Ὀρθογραφία Ῥημάτων.

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβασθῆτε το…
Εὐχαριστῶ.

ΦιλονόηὈρθογραφία. 1

Ο Ρ Θ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α   Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν:

1. Ὅσα λήγουν εἰς -αίνω γράφονται μὲ αι (βαίνω, ὑφαίνω): Ἐξαιροῦνται τά: μένω, σθένω, στένω, πένω/πένομαι, δένω, πλένω.

2. Ὅσα λήγουν εἰς -αίρω γράφονται μὲ αι (χαίρω, ἐπαίρομαι): Ἐξαιροῦνται τά: δέρω, θέρω, φέρω, τὸ δημῶδες ξέρω.

3. Ὅσα λήγουν εἰς -αίω γράφονται μὲ αι (κλαίω, παλαίω): Ἐξαιροῦνται τά: ζέω, ξέω, πλέω, πνέω, ῥέω, φρέω, χέω.

4. Ὅσα λήγουν εἰς -είρω γράφονται μὲ ει (φθείρω, ἐγείρω): Ἐξαιροῦνται τά: οἰκτίρω (διφορεῖται), μαρτύρομαι, μορμύρω, μύρομαι, ὀδύρομαι, ὀλοφύρομαι, πορφύρω, σύρω, φύρω, τὰ ὁποῖα ἔχουν τὸ δίχρονο τῆς παραληγούσης μακρόν.

5. Ὅσα λήγουν εἰς -ίζω γράφονται μὲ ι βραχὺ (τὰ μαστίζω καὶ τρίζω μὲ ι μακρό): Ἐξαιροῦνται τά: δανείζω, κλήιζω, λήιζομαι, χρήιζω, ἀθροίζω, ἀναβλύζω, ἀντικρύζω, γογγύζω, γρύζω, δακρύζω, κελαρύζω, κλύζω, ὀλολύζω, σφύζω, τονθορύζω.

6. Ὅσα λήγουν εἰς -ίλλω γράφονται μὲ δύο λλ (ποικίλλω, τίλλω): Ἐξαιρεῖται τὸ ὀφείλω.

7. Ὅσα λήγουν εἰς -λλω βαρύτονα γράφονται μὲ δύο λλ μόνον εἰς τὸν ἐνεστῶτα καὶ τὸν παρατατικόν (βάλλω, θάλλω), ἀλλὰ τὸ μέλλω μὲ δύο λ σὲ ὅλους τοὺς χρόνους: Ἐξαιροῦνται τά: βούλομαι, θέλω, (πέλω), μέλει (ἀπρόσωπο).

8. Ὅσα λήγουν εἰς -λῶ περισπώμενα γράφονται μὲ ἕνα λ (ἀμελῶ, ἀπειλῶ): Ἐξαιροῦνται τά:ἁμιλλῶμαι, ἀποκρυσταλλῶ, κολλῶ.

9. Ὅσα λήγουν εἰς -ύνω γράφονται μὲ υ μακρό (βραδύνω, μηκύνω): Ἐξαιροῦνται τά: κτείνω, τείνω, κλίνω, κρίνω, πίνω, τίνω, φθίνω (ι βραχύ), ὠδίνω.

10. Ὅσα λήγουν εἰς -ύω γράφονται μὲ υ μακρό, πλὴν τῶν ἀρύω, βρύω, διανύω, ἑλκύω, μεθύω, πτύω, τανύω: Ἐξαιροῦνται τά: ἐπαΐω, ἐσθίω, κλείω, κυλίω, σείω, χρίω, τῶν ὁποίων τὸ ι εἶναι μακρό.

11. Ὅσα λήγουν εἰς -ύπτω γράφονται μὲ υ βραχὺ πλὴν τοῦ κύπτω. Ἐξαιροῦνται τά: νίπτω (ι βραχύ), πίπτω (ι μακρό), ῥίπτω (ι μακρό).

12. Ὅσα λήγουν εἰς -ώζω γράφονται μὲ ω (κρώζω, σώζω): Ἐξαιρεῖται τά: ἁρμόζω, δεσπόζω, ὄζω.

13. Ὅσα λήγουν εἰς -ώνω γράφονται μὲ ω (δηλώνω, πληρώνω).

14. Ὅσα λήγουν εἰς -ώττω γράφονται μὲ ω (ὑπνώττω, λιμώττω): ( Ἐξαιρεῖται τὸ ἁρμόττω).

15. Ὅσα λήγουν εἰς -άζω ἔχουν τὸ α βραχύ. Ἐξαιρεῖται τὸ κράζω.

16. Ὅσα λήγουν εἰς δύο σσ ἢ δύο ττ ἔχουν τὸ δίχρονον τῆς παραληγούσης βραχύ, πλὴν τῶν κηρύττω, πράττω, φρίττω.

 

Μιχαὴλ Χρ. Ἀλεξανδρῆς
Φιλόλογος

(ἡ σελίδα τοῦ Μιχαῆλ ἐδῶ)

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply