Λοιπόν, οἱ Ἕλληνες εἶχαν δούλους;

ΜΕΡΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΡΙΧΤΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ…..

 Λοιπόν, οἱ Ἕλληνες εἶχαν δούλους;

“Κατηγοροῦν τοὺς Ἕλληνες ὅτι εἴχαν δούλους, ὅπως μέχρι πρότινος εἴχαν καὶ οἱ Νότιες Πολιτεῖες τῶν ΗΠΑ.

Σήμερα οἱ σύγχρονες δημοκρατίες χρησιμοποιοῦν τοὺς μετανάστες, γιὰ τὴν αὐξήσῃ τῆς παραγωγῆς….

Ὡστόσο ἡ διάκριση μεταξὺ ἐλευθέρου καὶ δούλου στὴν Ἀθήνα εἶναι πολὺ μικρή.

Συχνὰ εἴχαν καλλίτερη μεταχειρίση οἱ δοῦλοι, ἀπὸ αὐτὴν τῶν ἐλευθέρων. Ἡ μοναδικὴ διάκριση εἶναι ὅτι οἱ δοῦλοι δὲν εἴχαν πολιτικὰ δικαιώματα. Ὅπως καὶ σήμερα, ἔτσι καὶ τότε ἐγένετο κριτικὴ τῆς δουλείας, ἀλλὰ δεν εἴχαν ἀκόμη ὠριμάσει οἱ συνθῆκες γιὰ τὴν κατάργησηή της. Μερικοὶ δοῦλοι ἦσαν πλουσιότεροι καὶ ἀπὸ τοὺς ἐλευθέρους πολῖτες. Στὴν Ἑλλάδα ὑπῆρχε ἡ δυνατότης νὰ ἀπελευθερωθῇ κάποιος δοῦλος ἐάν:

ἅ) ἔδειχνε ἠρωισμὸ στὴν μάχῃ

β) ἀποκτοῦσε χρήματα

γ) διεκρίνετο σὲ πνευματικὰ ἢ καλλιτεχνικὰ ἔργα.

Οἱ συμπεριφορὰ τῶν Ἀθηναίων πρὸς τοὺς δούλους ἧτο ἀνθρωπιστικὴ καὶ δίκαιη, καὶ δεν μπορεῖ νὰ συγκριθῇ μὲ τὴν συμπεριφορὰ τῶν Περσῶν στοὺς ὑπηκόους τῆς αὐτοκρατορίας τους, πολὺ περισσότερο μὲ τὴν σημερινὴ συμπεριφορὰ τῶν κοινωνιῶν ἔναντι ἀρκετῶν κατηγοριῶν ἀτόμων, ὅπως οἱ περιθωριακοί, τὰ θύματα τῶν τροχαίων, οἱ ναρκομανείς, οἱ φορεῖς τοῦ AIDS, οἱ ἀστέγοι, οἱ ἀνέργοι, οἱ μοναχικὲς μητέρες

ἀσύμβατη ἱστορία

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply