» καὶ ἀφοροῦν στὴν ἀσφάλεια τῆς Ἀνθρωπότητος ἐπὶ τοῦ πλανήτου.
Διότι κακὰ τὰ ψέμματα, οὐδέποτε μᾶς ἀφήνουν δίχως προετοιμασία. Πάντα μᾶς ἐνημερώνουν. 
Τὸ πῶς τὸ κάνουν φυσικὰ εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις.
Ἄλλοτε ἐκεῖ ποὺ ἀναφέρονται σὲ μαῦρες τρύπες τοῦ διαστήματος μᾶς πετοῦν κάτι γιὰ τὴν ἀπαγόρευσιν διατηρήσεως σπόρων. Ἤ ἐκεῖ ποὺ κάνουν ἀναλύσεις ἐπὶ ἀναλύσεων γιὰ τὰ σωματίδια τῶν …θεῶν, μᾶς πληροφοροῦν γιὰ τὰ ὑπόγεια καταφύγια. Κι ἄλλοτε πάλι, ἐκεῖ ποὺ ἀναφέρονται στὴν προστασία μας ἀπὸ τοὺς …παραδοσιακοὺς σπόρους, μᾶς πετοῦν κάτι γιὰ τοὺς …ἐξωγηΐνους ἤ τὰ συστήματα παρακολουθήσεως ποὺ ἔχουν στήσῃ μέσα κι ἔξω ἀπὸ τὸν πλανήτη. Οὐδέποτε μᾶς εἶπαν εὐθέως κάτι γιὰ τὴν μία ἤ τὴν ἄλλην παγίδα ποὺ μᾶς ἔχουν στήσῃ. Πάντα μᾶς ἐνημερώνουν ἀλλὰ στὸ …ἄσχετον!!!

Ποῦ βασίζω λοιπόν ἐτοῦτες τίς νέες μου …παλαβομάρες;
Δέν μᾶς κάνει ἐντύπωσιν ἡ ῥαγδαία αὔξησις τῶν καρκίνων στίς ἡμέρες μας; Τί στό καλό; Μόνον ἡ διατροφή φταίει; Δέν ἰσχυρίζονται ὅλοι οἱ «ἐπιστήμονες» πώς τό μεγαλύτερον τμῆμα τῶν καρκίνων ὀφείλεται στήν ἀκτινοβολία; Ἀλλά τί ἤ ποιός ἤ πῶς αὐξήθηκε αὐτή ἡ ἀκτινοβολία; Ἴδια δέν ἦταν πάντα; Τί τήν ἄλλαξε καί ἐμεῖς δέν τό ἀντιληφθήκαμε; Ὁ Ἥλιος πάντα δέν εἶχε ἡλιακές καταιγίδες; Τί εἶναι αὐτό πού κάνει πλέον τίς Ἡλιακές καταιγίδες …θανατηφόρες; 

Τὸ Ὅζον, ἔτσι κι ἀλλοιῶς, παρὰ τὶς τόσες φιλότιμες προσπάθειές τους, ἐξακολουθεῖ καὶ ὑφίσταται ἀνέπαφον καὶ διαρκῶς αὐξανόμενον. 
Τὸ μαγνητικὸν πεδίον τῆς Γῆς, ὑπεύθυνον γιὰ τὴν, κατὰ τοὐλάχιστον 90%, προστασία μας ἀπὸ τὶς ἡλιακὲς ἐκπομπές, κι ὄχι μόνον, εἶναι ἐκεῖ. Ποιός ἤ τί τό ἀνακόπτει καί τό διαῤῥηγνύει  πρό κειμένου νά ἐκτιθέμεθα στίς ἀκτινοβολίες, πού ὅταν δέν φιλτράρονται γίνονται θανατηφόρες;
Μήπως ὅλα αὐτά τά φαινόμενα εἶναι κάπως …προγραμματισμένα κι ἐλεγχόμενα; Μήπως ἁπλῶς μαθαίνουμε τώρα αὐτά πού σχεδιάσαν γιά ἐμᾶς …ἐχθές;

Ἄλλος λόγος, ποὺ μὲ κάνει νὰ ὑποψιάζομαι τὰ χειρότερα, σοβαρότατος ἐπίσης, εἶναι ἡ πηγὴ τῆς πληροφορίας. 
Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2010 ὁ Χόκινς ἀνεκοίνωσε, ἀπὸ τὸ Λονδίνο, σὲ ἀπόλυτο συμφωνία μὲ τὴν ἐκεῖ «ἐπιστημονική» κοινότητα, πὼς καλὸ θὰ ἦταν νὰ μὴν συζητήσουμε μὲ τοὺς ἐξωγηΐνους, ἐὰν γιὰ καλή μας ἤ κακή μας τύχη, βρεθοῦν στὸν δρόμο μας. Οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ἔβαλαν τὸν Χόκινς νὰ μᾶς πῇ μίαν μπαρούφα, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὰ ὅποια σκοτεινά τους σχέδια. 
Ἀπό ποῦ; 
Μὰ ἀπὸ τὸ Λονδίνο. 
Σήμερα πάλι ἐπανέρχονται. Ἀπὸ τὸ Λονδίνο φυσικά.
Καί τί μᾶς λέν; 
«Προσοχή, προσοχή!!! Ὁ Ἥλιος παλάβωσε!!! Κι ἐπεὶ δὴ παλάβωσε ὁ Ἥλιος, κινδυνεύουμε!!! Πρὸ 150 ἐτῶν εἶχε πάλι παλαβώσῃ!!! Τότε δὲν μπορούσαμε νὰ γνωρίζουμε κάτι γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς παλαβομάρας του ἀλλὰ σήμερα τὸν παρακολουθοῦμε καὶ σᾶς ἐνημερώνουμε!!! Οὐδὲ μίαν εὐθύνην φέρομεν γιὰ τὶς παλαβομάρες τοῦ Ἡλίου!!!»

Πόθεν λοιπόν πηγάζουν οἱ ἰσχυρισμοί τους; Ἀπό ἐπιστημονικές μελέτες ἤ ἀπό «ἐπιστημονικές κατευθυντήριες γραμμές»; 

Οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ἰσχυρίζονται πὼς πρὸ 150 ἐτῶν, ὅταν τὸν ἔπιασε τὸν Ἥλιο κόψιμο, ἕνα μεγάλο τμῆμα τῶν πληθυσμῶν τῆς Γῆς ἀπεβίωσε, λόγῳ τῆς μὴ ἱκανότητος τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου νὰ προστατεύσῃ τοὺς πληθυσμούς. Διότι αὐτὸ ἀκριβῶς δημιουργεῖ μία ἡλιακὴ καταιγίδα. Αὐξημένα ἐπίπεδα ἀκτινοβολίας, τὰ ὁποῖα ὅμως ἐμᾶς δὲν μᾶς ἀφοροῦν, διότι ἔχουμε ἀσπίδες προστασίας. 
Πότε ἀρχίζει νά μᾶς ἀπασχολῇ ἡ ἡλιακή καταιγίδα καί ἡ ἀκτινοβολία της; 
Σὲ μίαν μόνον περίπτωσιν: στὴν ἀπουσία προστασίας μας.
Μὰ τότε ἔχουν ἤδη ὁμολογήσῃ αὐτὸ ποὺ σχεδιάζουν!!! 

Ἔρχονται λοιπὸν τώρα νὰ μᾶς ποῦν πὼς πρὸ 150 ἐτῶν μία παρόμοια συμπεριφορὰ τοῦ Ἡλίου παρουσιάστηκε, καὶ τώρα μποροῦν νὰ τὴν ἐρμηνεύσουν. Καί τί ἀκριβῶς ἐπέφερε ἐκείνη ἡ συμπεριφορά τοῦ Ἡλίου; Κάτι μέ τό ὁποῖον πρέπει νά ἀσχοληθοῦμε ἤ κάτι πού δέν μᾶς ἀφορᾷ; Γιατί νά μᾶς ἀφορᾷ κάτι πού δέν μᾶς ἐνοχλεῖ; Ἤ μήπως σκοπεύουν κάποιοι νά μᾶς ἐνοχλήσῃ ἡ συμπεριφορά τοῦ Ἡλίου; 

Ὁ Ἥλιος φωτίζει, ζεσταίνει, ζωογονεῖ τὴν Γῆ ἐδῶ καὶ 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Οἱ ἐκρήξεις του, οἱ καταιγίδες του καὶ οἱ …ἰώσεις του, οὐδέποτε ἐνόχλησαν τὸν Ἄνθρωπο καὶ τοὺς διαβιοῦντες ἐπὶ τῆς Γῆς ὀργανισμούς. Ἡ μοναδικὴ παρενόχλησις τῶν ἐμβίων ὄντων, ἐπὶ τοῦ πλανήτου μας, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, δὲν προέρχεται ἐκ τοῦ Ἡλίου ἀλλὰ ἐκ τῶν παρανοϊκῶν ἐκείνων ποὺ λαχταροῦν νὰ ἐλέγξουν μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο τὸν πλανήτη. 
Ἔτσι καὶ τώρα…
Ἄλλο θέλουν νὰ ποῦν ἀλλὰ ἄλλο πρέπει ἐμεῖς νὰ ἀντιληφθοῦμε. 

Εἴχαμε λοιπόν πρό 150 ἐτῶν ἤ πρό 300 ἐτῶν ἤ πρό 450 ἐτῶν ἡλιακές ὑστερικές καταιγίδες; 
Σοβαρά; Καί πότε ἔγινε κάτι τέτοιο; Εἴχαμε τό 1859, γιὰ παράδειγμα, κατὰ πῶς ἰσχυρίζονται, κάποιαν ἐπιπλοκή στήν ἀνθρώπινο δραστηριότητα καί διαβίωσιν, λόγῳ ἡλιακῆς ἀκτινοβολίας; Συνέβῃ κάτι πού μᾶς διέφυγε τότε; 
Κι ἐάν δέν συνέβῃ, τότε ποιός ὁ λόγος σήμερα νά ἀνησυχοῦμε; 
Διότι δὲν συνέβῃ. Αὐτὸ εἶναι εὔκολο νὰ τὸ μάθουμε. 
Ἐάν ὅμως τό 1859 (ἤ τὸ 1700 ἤ τὸ 1550….) δέν συνέβῃ κάτι τραγικὸ γιὰ τοὺς ζῶντες ὀργανισμούς, τότε γιά ποιόν ἀκριβῶς κίνδυνο σήμερα μᾶς προειδοποιοῦν; Ἄλλαξε κάτι ἀπό τότε ἔως σήμερα; Καί τί; Μήπως τό μόνον πού ἔχει ἀλλάξῃ εἶναι ἡ τεχνολογική ὑποδομή; Καί ποιά τεχνολογική ὑποδομή εἶναι ἐκείνη πού δύναται νά ἐνισχύσῃ, νά καταργήσῃ ἤ νά περιορίσῃ τά ὑπάρχοντα προστατευτικά δεδομένα; Ποιά τεχνολογική ὑποδομή δύναται νά ἀκυρώσῃ πανάρχαια συστήματα ἀσφαλείας τοῦ πλανήτου;
Μήπως συζητᾶμε μόνον γιά τήν δράσιν τοῦ HAARP; Μήπως ὁ χειρισμός του εἶναι τέτοιος πού νά μᾶς ἐκθέτῃ στούς κινδύνους τῆς ἡλιακῆς ἀκτινοβολίας;
Μήπως ὁ κίνδυνος ἐκ τοῦ Ἡλίου εἶναι ἀνύπαρκτος ἀλλά «ἀναβαπτίζεται» σέ μέγιστον, διότι κάποιοι γνωρίζουν πλέον νά ἀκυρώνουν ἤ νά ἀλλοιώνουν τά συστήματα ἀσφαλείας τοῦ πλανήτου; Μήπως ὅλος ὁ κίδνυνος προέρχεται μόνον ἐξ αὐτῶν πού χειρίζονται κάποια μηχανήματα; Μήπως τελικῶς αὐτοί πού χειρίζονται αὐτά τά μηχανήματα εἶναι οἱ κατ’  ἐξοχήν ὑπεύθυνοι γιά κάθε πρόβλημα ὑγείας πού ἐμφανίζεται στόν πλανήτη;

Οἱ ἀνακοινώσεις τῶν «ἐπιστημόνων» δηλώνουν πὼς θὰ μποροῦμε νὰ πληροφορηθοῦμε τὸ μέγεθος τῆς ἐκρήξεως μόνον τριάντα (30) λεπτὰ πρὸ τῆς ἀφίξεως τῶν σωματιδίων στὴν Γῆ. 
Μᾶς δουλεύουν; 
Δέν ἔχουν ὅλα τους τά βλέμματα στραμμένα πρός τόν Ἥλιο; Δέν ἔχει γίνῃ ὁ Ἥλιος τό κυριότερον ἀντικείμενον τῶν ἐρευνῶν τους; Δέν γνωρίζουν πότε μία καταιγίδα εἶναι μεγάλη, πότε μικρή καί πότε γιγαντιαία; Πρέπει νά φθάσουν ἔως ἐδῶ τά σωματίδια γιά νά τό ἀντιληφθοῦν; Ἤ μήπως σκοπεύουν ἁπλῶς νά διαχειριστοῦν μέ τέτοιον τρόπο τήν ὅποιαν ἀκτινοβολία, πρό κειμένου νά ἐκτρέψουν τό μαγνητικόν πεδίον, ἤ ἀκόμη καί νά τό ἀκυρώσουν, μέ ἀποτέλεσμα νά στρέψουν αὐτήν τήν ἀκτινοβολία πρός συγκεκριμένα σημεῖα τοῦ πλανήτου;
Μήπως μία «ΜΙΝΙ» γενοκτονία πληθυσμῶν κάπου στήν Ἀσία ἤ στήν Ἀμερική ἤ στήν Εὐρώπη θά ἦταν θαυμάσια εὐκαιρία γιά νά προχωρήσουν σέ νέες μορφές πειραματισμῶν; Ἔτσι κι ἀλλοιῶς οἱ κρατοῦντες, ὡς ἄλλοι Πόντιοι Πιλᾶτοι, θὰ εἶναι …ἄσχετοι!!! Αὐτοὶ μόνον τὸ …καλό μας ἐπιζητοῦν!
Ἐάν ὅμως τό κακό ἐρχόταν ἀπό τόν Ἥλιο; Ἐάν ὁ ἔνοχος ἦταν ἡ ἡλιακή ἀκτινοβολία; Πόσο πιό εὔκολα μετά θά μποροῦσαν νά στήσουν νέους μηχανισμούς ἐλέγχου καί καταστολῆς μας;

Ἀλήθεια; Γιατί ὑπάρχουν ἐκεῖνα τά χιλιάδες καταφύγια ἀνά τόν πλανήτη; Γιατί ἔχουν στηθῇ μέ τέτοιον τρόπο πρό κειμένου νά προστατεύσουν μόνον τά ἐκλεκτά καί πιστά τους σκυλιά; Γιατί ἔχουν τήν ὑποδομή νά παράσχουν μόνον γιά λίγα εἰκοσιτετράωρα προστασία ἀπό κάτι; Τί εἶναι αὐτό τό κάτι;
Διότι γιὰ πυρηνικὰ δὲν συζητᾶμε. Τὰ πυρηνικὰ ἐὰν πέσουν, τίποτα δὲν σώζει κάποιον. Ἀκόμη καὶ γιὰ δέκα χρόνια νὰ κλειστοῦν μέσα σὲ αὐτά, βγαίνοντας θὰ πάθουν αὐτὰ ποὺ ἀπέφυγαν. Συνεπῶς δὲν ἀναφέρονται σὲ προστασία ἀπὸ πυρηνικὰ τὰ ὅποια καταφύγια.
Τί φοβοῦνται καί πασχίζουν νά φτιάξουν τρύπες γιά νά κρυφτοῦν; Μήπως ἁπλῶς φροντίζουν νά προστατεύσουν τούς μηχανισμούς πού τούς στηρίζουν; Μήπως θέλουν μόνον νά κρατήσουν ἐν ζωῇ τούς δικούς τους, προστατεύοντάς τους γιά λίγα εἰκοσιτετράωρα, ὅσο νά παύσῃ ἡ ἀκύρωσις τοῦ μαγνητικοῦ μας πεδίου καί κατ’ ἐπέκτασιν ἡ μεγάλη ἔκθεσις στίς ἀκτινοβολίες; 

Ἴσως νὰ λέω παλαβομᾶρες. 
Ἴσως κι ὄχι. 
Ἐὰν δὲν λέω παλαβομᾶρες, τότε πράγματι κινδυνεύουμε ἀπὸ ὑπερβολικὴ ἔκθεσι σὲ ἀκτινοβολία. Ὄχι διότι ὁ Ἥλιος ἀπεφάσισε νὰ μᾶς ἀφανίσῃ ἀλλὰ διότι κάποιοι ποὺ θεωροῦν ἑαυτοὺς θεούς, ἀπεφάσισαν νὰ μᾶς ἀφανίσουν.

Ἐδῶ εἴμαστε… Κι ἐδῶ θὰ εἴμαστε, μὲ ἤ χωρὶς ἀκτινοβολίες. 
Τὸ θέμα εἶναι ἕνα. 
Γιατί τώρα κόπτονται; Γιατί δέν κόπηκαν πρό 50 ἤ 60 ἤ 90 χρόνια; 
Γιατί τώρα εἰδικῶς, πού γνωρίζουμε τίς δυνατότητές τους, πασχίζουν νά ἀποπροσανατολίσουν τό βλέμμα μας; 
Μήπως ἔχουν ἤδη ἀπαντήσῃ ἀλλά δέν τολμοῦμε νά συνειδητοποιήσουμε τίς ἀπαντήσεις πού μᾶς ἔχουν ὁμολογήσῃ;

Φιλονόη. 

Υ.Γ.1. Τὰ παραπάνω εἶναι ἀποτέλεσμα παρατηρήσεων καὶ μελέτης τοῦ Θείου διδασκάλου. Ἐγὼ ἁπλῶς μεταφέρω τὶς διαπιστώσεις του καὶ τὶς γνώσεις του. 

Υ.Γ.2. Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὸ βῆμα καὶ τὴν ἀνακοίνωσιν γιὰ τὶς ἡλιακὲς καταιγίδες (ἐδῶ). Προσέξτε τὸ μαγνητικὸν πεδίον τῆς γῆς. Δὲν ἐνοχλεῖται. Παρ’ ὅλα αὐτὰ κάποιοι σκοπεύουν νὰ τὸ …ἐνοχλήσουν ἤ ἀκόμη καὶ νὰ τὸ …καταργήσουν. 

 Τί «σπάει» τὸ μαγνητικόν πεδίον τῆς Γῆς;

 

Leave a Reply