Ἐπινοώντας τὴν …«τουρκικὴ ταὐτότητα»!

Ἐπινοώντας τὴν ...«τουρκικὴ ταὐτότητα»!

Ἡ Ἱστορικὸς Λιβανέζα Jana Tamer γιὰ τὴν Τουρκία:

«…ἡ Τουρκία ἔχει πρόβλημα μὲ τὴν ἱστορία της καὶ τὴν ταὐτότητά της, ὅπως καὶ μὲ τὴν ἱστορία καὶ τὴν θρησκευτικὴ καὶ πολιτιστικὴ κληρονομιὰ τῶν ἐδαφῶν της. Πέραν ἀπὸ τὴν σημασία τῶν παρατηρήσεων τοῦ Ἐμμανουὴλ Παλαιολόγου Β΄, ἡ ἴδια ἡ ἀναφορὰ σὲ αὐτὸν ὑπενθύμισε στοὺς Τούρκους […] ὅτι ἡ χώρα τους ἔγινε τουρκικὴ καὶ μουσουλμανικὴ πρόσφατα, βέσει τῆς ἱστορίας. 

Χρειάζονται ἀκόμα ἑννέα αἰῶνες γιὰ νὰ ξεπεράσῃ ἡ ἱστορία τῆς τουρκικῆς καὶ μουσουλμανικῆς Μικρᾶς Ἀσίας, σὲ διάρκεια [τὴν ἱστορία] τῆς χριστιανικῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Συγκροτημένη ἀπὸ ἐπάνω ἀπὸ 25 διαφορετικὲς ἐθνότητες, ὁ πληθυσμὸς τῆς Τουρκίας ἐπενόησε μίαν τουρκικὴ καὶ μουσουλμανικὴ ταὐτότητα, προβάλλοντας αὐτὴν τὴν ταὐτότητα στὴν ἱστορία καὶ τὰ ἐδάφη ταὐτόχρονα….»

Jana Tamer,
«La visite du Pape en Turquie»,
L’Orient-Le Jour,
30.11.2006.

εἰκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *