«Νεράκι ἤ κόκα κόλα»;

Λέει ἡ γειτόνισσά μου στὴν τετράχρονη ἀνεψούλα της.
Ἔμεινα γιὰ μερικὰ δεπτερόλεπτα ἄναυδη… Τόσο ὅσο γιὰ νὰ συνειδητοποιήσω τὸ ἐρώτημα.
«Νεράκι ἤ κόκακόλα» ἔ;
Τί προτιμᾶτε;

Κόκα κόλα, ἀπήντησε τὸ τετράχρονο. Κόκα κόλα!!!
Λέτε νά μήν γνωρίζουν οἱ γονεῖς του καί οἱ θεῖοι του, τό τί ἀκριβῶς προκαλεῖ αὐτό τό τερατούργημα στό σῶμα ἑνός ἀνθρώπου καί πολύ περισσότερο στό σῶμα ἑνός τετράχρονου παιδιοῦ;
Γνωρίζουν. Τοὺς τὰ ἔχω πῇ ἐγώ. Οὔτε μία, οὔτε δύο, οὔτε τρεῖς. Ἀμέτρητες φορές. Τοὺς τὰ ἔχω ἐξηγήσῃ, τοὺς τὰ ἔχω δείξῃ στὴν πράξι μὲ πείραμα καὶ τοὺς τὰ ἔχω ἀποδείξῃ μὲ καταγγελίες καὶ ἐπίσημες καταγραφές, ἀπὸ ἔρευνες, μετρήσεις, ἰατρικὲς ἀνακοινώσεις.
Συμφωνοῦν. Συμφωνοῦν ἀπόλυτα. Τὸ ξέρουν πὼς αὐτὸ τὸ κατασκεύασμα ἔχει δημιουργηθῇ μόνον γιὰ νὰ καταστρέφῃ. Ἀλλὰ βλέπετε… Εἶναι καὶ ἡ συνήθεια, εἶναι καὶ ἡ διαφήμισις, εἶναι καὶ ὁ κακός μας ὁ καιρός!!!
Εἶναι οὐσιαστικῶς τὸ ὅ,τι ἀρνούμαστε νὰ ἀποφασίσουμε πὼς ἐπὶ τέλους ἐμεῖς ὁρίζουμε τὸ τὶ θὰ φᾶμε ἤ θὰ πιοῦμε ἤ θὰ σκεφθοῦμε… Εἶναι πολλά… Ἀλλά γιατί νά ἀπασχολήσουν τήν θεία;

Καί καλά;
Τί μέ νοιάζει ἐμέναν τώρα γιά τήν ἀνεψιά τῆς γειτόνισσας; Δέν ἔχω κάτι καλλίτερο γιά νά ἀσχοληθῶ μαζύ του;
Ἔχω… Πολλά… Ἀλλὰ βγῆκα στὸν ἐξώστη γιὰ νὰ πάρω κάτι καὶ τὸ ἄκουσα… Καὶ τὸ αἷμα μοῦ ἀνέβηκε στὸ κεφάλι… Ἀλλὰ εἴπαμε…
Ὁ καθεὶς εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴν πραγματικότητά του.
Βέβαια ἕνα παιδάκι τεσσάρων ἐτῶν γιά ποιάν πραγματικότητα εἶναι ὑπεύθυνο;

Ἔ, αὐτὸ εἶναι ἄλλο πρᾶγμα. Τελείως διαφορετικό. Θὰ τὸ μάθουμε κάάάάποτε… Ἴσως!

Πάντως γιὰ τὴν ὥρα ἄς κρατήσουμε τὴν ἐξῇς πληροφορία.
Ἡ κόκα κόλα εἶναι ὁ κατὰ 30% χρηματοδότης τῶν ἐρευνῶν γιὰ τὴν δημιουργία τῆς βόμβας νετρονίου.
Δῆλα δὴ τὸ 30% τῶν χρημάτων ποὺ δίδουμε σὲ αὐτὴν τὴν ἑταιρεία πηγαίνουν στὴν δημιουργία ἐκείνης τῆς βόμβας ποὺ καταστρέφει ὅλα τὰ ἔμβια κι ἀφήνει τὰ ἀντικείμενα ἀνέγγικτα!!!
Δῆλα δὴ χρηματοδοτοῦμε ἐμεῖς, οἱ καταναλωτές της, τὸν θάνατό μας καὶ τὴν λεηλασία τῶν δικῶν μας ἔργων, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὰ ὀρέγονται!

Μὲ τὶς ὑγεῖες μας λοιπόν!

Φιλονόη.

Υ.Γ.1.  Σχολίασε ἐπὶ πλέον ἡ θεία, γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ παιδιοῦ: «ἔμ βέβαια, ἡ κόκα κόλα πάει μὲ ὅλα»… Αὐτά… Γιὰ νὰ μαθαίνουμε!

Υ.Γ.2. Λέτε λοιπόν νά μήν μέ ἐνδιαφέρῆ τό ἐάν ἡ ἠλίθια γειτόνισσά μου πληρώνει γιά τήν ἐξαφάνισι τοῦ ἀνθρωπίνου γένους; Ἔ;

Υ.Γ.3. Ἀλήθεια, ἐάν ῥίξουν κάποιοι στήν γειτονιά μου μίαν βόμβα νετρονίου, ἐγώ σέ τί θά φταίω γιά νά πληρώσω τά ἴδια μέ τούς χρηματοδότες της;; Ἔ;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *