Μείωσις τῶν ποσοστῶν ἀναπηρίας γιὰ τὶς συντάξεις ἀπὸ τὸν ΟΑΕΕ

Μείωσις τῶν ποσοστῶν ἀναπηρίας γιὰ τὶς συντάξεις ἀπὸ τὸν ΟΑΕΕ«…Το κρίσιμο σημείο είναι η εξέταση συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω αναπηρίας σε νέους ασφαλισμένους. Εκεί θα πρέπει να διαπιστώνονται τα εξής: εάν πρόκειται για περίπτωση βαρειάς αναπηρίας, θα απαιτείται ποσοστό επιδεινώσεως μεγαλύτερο ή ίσο του 32%. Αντίστοιχα, για αναπηρία έως 67% απαιτείται ποσοστό επιδεινώσεως μεγαλύτερο ή ίσο του 27% και για μερική αναπηρία 50%, απαιτείται ποσοστό επιδεινώσεως μεγαλύτερο ή ίσο του 20%. Εξαίρεση αποτελούν οι παθήσεις που οφείλονται κατά κύριο λόγο σε ψυχιατρικά αίτια, για τις οποίες δεν εξετάζεται η προϋπάρχουσα αναπηρία…»

ΟΑΕΕ: μειώνονται τα ποσοστά χορηγήσεως συντάξεων αναπηρίας

Στο 40% από 50%, που ίσχυε μέχρι πρότινος, μειώνεται το ποσοστό προϋπάρχουσας αναπηρίας με βάση το οποίο μπορεί ένας ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ να θεωρηθεί ανάπηρος. Διευκρινίσεις για το θέμα παρέχει εγκύκλιος που εξέδωσε ο διοικητής του Οργανισμού, Τάσος Πετρόπουλος, αναφέροντας ότι, βάσει του προσφάσφατου νόμου (4331/2015), ένας ασφαλισμένος μπορεί να θεωρηθεί ανάπηρος, ακόμα και αν η αναπηρία έχει προηγηθεί της ασφαλίσεώς του, αρκεί το ποσοστό της «μεταγενέστερης της ασφαλίσεως αναπηρίας να φθάνει τουλάχιστον το 40% της κατά περίπτωση αναπηρίας». Ουσιαστικά, με τον τρόπο αυτό, η διοίκηση του Οργανισμού βελτιώνει κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες το όριο, αφού έως τώρα ίσχυε το 50%, ενώ από εδώ και στο εξής θα ισχύει το 40%. Το κρίσιμο σημείο είναι η εξέταση συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω αναπηρίας σε νέους ασφαλισμένους. Εκεί θα πρέπει να διαπιστώνονται τα εξής: εάν πρόκειται για περίπτωση βαρειάς αναπηρίας, θα απαιτείται ποσοστό επιδεινώσεως μεγαλύτερο ή ίσο του 32%. Αντίστοιχα, για αναπηρία έως 67% απαιτείται ποσοστό επιδεινώσεως μεγαλύτερο ή ίσο του 27% και για μερική αναπηρία 50%, απαιτείται ποσοστό επιδεινώσεως μεγαλύτερο ή ίσο του 20%. Εξαίρεση αποτελούν οι παθήσεις που οφείλονται κατά κύριο λόγο σε ψυχιατρικά αίτια, για τις οποίες δεν εξετάζεται η προϋπάρχουσα αναπηρία. Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής παραδείγματα προσδιορισμού της αναπηρίας:
α) Έστω συνολικό ποσοστό αναπηρίας 85% (βαθμίδα αναπηρίας 80%) με ποσοστό επιδεινώσεως 50%, σε σχέση με την προϋπάρχουσα. Διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό επιδεινώσεως είναι μεγαλύτερο του 40% της κατά περίπτωση αναπηρίας (32%), επομένως ο ασφαλισμένος πληροί την προϋπόθεση της αναπηρίας (βαρειά αναπηρία).
β) Εστω συνολικό ποσοστό αναπηρίας 70% (βαθμίδα αναπηρίας 67%) με ποσοστό επιδεινώσεως 20%, σε σχέση με την προϋπάρχουσα. Διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό επιδεινώσεως είναι μικρότερο του 40% της κατά περίπτωση αναπηρίας (27%), επομένως ο ασφαλισμένος δεν πληροί την προϋπόθεση της αναπηρίας για συνταξιοδότηση με 67%.
γ) Ωστόσο, το ποσοστό επιδεινώσεως υπερκαλύπτει το 40% της μερικής αναπηρίας (20%), επομένως ο ασφαλισμένος θεωρείται μερικά ανάπηρος και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στην βαθμίδα της μερικής αναπηρίας.

καθημερινή

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply