Συνταγματική βασιλεία;

Ἐπετειακὸν τὸ σημερινὸ σημείωμα…
Ἀφιερωμένο στοὺς γνωστοὺς ἀπογόνους… Ξέρουν αὐτοί…

Ὑπάρχει λοιπὸν μία πολὺ βρώμικη ἱστορία πίσω ἀπὸ τὸ παρασκήνιον τῆς πτώσεως τοῦ Ὄθωνος. Ὑπάρχει μία οἰκογένεια μὲ τὸ ὄνομα Καλλέργη, ποὺ ἕνα μέλος της, ὁ Δημήτριος Καλλέργης, ἠγωνίσθη, μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις, γιὰ νὰ περάσουμε στὴν συνταγματικὴ βασιλεία.
Μεγάλος ὁ ἀγών!!! Τόσο μεγάλος, ποὺ πίσω του, ἀρχικῶς, ἀπεκρύβετο ἡ …ἀντικατάστασις τοῦ Ὄθωνος ἀπὸ ἄλλον μονάρχη. Ἕνας μονάρχης ποὺ τελικῶς, γιὰ δικούς του λόγους (ἢ ὄχι!!!), ἠρνήθη τὸ στέμμα.

«…Ὁ Καλλέργης αὐτός, ἄν καὶ πολέμιος τοῦ Ὄθωνος, καὶ ἐπισήμως τῆς βασιλείας, μεριμνοῦσε, ὅσο διέμενε στὴν Γαλλία, νὰ προτείνῃ σὲ κάποιον Λουδοβίκο Βοναπάρτη (Ναπολέων Γ΄) τὸν ἑλληνικὸ …θρόνο.
Ἦταν δῆλα δὴ τόσο πολέμιος τῆς βασιλείας, ὅσο τὸν …ἐξυπηρετοῦσε γιὰ τὴν προσωπική του ἀνέλιξιν….»

10 Ἰουνίου 1854. Προσκύνημα τῆς χώρας, μὲ ἐμπνευστὴ τὸν Καλλέργη.

Αὐτὸς λοιπὸν ὁ Καλλέργης, ποὺ ἦταν τῆς αὐτῆς οἰκογενείας μὲ τὸν ἄλλον Καλλέργη (Kalergi) ποὺ ἐνεπνεύσθη τὸ σχέδιον γενοκτονίας τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης, ἦταν, ἐκτὸς πολλῶν ἄλλων, ἀπόγονος τῆς οἰκογενείας Φωκᾶ, ποὺ προήρχετο ἀπὸ τὸ Βυζάντιον.

Ἡ Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

Αὐτῆς τῆς οἰκογενείας ποὺ μᾶς προσέφερε ἀπὸ βενιζελικοὺς ἀπογόνους ἔως …δικτάτορες καὶ ἀπὸ …ἀριστεροὺς ἔως …δεξιούς!!! Ἀπὸ τραπεζίτες (Κοντόσταυλοι) ἔως …ἐπαναστάτες (Καλλέργηδες).  Τὶ Μαυρομιχαλαίους, τὶ Μπούρτζινους, τὶ Δηλιγιάννηδες, τὶ Γρηγοράκηδες, τὶ Τσουδερούς, τὶ Μπακογιάννηδες, τὶ Παττακούς…
Ὄρεξιν νὰ ἔχουμε καὶ σὲ δουλειὰ νὰ εὑρισκόμεθα.

Ἡ ἔρευνα γιὰ τὰ γενεαλογικά τους δένδρα ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, μὰ μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον ἔχει ὁ τρόπος ποὺ πάντα μέλη τους ἦσαν παρόντα σὲ σημαντικὲς στιγμὲς τῆς ἑλληνικῆς (καὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς) ἱστορίας. Τὸ ἐὰν λειτούργησαν καλῶς ἢ κακῶς, δὲν θὰ τὸ κρίνω ἐγὼ ἀλλὰ τὰ ἔργα τους καὶ τὸ ἀποτύπωμά τους στὴν ἱστορία. Πάντως, ἐὰν ἐξετάσουμε τὰ δύο προαναφερόμενα πρόσωπα τῆς οἰκογενείας, δὲν ἔχουμε νὰ περιμένουμε καὶ πάρα πολλά. Ὁ ἕνας ἔθεσε τὴν ταφόπλακα στοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης, κάτι ποὺ σήμερα διαπιστώνουμε ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, κι ὁ ἄλλος τὴν ταφόπλακα στὸν Ἑλληνικὸ λαό, ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς …«συνταγματικῆς βουλῆς».
Διότι ἡ συνταγματικὴ βασιλεία, ποὺ τόσο πολὺ πολέμησε ὁ ἴδιος γιὰ τὴν ἐγκατάστασίν της, κρύβει μερικὰ  πολὺ ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα γιὰ τὸ πῶς μᾶς ἀντιμετώπιζαν ἀπὸ τότε ἀκόμη ποὺ ἀνέλαβαν, ὡς τὰ «δώδεκα ἀρχοντόπουλα» νὰ μᾶς κρατήσουν ἐν ἡρεμίᾳ.

Μία σημαντικὴ λεπτομέρεια, στὰ ὅσα ὀφείλουμε νὰ ἐρευνήσουμε, εἶναι ἡ ἴδια ἡ θέσις τοῦ Ὄθωνος.
Ὁ Ὄθων ἦταν κάποιος «φυτευτός» μονάρχης, τελείως ξένος ἀπὸ τὰ Ἑλληνικὰ δεδομένα. Ἀγνοοῦσε, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν γλῶσσα μας, τὴν ἱστορία μας, τὸν χαρακτῆρα μας καὶ τὴν δυναμική μας, τὰ πάντα γύρω ἀπὸ τὸ ἦθος μας, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά μας, μὰ κυρίως τὴν ταὐτότητά μας, ποὺ ναὶ μὲν εἶχε στοιχεῖα ἐκ τῆς ἀρχαιότητος, ἀλλὰ διατηροῦσε σημαντικὲς διαφοροποιήσεις ἀπὸ τὶς διάφορες κατακτητικὲς ἐπιδράσεις. Παρ’ ὅλα αὐτὰ μᾶς ἀγάπησε, ὄχι τόσο ὡς λαό, ἀλλὰ περισσότερο ὡς ἰδέα. Ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα ἔπαυσε σιγὰ σιγὰ νὰ γίνεται ἀρεστὸς στοὺς ἡγέτες τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, ποὺ τὸν διῴρισαν ὡς βασιλέα μας, μὲ ἀποτέλεσμα μὲ κάθε εὐκαιρία, νὰ ὑποκινῶνται στάσεις, ἐπαναστάσεις καὶ ἀντιδράσεις. Κι ὅλα αὐτὰ θὰ ἦσαν θαυμάσια ἐὰν πράγματι ἀπέβλεπαν στὴν οὐσιαστική μας ἀπελευθέρωσιν. Μὰ ὁ στόχος δὲν ἦταν ἡ δική μας ἀπελευθέρωσις ἀλλὰ ἡ ἀντικατάστασις τοῦ Ὄθωνος μὲ κάτι ἄλλο, πιὸ …εὐκολο στὴν διαχείρισιν.
Κάτι ποὺ ἐπέτυχε ὁ Δημήτριος Καλλέργης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ.

Ἡ συνταγματικὴ βασιλεία, τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀντικατάστασιν τοῦ Ὄθωνος, συνέβη κατόπιν ἐπαναστατικοῦ κινήματος, τοῦ λεγομένου κινήματος τῆς 3ης Σεπτεμβρίου τοῦ 1843. Πρωταγωνιστὲς οἱ γνωστοί μας ἀπόγονοι, πού, λίγο ἀργότερα, ἀνέλαβαν καὶ τὴν διακυβέρνησιν τῆς χώρας, ὑπὸ τὸν αὐστηρὸ ἔλεγχο, μὰ καὶ τὴν ἔγκρισιν, τῶν …«ἀγαπημένων μας συμμάχων», ἐφ΄ ὅσον νωρίτερα εἶχαν ἀπειλήση, γιὰ ἀκόμη μία φορά, μὲ ναυτικὸ ἀποκλεισμὸ τὸν Πειραιᾶ. Μία μαύρη σελὶς τῆς …ἱστορίας «μας», ὑπὸ τὴν αὐστηρὰ ἐπιτήρησιν Μαυροκορδάτου, Κωλέττη, Καλλέργη καὶ Κανάρη.
(Ὁ Κανάρης παρητήθη πρῶτος.)

Ἡ ψήφισις αὐτῆς τῆς νέας συνταγματικῆς βασιλικῆς ἐκδοχῆς διακυβερνήσεως, ὡς ἀποτέλεσμα συνταγματικῆς ἐθνοσυνελεύσεως, ἀπέφυγε νὰ καθῳρίσῃ σαφὼς τὸ τὶ εἶναι πολίτης καὶ τὶ ὄχι.
Διεσαφήνισε ὅμως τὰ δικαιώματα τῶν βουλευτῶν καὶ τῶν γερουσιαστῶν, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν ἀσυλία τους, ὅπως φυσικὰ καὶ τὶς ἀποζημιώσεις τους.

Συνταγματική βασιλεία;2

Βάσει ποιᾶς ὅμως λογικῆς θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ συμμετάσχῃ στὶς ἐκλογὲς ὡς ὑποψήφιος, δὲν μᾶς τὸ ἀποσαφηνίζουν στὸ ἐν λόγῳ ΦΕΚ (ἀριθμὸς 5, 18ης Μαρτίου 1844).

Ἀναζητώντας πληροφορίες γιὰ τὸ τὶ τελικῶς εἶναι πολίτης, ἰδιαιτέρως δὲ πολίτης μὲ δικαίωμα συμμετοχῆς σὲ ἐκλόγιμες θέσεις, ἐπὶ ἐποχῆς Ὄθωνος, παντοδυναμίας μαυροκορδατοκωλλέτηδων καὶ λοιπῶν ἀπογόνων, φθάνουμε στὸ ἐπόμενον ΦΕΚ (ἀριθμὸς 7, 25η Μαρτίου 1844) καὶ διαβάζουμε αὐτό: 

Συνταγματική βασιλεία;3

 

 

Ποία λοιπόν τά ἀπαιτούμενα προσόντα;
Ἀναφέρονται σαφῶς. Πρέπει νὰ εἶναι κάτοικος Ἑλλάδος (ὄχι κι ἀπαραιτήτως Ἕλλην), ἄνω τῶν 25 ἐτῶν καὶ μὲ προσωπικὴ  περιουσία. Δῆλα δή, κατὰ πῶς τὸ ἀντιλαμβανόμεθα, νὰ ἔχῃ « δέσει» τὰ συμφέροντά του μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ἔχει προσωπικοὺς λόγους προστασίας αὐτῶν τῶν συμφερόντων.
Σᾶς θυμίζει μήπως αὐτήν τήν …θεώρησιν;

Ναί, ναί… Κι ὁ μουσιοῦ ντὲ καζᾶκ, (κατὰ τὸ μουσιοῦ ντὲ μπαρουφᾶκ, κατὰ τὸ μουσιοῦ ντὲ λαφαζανί, κατὰ τὸ μουσιοῦ ντὲ τσακαλῶτ, κατὰ τὸ μουσιοῦ ντὲ δραγασᾶκ, κατὰ γενικῶς ὅλα τὰ μουσιοῦ ντὲ …κάτι, ποὺ μᾶς φυτεύουν ἐδῶ τὰ συμφέροντα τοῦ κάθε  …«πατερούλη βαρώνου ντὲ Rothschild») ὁ οἰκονομικὸς δολοφόνος τῶν πολυεθνικῶν, διάβασε κατὰ πῶς ὁ ἴδιος ἄντεχε τὰ παραπάνω ΦΕΚ. Ξέχασε νὰ διαβάσῃ πὼς ψηφοφόρος καὶ φυσικὰ ὑποψήφιος εἶναι ὁ ἔχων περιουσία…
…δῆλα δὴ ὁ τσιφλικάς.
(Μά τόσο βαρειά πιά ἡ «δυσλεξία» του ἤ τόσο …κατευθυνομένη κι …ἐπιλεκτικῶς ἐμφανίζουσα;)

Δῆλα δή… Σὲ μίαν λεηλατημένη, κατεστραμένη καὶ ἐπαναλαμβανομένως πτωχοποιημένη Ἑλλάδα, τὴν ὁποίαν ἀπομυζοῦσαν τὰ δάνεια πρὸς τοὺς γνωστοὺς κι …«ἀγαπημένους» τραπεζίτες, ὅπου περιουσία κατεῖχαν μόνον τὰ …παιδιὰ τῶν γνωστῶν οἰκογενειῶν, τοκογλύφων ἤ ἀπογόνων, εἶτε ὡς κληροδοτήματα, εἶτε ὡς ἀνταλλάγματα καὶ ἀποζημιώσεις, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, ἀποκλείοντο ἀπὸ τὶς θέσεις διακυβερνήσεως αὐτοὶ ποὺ δὲν ἦσαν τῆς …ἀρεσκείας τους. Δῆλα δὴ αὐτοὶ ποὺ ναὶ μὲν συνέτρεξαν καὶ πολέμησαν γιὰ τὴν συνταγματικὴ βασιλεία, ἀλλὰ ποὺ πολὺ προσεκτικὰ ἀπεκλείσθησαν ἀπὸ τὴν συμμετοχὴ σὲ βουλευτικὰ ἀξιώματα, ἐφ΄ ὅσον δὲν κατεῖχαν γῆ καὶ περιουσιακὰ στοιχεῖα.
Ἄλλως τὲ πάγιον αἴτημα κι ἐκείνης τῆς ἐπαναστάσεως, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ὑπολοίπων, πρὸ καὶ μετά, καθὼς καὶ πάγιος μοχλὸς ἐλέγχου τῶν μαζῶν, ἦταν τὸ μόνιμον αἴτημα ἀναδιανομῆς τῆς γῆς. Μὲ αὐτὸ τὸ κερασάκι τὰ κορόιδα ἐσφάζοντο γιὰ νὰ ἔλθουν οἱ μαυροκορδατοκωλλέτηδοκαζάκηδοκαλλέργηδες νὰ τὸ παίξουν …«σωτῆρες»!!!
(Τά γράφω σωστά μουσιοῦ ντέ καζάκ; Ἔ;)

 

Δῆλα δή… Μποροῦσε ὁ Ἐλβετός, ὁ Ἄγγλος, ὁ Γερμανός, ὁ Αὑστριακός, ὁ ἑβραῖος νὰ καταλάβῃ θέσεις ἐξουσίας, ἀρκεῖ νὰ ἦταν κάτοχος περιουσιακῶν στοιχείων. Ἀρκεῖ δῆλα δὴ νὰ εἶχε δέση τὰ συμφέροντά του μὲ τὸν τόπο. Κι ὁπωσσήποτε ἀποκλείοντο αὐτοὶ ποὺ διαρκῶς καὶ ἄνευ βαρυγκομίας, ἠγωνίζοντο καὶ θυσιάζοντο γιὰ τὸν τόπο, ἀλλὰ ποὺ οὐδέποτε τοὺς ἐπετράπη νὰ διαφεντεύσουν τὸν τόπο ποὺ πότιζαν μὲ τὸ αἷμα τους.

Αὐτὰ τὰ περὶ συνταγματικῆς βασιλείας, ποὺ ἀνεκίνησε ὁ βασιλικὸς ἀπόγονος τῶν Φωκάδων Δημήτριος Καλλέργης, τὰ ὁποία σήμερα (ἀκόμη, τρομάρα μας!!!) θεωροῦμε ὡς δικό μας ἀπόκτημα, ἦλθαν γιὰ νὰ παγιώσουν τὴν ἤδη γνωστὴ ἐξουσία τῶν τσιφλικάδων τῆς τουρκοκρατίας, τῆς βενετοκρατίας, τοῦ βυζαντίου καὶ γενικῶς κάθε παραπαιούσης αὐτοκρατορίας.
Καὶ ὑπέγραφαν, δυστυχῶς μας, οἱ γνωστοὶ καπελωτὲς τῆς ἐπαναστάσεως, οἱ ἅρπαγες τῆς ἐξουσίας καὶ οἱ πραγματικοὶ ἐγκέφαλοι τῶν τότε ἐμφυλίων:

Συνταγματική βασιλεία;4

Καί ὁ Κολίνος μωρέ; Κι ἔνας Κολοκοτρώνης ἀνάμεσά τους; Γιατί;;
Ἔμ… διότι κάτι περισσότερο γνώριζαν αὐτοὶ ἀπὸ ἐμᾶς.
Νὰ γιατί…

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Συνταγματική βασιλεία;

  1. ειναι λαθος να βαζετε στο ιδιο τσουβαλι ολους τους απογονους των Φωκαδων.Καταρχας απο τις Μανιατικες οικογενειες που αναφερετε για τις οποιες μπορω να μιλησω με απολυτη γνωση καμια δεν ειναι απογονοι Φωκαδων.Ουτε οι Κοντοσταυλοι,ουτε οιΜαυρομηχαλιδες,ουτε οι Μπουρτζινοι(ειναι Παλαιολογοι),ουτε οι Γρηγορακηδες(ειναι Κομνηνοι)που ολοι τους αλλωστε εχουν μεγαλη προσφορα στην επανασταση καποιοι με ανιδιοτελεια.Φωκαδες στη Μανη ειναι οι Καβαλλιερακηδες οι οποιοι στην επανασταση εκτος απο την απωλεια της περιουσιας τους υπερ πατριδος ειχαν και νεκρους και πολεμησαν μεχρι στις παραδουναβιες ηγεμονιες με τον Υψηλαντη.Σκελος δε της οικογενειας προσεφερε ηγετικο στελεχος στην εθνικη αντισταση που πληρωσε τη δραση του με τη ζωη του και αλλους που πληρωσαν με πολλα χρονια εξοριας και φυλακης,μεταπολεμικα και επι δικτατοριας,για τον αγωνα τους για ελευθερια και κοινωνικη δικαιοσινη στη πατριδα μας.Συγνωμη για τα ορθογραφικα λαθη,ποτε δεν ηταν τι δυνατο μου στοιχειο

    • Ἐνδιαφέρουσα ἄποψις, ἀλλὰ τὰ ἱστορικά τους γενεαλογικὰ δένδρα ἄλλα μαρτυροῦν.
      (Σαφῶς καὶ δὲν ὑποτιμῶ τὴν θυσία πολλῶν ἀπὸ αὐτῶν, ἀλλὰ γνωρίζω πλέον καὶ τὸ γιατὶ συνέβησαν αὐτὲς οἱ θυσίες.)

Leave a Reply