Τὸ «Σύνδρομον τῆς Στοκχόλμης».

Τὸ «Σύνδρομον τῆς Στοκχόλμης».

Τὸ 1973 σὲ μίαν τράπεζα τῆς Στοκχόλμης πραγματοποιήθηκε μιὰ λῃστεία, ὅπου κάποιοι τραπεζικοὶ ὑπάλληλοι ἐκρατήθησαν ὅμηροι ἀπὸ τοὺς ληστὲς για ἔξῃ ἡμέρες.Τὰ θύματα συνεδέθησαν συναισθηματικὰ μὲ τοὺς ἀπαγωγεὶς καὶ μάλιστα ὅταν ἀπηλευθερώθησαν ἔφθασαν νὰ ζητήσουν τὴν ἐπιείκεια τῶν ἀρχῶν γιὰ τοὺς ληστές.

Τότε ἤταν ποὺ ὁ ἐγκληματολόγος καὶ ψυχολόγος Bejenot ἐπενόησε τὸν ὄρο «Σύνδρομο τῆς Στοκχόλμης», προσδιορίζοντας μὲ τὸν ὄρο αὐτὸ μιὰ ψυχολογικὴ κατάσταση ὅπου τὸ θῦμα μπορεῖ νὰ ἐκδηλώσῃ θετικὰ συναισθήματα ἀκόμη καὶ νὰ ἐρωτευθῇ τὸν θύτη του…

Μάλιστα ἡ ἐμφάνισις αὐτοῦ τοῦ συνδρόμου εἶναι πιὸ πιθανὴ ὅταν τὸ θῦμα ἀντιληφθῇ ὅτι ἡ ἐπιβίωσίς του συνδέεται ἄμεσα μὲ τὸν βασανιστή του.

Ἐδόθησαν διάφορες ἐξηγήσεις γι’ αὐτὸ τὸ παράδοξο φαινόμενο. Στὴν βάση του ὑπάρχουν κάποιοι ἀσυνείδητοι ψυχικοὶ μηχανισμοί, ποὺ προκαλῶνται ἀπὸ τὸ ἔνστικτο τῆς ἐπιβιώσεως τοῦ θύματος.

Στὴν ἀρχὴ τὸ θῦμα βιώνει μιὰ κατάσταση συγχύσεως καὶ τρόμου καὶ μετὰ προσπαθεῖ νὰ εὕρῃ ἕναν τρόπο νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸ ἄγχος του. Ὅσο περνᾶ ὁ χρόνος τὸ θῦμα ἀρχίζει νὰ αἰσθάνεται ὅτι ἡ ζωή του ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν δράστη καὶ πιστεύοντας ὅτι μπορεῖ νὰ ἀποφύγῃ τὸν θάνατο ἀναπτύσσει ἔναν μηχανισμὸ προσκολλήσεως σ’ αὐτόν. 

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 72 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τὸ «Σύνδρομον τῆς Στοκχόλμης».

Leave a Reply to gdellas Cancel reply