Πῶς κατέλαβε ὁ Ἀλέξανδρος τήν Σογδιανή Πέτρα;

Τὴν ἀνοίξι τοῦ 327 π.Χ. ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε ὑποτάξει σχεδὸν ὅλη τὴν Σογδιανὴ (σημερινὸ Οὐζμπεκιστάν) καὶ προήλασε πρὸς τὸ τελευταῖο ἀνθιστάμενο ὀχυρό.
 Ἡ Σογδιανὴ Πέτρα, μιὰ πολὺ καλὰ ὀχυρωμένη φυσικὴ τοποθεσία, ἤταν ἔνας ἀπότομος βράχος, ἀπροσπέλαστος ἀπὸ παντοῦ, ὅπου εἴχαν ὀχυρωθεῖ πολλοὶ ἐπαναστάτες. Ὁ Ἀλέξανδρος τοὺς προέτεινε συνθηκολόγησι, νὰ παραδώσουν τὸ ὀχυρὸ καὶ νὰ φύγουν ἀνενόχλητοι γιὰ τὰ σπίτια τοὺς, ἀλλὰ οἱ Σογδιανοὶ εἴχαν μεγάλη αὐτοπεποίθησι λόγῳ τῆς ὀχυρῆς τοποθεσίας καὶ τῶν προετοιμασιῶν τους.
Ἐγέλασαν προσβλητικὰ καὶ τοῦ εἶπαν περιπαικτικῶς νὰ εὕρῃ πρῶτα ἰπταμένους στρατιῶτες, διότι οἱ κοινοὶ θνητοὶ δὲν μποροῦσαν νὰ τοῦ προσφέρουν τίποτα.
Ὁ Ἀλέξανδρος τότε συνεκέντρωσε περὶ τοὺς τριακοσίους ἄνδρες, ποὺ εἶχαν ἐξασκηθεῖ στὴν ἀναῤῥίχησι κατά τὶς πολιορκίες, τοὺς ἔταξε χρήματα, καὶ τὸ βράδυ κατῴρθωσαν, μὲ ἀπώλειες 30 ἀναῤῥιχητές, νὰ φθάσουν στὴν κορυφή.
Ἐξουδετέρωσαν τὴν φρουρὰ καὶ ἀνέμισαν πανιὰ ἀπὸ λεπτὸ ὕφασμα, ὅπως εἶχαν πρὸ συμφωνήσει, γιὰ νὰ εἰδοποιήσουν τὸν Ἀλέξανδρο.
Ἐκεῖνος ἔστειλε ξανὰ ἀγγελιαφόρους καὶ ἐζήτησε ἀπὸ τοὺς ἐπαναστάτες νὰ παραδοθοῦν, διότι οἱ ἰπτάμενοι στρατιῶτες ὄχι μόνο εῖχαν εὑρεθεῖ, ἀλλὰ εἶχαν ἤδη καταλάβει τὴν κορυφή. Οἱ ἐπαναστάτες τότε μόνον ἀντελήφθησαν τοὺς Μακεδόνες, ἐντὸς τῶν τειχῶν των. Ἐτρομοκρατήθησαν ἀπὸ τὸν ἀδιανόητο αἰφνιδιασμὸ καὶ παρεδόθηκαν, πιστεύοντας ὅτι οἱ ἀναῤῥιχηθέντες ἤσαν περισσότεροι καὶ καλὰ ὁπλισμένοι.

Ἐπάνω  ἀνάγλυφο ἀπὸ τὴν Σογδιανὴ Πέτρα εἰς ἀναμνήσιν τῆς καταλήψεως ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο.

περιοδικὸν ἀναζήτησις
Μὲ πληροφορίες ἀπὸ τὸν Χείλωνα.

3 thoughts on “Πῶς κατέλαβε ὁ Ἀλέξανδρος τήν Σογδιανή Πέτρα;

Leave a Reply