Ἕνα κράτος ποὺ μόνον νὰ ἐκβιάζῃ γνωρίζει…

Ἕνα κράτος ποὺ μόνον νὰ ἐκβιάζῃ γνωρίζει...Θέλεις νὰ μεταβιβάσῃς παλαιὸ ὄχημα.
Πρέπει, λέει, νὰ πᾷς στὴν ἐφορία, γιὰ νὰ προμηθευθῇς βεβαίωσι μὴ ὀφειλῆς.
Ὡραία. Ὡραία ἀκόμη κι ἐὰν χρειασθῇ νὰ ψάψῃ μει;ν ἡμέρα ὁλόκληρη. 

Πηγαίνεις λοιπὸν στὴν ἐφορία, νομίζοντας ὅτι δὲν χρωστᾶς, ἀνοίγουν τὸ κουμπγιοῦτερ καὶ σοῦ λὲν ὅτι βλέπουν ἀπλήρωτα τὰ τέλη τοῦ 2005. Τὰ ἐπλήρωσες καί δέν κατεχωρήθησαν; Δέν τά ἐπλήρωσες καί δέν σέ ἠνόχλησε κάποιος τότε, τὴν παλαιὰ ἐκείνην ἐπὸχὴ καί, συνεχίζεις νὰ κυκλοφορῇς ἀνυποψίαστος κι εὐτυχής;  Οὐδεὶς πλέον μπορεῖ νὰ γνωρίζῃ μὲ ἀσφέλεια. Ἂντε νὰ εὕρῃς ἄκρη μετὰ ἀπὸ δέκα καὶ χρόνια. Τὸ μόνον βέβαια εἶναι ὅτι τὸ κουμπγιοῦτερ λέει ὅτι χρωστς.

Τὸ ἀκόμη βεβαιότερον εἶναι ὅτι πρέπει νὰ πληρώσῃς τώρα, στὸ διπλάσιο, γιὰ νὰ μπορέσῃς νὰ κάνῃς τὴν δουλειά σου.

Για περισσότερα ἀπὸ δέκα χρόνια τὸ κράτος ἤξερε, ὑποτίθεται, τὴν ὀφειλή, ἀλλὰ δὲν ἔκανε κάτι γιὰ νὰ τὴν εἰσπράξῃ. Δὲν ἔστειλε μίαν εἰδοποίησι, δὲν πῆρε κάποιο μέτρο, δὲν τὴν κατελόγισε στὸ διπλανὸ γραφεῖο τοῦ εἰσοδήματος, δὲν ἔκανε τίποτα. Πῆρες φορολογικὴ ἐνημερότητα, ἐπλήρωσες φόρο, ξανὰ ἐπῆρες φορολογικὴ ἐνημερότητα, ξανὰ ἐπλήρωσες φόρο καὶ πάλι δὲν ἔκανε κάτι. Περίμενε ὑπομονετικῶς τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἐκβιάσῃ. Ἐπειδὴ δὲν ἔχει ἄλλον ῥόλο ἀπὸ τοῦ νὰ ἐκβιάζῃ καὶ νὰ ἐφαρμόζῃ ἀναγκαστικῶς μέτρα κατὰ τῶν δουλοπαροίκων του. Τὸ νὰ ἐλέγχῃ τὰ ἀρχεία του, νὰ συνεργάζεται φιλικῶς μὲ τοὺς πολῖτες του, νὰ φροντίζῃ  νὰ διασφαλίζῃ τὴν εἴσπραξι τῶν ἐσόδων του στὴν ὥρα τους, ὅλα αὐτὰ εἶναι ἐκτὸς τῶν ἁρμοδιοτήτων του. Στέκεται μόνον ἐκεῖ καὶ περιμένει πότε θὰ μπορέσῃ νὰ σὲ ἐκβιάσῃ. Failed state. Σίχαμα.

Λὲν ὅτι ἡ σημαντικοτέρα προϋπόθεσις γιὰ τὴν λειτουργία τῆς δημοκρατίας εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη.
Σὲ προκαλεῖ λοιπὸν νὰ μὴ τὸ ἐμπιστεύεσαι. Μόνον νὰ τὸ σιχαίνεσαι. Ἀηδία.

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply