Ἐπιδοτώντας ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις νὰ …φύγουν, μὲ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια!!!

Ἡ οἰκονομικὴ αἱμοῤῥαγία συνεχίζεται.
Ἡ μετεγκατάστασις ἑλληνικῶν ἑταιρειῶν στὸ ἐξωτερικὸ συνεχίζεται, καὶ μὲ ἐπιδότηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως!!!

Μπαρμπανῖκος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply