Ἡ ἀναγνώρισις τῆς γενοκτονίας ἀπὸ τὴν Αὐστραλία.

Τό κοινοβούλιο τῆς Νέας Νότιας Οὐαλίας τῆς Αὐστραλίας ἀναγνώρισε τή Γενοκτονία Ἑλλήνων, Ἀρμενίων καί Ἀσσυρίων. Μία ἀκόμη νίκη τῆς ἀλήθειας τῶν λαῶν
Ἡ 1η Μαΐου ἀποτελεῖ μία ἀκόμη σημαντική ἡμέρα στήν προσπάθεια ἀναγνώρισης τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων, τῶν Ἀρμενίων καί τῶν Ἀσσυρίων, μία ἀκόμη νίκη τῆς ἀλήθειας τῶν λαῶν, πού δολοφονήθηκαν ἀπό τό Ὀθωμανικό κράτος καί τή συνέχειά της την Κεμαλικὴ Τουρκία. Μίας Γενοκτονίας πού μετά ἀπό μαζική βία, συλλήψεις γυναικῶν καί παιδιῶν, βίαιους ἐξισλαμισμούς, πορεῖες θανάτου, μαζικές δολοφονίες, διώξεις, ἐκτοπίσεις, στοίχισε τή ζωή σέ πάνω ἀπό 3.500.000 ἀνθρώπους.
Τό ὀργανωμένο σχέδιο βίας ἐξαφάνισε τήν ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ, ἀρμενικοῦ καί ἀσσυριακοῦ λαοῦ καί ὁδήγησε ἑκατομμύρια ἀνθρώπους στό θάνατο καί τήν προσφυγιά. Στή συνέχεια, ἠ τραγωδία, ἑνός σημαντικοῦ καί ἰδιαίτερης ἀξίας μέρους τῶν λαῶν αὐτῶν, συνδυάστηκε μέ τήν καταστροφή καί τόν ἀκρωτηριασμό τῆς μνήμης καί τῆς ταυτότητας, μέ τήν ἄρνηση, τό ψεῦδος καί τήν προπαγάνδα.
Ἡ ἀπόφαση τῆς βουλῆς τῆς πολιτείας τῆς Νέας Νότιας Οὐαλίας Αὐστραλίας νά ἀναγνωρίσει τή γενοκτονία ἀποτελεῖ μία ἱστορικῆς σημασίας σημαντική πρωτοβουλία τῆς Ἀσσυριακης Ἕνωσης, τοῦ Ἑλληνοαυστραλιανοῦ Συμβουλίου καί τῆς Ἀρμενικῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς καί μία ἀκόμη δικαίωση τῶν ἀγώνων Ἑλλήνων, Ἀρμενίων καί Ἀσσυρίων σέ ὅλον πλανήτη. Ἡ προσπάθεια ἔχει ἀποτέλεσμα. Σέ πεῖσμα τῶν δοκιμασιῶν καί τῶν ἐμποδίων, ἡ ἀλήθεια θά νικήσει!
Τό κείμενο τῆς ἀναγνώρισης ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Ἐπειδή τό Κοινοβούλιο ψήφισε πρόταση τό 1997, γιά τήν ἀναγνώριση καί καταδίκη της γενοκτονίας τῶν Ἀρμενίων, τό Κοινοβούλιο ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ Γενοκτονία τῶν Ἀσσυρίων καί τῶν Ἑλλήνων ἀποτελεί παρόμοια γενοκτονία πού ὑλοποιήθηκε ἀπό τήν τότε Ὀθωμανική κυβέρνηση μεταξύ 1914-1923 καί
(α) ἑνώνει τίς κοινότητες τῶν Ἀσσυρίων, τῶν Ἀρμενίων καί τῶν Ἑλλήνων τῆς Νέας Νότιας Οὐαλίας τιμώντας τή μνήμη τῶν ἀθώων ἀνδρῶν, γυναικῶν καί παιδιῶν πού ἔπεσαν θύματα τῶν πρώτων σύγχρονων γενοκτονιῶν,
(β) καταδικάζει τίς γενοκτονίες τῶν Ἀσσυρίων, τῶν Ἀρμενίων καί τῶν Ἑλλήνων, καί ὅλες τίς ἄλλες πράξεις γενοκτονίας ὡς τελευταία πράξη τῆς μισαλλοδοξίας,
(γ) ἀναγνωρίζει τή σημασία τῆς μνήμης καί τῆς μάθησης ἀπό τέτοια σκοτεινά κεφάλαια στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας γιά νά ἐξασφαλιστεῖ ὅτι τά ἐν λόγω ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητας δέν ἐπιτρέπεται νά ἐπαναληφθοῦν
(δ) καταδικάζει καί ἀποτρέπει ὅλες τίς προσπάθειες νά χρησιμοποιήσουν τό πέρασμα τοῦ χρόνου νά ἀρνηθοῦν ἢ νά νοθεύσουν τήν ἱστορική ἀλήθεια τῆς γενοκτονίας τῶν Ἀσσυρίων, τῶν Ἀρμενίων καί τῶν Ἑλλήνων, καί ἄλλες πράξεις γενοκτονίας,
(ε) ὑπενθυμίζει τίς μαρτυρίες τῶν στρατιωτῶν τῆς Αὐστραλίας καί τῆς Νέας Ζηλανδίας (ANZAC) ὡς αἰχμαλώτων πολέμου οἱ ὁποῖοι μαρτυροῦν τίς γενοκτονίες τῶν Ἀσσυρίων, τῶν Ἀρμενίων καί τῶν Ἑλλήνων,
(στ) ὑπενθυμίζει τίς μαρτυρίες τῶν στρατιωτῶν ANZAC πού ἔσωσαν οἱ Ἀσσύριοι, οἱ Ἀρμένιοι καί οἱ Ἕλληνες πού ἐπέζησαν τῆς γενοκτονίας,
(ζ) ἀναγνωρίζει τή σημαντική ἀνθρωπιστική συμβολή πού γίνονται ἀπό τούς ἀνθρώπους τῆς Νέας Νότιας Οὐαλίας γιά τά θύματα καί τούς ἐπιζῶντες τῆς γενοκτονίας τῶν Ἀσσυρίων, τῶν Ἀρμενίων καί τῶν Ἑλλήνων καί
(η) καλεῖ τήν κυβέρνηση τῆς Κοινοπολιτείας γιά νά καταδικάσει τίς γενοκτονίες τῶν Ἀσσυρίων, τῶν Ἀρμενίων καί τῶν Ἑλλήνων».

Γεώργιος Παυλάκος

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *