Ὀρθογραφία Ῥημάτων.

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβασθῆτε το…
Εὐχαριστῶ.

ΦιλονόηὈρθογραφία. 1

Ο Ρ Θ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α   Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν:

1. Ὅσα λήγουν εἰς -αίνω γράφονται μὲ αι (βαίνω, ὑφαίνω): Ἐξαιροῦνται τά: μένω, σθένω, στένω, πένω/πένομαι, δένω, πλένω.

2. Ὅσα λήγουν εἰς -αίρω γράφονται μὲ αι (χαίρω, ἐπαίρομαι): Ἐξαιροῦνται τά: δέρω, θέρω, φέρω, τὸ δημῶδες ξέρω.

3. Ὅσα λήγουν εἰς -αίω γράφονται μὲ αι (κλαίω, παλαίω): Ἐξαιροῦνται τά: ζέω, ξέω, πλέω, πνέω, ῥέω, φρέω, χέω.

4. Ὅσα λήγουν εἰς -είρω γράφονται μὲ ει (φθείρω, ἐγείρω): Ἐξαιροῦνται τά: οἰκτίρω (διφορεῖται), μαρτύρομαι, μορμύρω, μύρομαι, ὀδύρομαι, ὀλοφύρομαι, πορφύρω, σύρω, φύρω, τὰ ὁποῖα ἔχουν τὸ δίχρονο τῆς παραληγούσης μακρόν.

5. Ὅσα λήγουν εἰς -ίζω γράφονται μὲ ι βραχὺ (τὰ μαστίζω καὶ τρίζω μὲ ι μακρό): Ἐξαιροῦνται τά: δανείζω, κλήιζω, λήιζομαι, χρήιζω, ἀθροίζω, ἀναβλύζω, ἀντικρύζω, γογγύζω, γρύζω, δακρύζω, κελαρύζω, κλύζω, ὀλολύζω, σφύζω, τονθορύζω.

6. Ὅσα λήγουν εἰς -ίλλω γράφονται μὲ δύο λλ (ποικίλλω, τίλλω): Ἐξαιρεῖται τὸ ὀφείλω.

7. Ὅσα λήγουν εἰς -λλω βαρύτονα γράφονται μὲ δύο λλ μόνον εἰς τὸν ἐνεστῶτα καὶ τὸν παρατατικόν (βάλλω, θάλλω), ἀλλὰ τὸ μέλλω μὲ δύο λ σὲ ὅλους τοὺς χρόνους: Ἐξαιροῦνται τά: βούλομαι, θέλω, (πέλω), μέλει (ἀπρόσωπο).

8. Ὅσα λήγουν εἰς -λῶ περισπώμενα γράφονται μὲ ἕνα λ (ἀμελῶ, ἀπειλῶ): Ἐξαιροῦνται τά:ἁμιλλῶμαι, ἀποκρυσταλλῶ, κολλῶ.

9. Ὅσα λήγουν εἰς -ύνω γράφονται μὲ υ μακρό (βραδύνω, μηκύνω): Ἐξαιροῦνται τά: κτείνω, τείνω, κλίνω, κρίνω, πίνω, τίνω, φθίνω (ι βραχύ), ὠδίνω.

10. Ὅσα λήγουν εἰς -ύω γράφονται μὲ υ μακρό, πλὴν τῶν ἀρύω, βρύω, διανύω, ἑλκύω, μεθύω, πτύω, τανύω: Ἐξαιροῦνται τά: ἐπαΐω, ἐσθίω, κλείω, κυλίω, σείω, χρίω, τῶν ὁποίων τὸ ι εἶναι μακρό.

11. Ὅσα λήγουν εἰς -ύπτω γράφονται μὲ υ βραχὺ πλὴν τοῦ κύπτω. Ἐξαιροῦνται τά: νίπτω (ι βραχύ), πίπτω (ι μακρό), ῥίπτω (ι μακρό).

12. Ὅσα λήγουν εἰς -ώζω γράφονται μὲ ω (κρώζω, σώζω): Ἐξαιρεῖται τά: ἁρμόζω, δεσπόζω, ὄζω.

13. Ὅσα λήγουν εἰς -ώνω γράφονται μὲ ω (δηλώνω, πληρώνω).

14. Ὅσα λήγουν εἰς -ώττω γράφονται μὲ ω (ὑπνώττω, λιμώττω): ( Ἐξαιρεῖται τὸ ἁρμόττω).

15. Ὅσα λήγουν εἰς -άζω ἔχουν τὸ α βραχύ. Ἐξαιρεῖται τὸ κράζω.

16. Ὅσα λήγουν εἰς δύο σσ ἢ δύο ττ ἔχουν τὸ δίχρονον τῆς παραληγούσης βραχύ, πλὴν τῶν κηρύττω, πράττω, φρίττω.

 

Μιχαὴλ Χρ. Ἀλεξανδρῆς
Φιλόλογος

(ἡ σελίδα τοῦ Μιχαῆλ ἐδῶ)

 

(Visited 538 times, 1 visits today)
Leave a Reply