Τί θά πῇ ὁ Βενιζέλος ἐάν κληθῇ ἀπό ἐξεταστική;

Πρέπει νὰ καταγραφῇ μία πρόβλεψις (τοῦ κου Γρηγορίου Εὐτυχίδου) γιὰ τὸ τί θὰ πῇ ὁ μπένυ, ἐὰν (κι ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον) τεθῇ θέμα ψηφίσεως ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν πάρτη του, γιὰ τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες του…

«Ζητᾶτε ἐξεταστικὴ ἐπιτροπή ἐπειδή ἐκτελούσαμε τόν νόμο τοῦ κράτους πού ἀποφασίστηκε μέ μεγάλη πλειοψηφία;».

Καὶ θὰ προσθέση:

«Ζητάτε πολιτικὲς καὶ ποινικὲς εὐθύνες ἀπὸ ὅλο τὸ πολιτικὸ φάσμα. Ἀπὸ τὴν πολιτικὴ διαφωνία μετατοπίζεστε στὴν ἀναζήτηση πολιτικῶν καὶ ποινικῶν εὐθυνῶν. Ὅσοι ἤσασταν νεότεροι τὸ ’89 ἀναζητεῖστε τὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ ἀδιέξοδο ποὺ ὁδηγήθηκε τότε ἡ Ἀριστερά».

Ποῦ τό ξέρει ὁ φίλος μας; Θὰ μᾶς ἀπαντήσῃ τότε…
…ἀλλά, καλὸ θὰ ἦταν νὰ σκεφθοῦμε καὶ μόνοι μας.
Γιατί θά μποροῦσε τό μπένυ νά ἀντιδράσῃ τοιουτοτρόπως; Ἔ;  Μήπως διότι ὅλοι μεταξύ των παρά-γνωρίζονται;

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply