Γεωστρατηγικὴ τριῶν ἠπείρων ὑπὸ τὸ βλέμμα τῶν Η.Π.Α.

Γεωστρατηγικὴ τριῶν ἠπείρων ὑπὸ τὸ βλέμμα τῶν Η.Π.Α.

Ἰδιαιτέρας προσοχῆς πρέπει νὰ τύχουν:

  • α) Οἱ συγκεντρώσεις παραγωγικῆς ἰσχύος (μαῦρες ἐλλείψεις)
  • β) οἱ συγκεντρώσεις ἐνεργειακῶν πόρων (κόκκινες ἐλλείψεις)

Βάσει αὐτῶν ὑπάρχει μία ζώνη ἀσταθείας (πράσινο χρῶμα, περικλειομένη ἀπὸ πορτοκαλὶ γραμμή) μὲ μία ὑπο-περιοχή, ἀποκαλουμένη «Βαλκάνια τῆς Εὐρασίας» (μπλὲ χρῶμα, στὸ μαλακὸ «ὑπογάστριο» τῆς Ῥωσσίας).

Οἱ στρατηγικῆς σημασίας θαλάσσιοι δίαυλοι ἐπισημαίνονται μὲ λευκὲς βούλες, μὲ μπλὲ περίμετρο, ἐνᾦ τὰ ἠπειρωτικὰ περάσματα μὲ λευκὲς βοῦλες, μὲ κόκκινη περίμετρο.

Τὰ Βαλκάνιε εὑρίσκονται, δυστυχῶς, στὴν περιοχὴ τριβῆς, ποὺ μαζὺ μὲ τὸ κέρας τῆς Ἀφρικῆς θὰ σηκώσουν τὸ βάρος ἀποσβέσεως τῶν ἀναταράξεων τῆς ζώνης ἀσταθείας.

Τέλος, τὸ ἀκανόνιστο πεντάγωνο (κίτρινη περίμετρος) δεικνύει τὸ κέντρο τῆς ἀσταθοῦς περιοχῆς.
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply