Τὸ τελειότερον Ἑλληνικὸ θέατρο!

Ἀρχαῖο θέατρο Ἐπιδαύρου: τὸ τελειότερο ἀρχαῖο ἑλληνικὸ θέατρο, ἀπὸ ἄποψη ἀκουστικῆς καὶ αἰσθητικῆς!

«Ἐπιδαυρίοις δέ ἐστι θέατρον έν τῷ ἱερῷ μάλιστα ἐμοί δοκεῖ θέα ἄξιον. Τό μέν γὰρ Ρωμαίων πολὺ δὴ τι ὑπερῆρχεν τῶν πανταχοῦ τῷ κόσμῳ μεγέθει δὲ Ἀρκάδων τὸ ἐν τῇ μεγάλῃ πόλει ἀρμονίας δέ ἢ κάλλους ἓνεκα ἀρχιτέκτων ποῖος ἐς ἅμιλλαν Πολυκλείτῳ γένοιτ᾽ ἂν ἀξιόχρεως. Πολύκλειτος γὰρ καὶ θέατρον τοῦτο καὶ οἴκημα τὸ περιφερὲς ὁ ποιήσας ἦν»
(Παυσανίας, Ἑλλάδος Περιήγησις, Κορινθιακὰ – II.27.5)

Τὸ θέατρο τῆς Ἐπιδαύρου κατασκευάσθηκε μεταξὺ τοῦ 340-330 π.Χ, ἀπὸ τὸν Ἀργεῖο ἀρχιτέκτονα Πολύκλειτο ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Παυσανίας. Ὁ ἀρχικός του προορισμὸς ἦταν νὰ συμβάλλῃ ὡς θεραπευτικὸ μέσον στὴν ἀποκατάσταση τῶν ἀσθενῶν τοῦ παρακειμένου Ἀσκληπιείου.
Ἡ διασκέδασις τῶν ἀσθενῶν εἶχε εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα στὴν σωματικὴ καὶ ψυχική τους ὑγεία.

Τὸ ἀρχαῖο θέατρο εἶχε χωρητικότητα 15.000 θέσεων καὶ ἀπέκαλύφθη ὕστερα ἀπὸ ἀνασκαφὲς ποὺ πραγματοποίησε ὁ ἀρχαιολόγος Καββαδίας. Οἱ ἀνασκαφὲς διεξήχθησαν τὸ διάστημα 1870-1926 καὶ τὸ 1938 ἀνέβηκε ἡ πρώτη παράστασις στὸν ἀρχαῖο χῶρο. Ἡ Ἡλέκτρα τοῦ Σοφοκλέους, μὲ πρωταγωνίστριες τὴν Κατίνα Παξινοῦ καὶ τὴν Ἐλένη Παπαδάκη.

Ἡ ἀκουστικὴ τοῦ θεάτρου εἶναι τέλεια προσαρμοσμένη καὶ κατάλληλη γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῆς ὀμιλίας σὲ παραστάσεις ἀρχαίου δράματος. Κάτι τὸ ὁποῖο γνωρίζαμε ἀσφαλῶς, μόνον ποὺ τώρα ἀποδεικνύεται καὶ μὲ σύγχρονες ἀκουστικὲς μετρήσεις καὶ μάλιστα ἀπὸ ξεχωριστὲς ὁμάδες ἐρευνητῶν. Τὰ ἀποτελέσματα ἀναφέρονται στὸ τεῦχος Ἰανουαρίου -Φεβρουαρίου 2013, τοῦ Acta Acustica united with Acustica, ποὺ εἶναι τὸ ἐπίσημο ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως Ἀκουστικῆς (European Acoustics Association).

Χλόη

εἰκόνα
Γιὰ τὴν πρώτη σύγχρονη παράσταση (1938) στὸ ἀρχαῖο θέατρο τῆς Ἐπιδαύρου, μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Τὸ τελειότερον Ἑλληνικὸ θέατρο!

Leave a Reply