Τὸ «Σύνδρομον τῆς Στοκχόλμης».

Τὸ «Σύνδρομον τῆς Στοκχόλμης».

Τὸ 1973 σὲ μίαν τράπεζα τῆς Στοκχόλμης πραγματοποιήθηκε μιὰ λῃστεία, ὅπου κάποιοι τραπεζικοὶ ὑπάλληλοι ἐκρατήθησαν ὅμηροι ἀπὸ τοὺς ληστὲς για ἔξῃ ἡμέρες.Τὰ θύματα συνεδέθησαν συναισθηματικὰ μὲ τοὺς ἀπαγωγεὶς καὶ μάλιστα ὅταν ἀπηλευθερώθησαν ἔφθασαν νὰ ζητήσουν τὴν ἐπιείκεια τῶν ἀρχῶν γιὰ τοὺς ληστές.

Τότε ἤταν ποὺ ὁ ἐγκληματολόγος καὶ ψυχολόγος Bejenot ἐπενόησε τὸν ὄρο «Σύνδρομο τῆς Στοκχόλμης», προσδιορίζοντας μὲ τὸν ὄρο αὐτὸ μιὰ ψυχολογικὴ κατάσταση ὅπου τὸ θῦμα μπορεῖ νὰ ἐκδηλώσῃ θετικὰ συναισθήματα ἀκόμη καὶ νὰ ἐρωτευθῇ τὸν θύτη του…

Μάλιστα ἡ ἐμφάνισις αὐτοῦ τοῦ συνδρόμου εἶναι πιὸ πιθανὴ ὅταν τὸ θῦμα ἀντιληφθῇ ὅτι ἡ ἐπιβίωσίς του συνδέεται ἄμεσα μὲ τὸν βασανιστή του.

Ἐδόθησαν διάφορες ἐξηγήσεις γι’ αὐτὸ τὸ παράδοξο φαινόμενο. Στὴν βάση του ὑπάρχουν κάποιοι ἀσυνείδητοι ψυχικοὶ μηχανισμοί, ποὺ προκαλῶνται ἀπὸ τὸ ἔνστικτο τῆς ἐπιβιώσεως τοῦ θύματος.

Στὴν ἀρχὴ τὸ θῦμα βιώνει μιὰ κατάσταση συγχύσεως καὶ τρόμου καὶ μετὰ προσπαθεῖ νὰ εὕρῃ ἕναν τρόπο νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸ ἄγχος του. Ὅσο περνᾶ ὁ χρόνος τὸ θῦμα ἀρχίζει νὰ αἰσθάνεται ὅτι ἡ ζωή του ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν δράστη καὶ πιστεύοντας ὅτι μπορεῖ νὰ ἀποφύγῃ τὸν θάνατο ἀναπτύσσει ἔναν μηχανισμὸ προσκολλήσεως σ’ αὐτόν. 

Γιῶτα Σούσουλα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Τὸ «Σύνδρομον τῆς Στοκχόλμης».

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *