Ἡ …«ἀξία» τοῦ χρήματος.

Μιὰ φορὰ κι ἔναν καιρὸ ὁ ἄνθρωπος ἤταν τροφοσυλλέκτης.
Μετὰ σκέφτηκε, ἀντὶ νὰ ψάχνῃ κάθε φορὰ νὰ βρῇ τὴν τροφή του, νὰ τὴν καλλιεργῇ.
Ἔτσι ἔγινε γεωργὸς καὶ κτηνοτρόφος, δημιούργησε φάρμες φυτῶν καὶ ζῴων.

Ἐπειδὴ εἶχε κι ἄλλες ἀνάγκες καὶ δεν βόλευε πάντα ἡ ἀνταλλαγὴ εἰδῶν, δημιούργησε τὸ χρῆμα σὰν μέσο ἀνταλλαγῆς.
Τὸ χρῆμα τότε εἶχε τὴν ἀξία του στὰ ἀνταλλασόμενα εἴδη.
Τότε, κάποιοι σκέφτηκαν, ἀντὶ νὰ καλλιεργοῦν φυτὰ καὶ ζῷα, ποὺ εἶναι κοπιαστικὸ καὶ ἔχει καὶ ῥίσκα, νὰ καλλιεργοῦν …ἀνθρώπους, ποὺ θὰ καλλιεργοῦν φυτὰ καὶ ζῷα.

Ἔτσι δημιούργησαν τὸν τόκο καὶ ἀνάγκες μεγαλύτερες καὶ πλασματικὲς στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ποὺ γιὰ νὰ τὶς καλύψουν, ἔπρεπε νὰ δανειστοῦν χρῆμα.

Ἔτσι τὸ χρῆμα πῆρε ἀπὸ μόνο τοῦ ἀξία, ἔγινε προϊόν.
Καὶ τότε δημιουργήθηκαν οἱ ἀνθρώπινες φάρμες, σίγουρη μπίζνα.
Εἴτε πάθει ζημιὰ ἡ παραγωγὴ εἶτε ὄχι, τὰ λεφτά τους θὰ τὰ πάρουν.
Κι ἂν δὲν ἔχῃς νὰ τοὺς τὰ δόσῃς, θὰ πάρουν γῆ, ἀκίνητα, ὑποδομές, ποὺ ἐσὺ ἔχεις ἱδρώσει γιὰ νὰ τὰ φτιάξῃς.
Ἄλλωστε τὸ χρῆμα τους δὲν ἔχει κάποια ἀξία γιὰ αὐτούς…
Τυπώνουν ὅσο θέλουν…
Ἡ ἀξία εἶναι στὰ προϊόντα, στὰ ἀγαθά, στὰ ἀκίνητα, στὴνν γῆ, στὶς ὑποδομές…

τὸ Χρήσιμον

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply