Διαπλοκὴ κατὰ …διαπλοκῆς!!!

Κι ἐμεῖς κάνουμε χάζι…

Διαπλοκὴ κατὰ ...διαπλοκῆς!!!

Πόλεμος Κοντομηνᾶ, λέει, κατά λάκη; Πόλεμος κάποιου ἄλλου, ποὺ δὲν «φαίνεται» κατά τοῦ κάθε λάκη;
Κατά τοῦ κάθε παππᾶ;

Κατά τῆς κυβερνήσεως; Κατά τῶν νομομαγειρεμάτων πού ἀπειλοῦν τίς ἐπιχειρήσεις του;
Κατά τοῦ ἰδίου τοῦ νόμου πού, κανονικά, ὄφειλε νά ἐφαρμοσθῇ καί νά ἀξιώσῃ τιμωρίες κι ἐπιστροφές καί ἀποζημιώσεις ἀπό κάτι χαμένα ἑκατομμύρια;
Ἤ πόλεμος ἐπιβιώσεως τοῦ κάθε κοντομηνᾶ ἐμπρός στήν λαίλαπα τῆς κομμουνιστικοποιήσεώς μας;

Θεωρῶ τὸν κάθε Κοντομηνᾶ, ποὺ ἔως σήμερα ἐπεβίωσε εἰς βάρος μας, λόγῳ νομικῶν …«κενῶν», συνυπεύθυνο γιὰ τὰ σημερινὰ προβλήματα τῆς χώρας, καθὼς καὶ συνεργὸ στὸ ἔγκλημα ποὺ διεπράχθη εἰς βάρος μας καὶ στόχο εἶχε ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον τὴν ἐπιβολὴ νέου νομομαγειρεμένου πολιτικοῦ συστήματος, γιὰ νὰ «πακτωθοῦν» οἱ ἁλυσίδες μας.
Συνυπεύθυνος ὅμως εἶναι ὁ κάθε Κοντομηνᾶς στὸ κομμάτι ποὺ ἀφορᾶ στὶς δικές του πράξεις, τῶν ὁποίων ἀντιλαμβάνεται τὶς συνέπειες, καὶ ποὺ ἔχει ἐπίγνωσιν αὐτῶν τῶν συνεπειῶν. Ἐὰν κάποιος (ὁποιοσδήποτε) Κοντομηνᾶς ἔδρασε ἐν ἀγνοίᾳ τῶν συνεπειῶν κάθε του πράξεως ἔχει τὸ ἀκαταλόγιστον. Ἀλλὰ δὲν ἔχουμε τέτοιες …ἐκδόσεις κοντομηνάδων.
Κατ’ ἐπέκτασιν ὁ κάθε Κοντομηνᾶς πρῶτα πρέπει νὰ «κλείσῃ» μὲ τὰ δικά του …«ἀνοίγματα» καὶ μετὰ νὰ ἀξιώνῃ δικαιοσύνη.
Παρ΄ ὅλα αὐτὰ θὰ σταθῶ δίπλα του, μὲ πολλὲς πολλὲς ἐπιφυλάξεις, ἐὰν κι ἐφ΄ὅσον ἀλλάξῃ πολιτικὴ στὸ κανάλι του καὶ ἐπιλέξῃ νὰ ὑπερασπισθῇ ὅλων τῶν Ἑλλήνων τὸ δικαίωμα τῆς ἀξιοπρεποῦς διαβιώσεως κι ὄχι μόνον τὸ ἀτομικό του καὶ τῶν …ἀγαπημένων του.
Μᾶς εἶναι παντελῶς ἀδιάφορον τὸ ἐὰν ὁ κάθε Κοντομηνᾶς θὰ γλεντᾶ τὴν ζωούλα του, τὴν στιγμὴ ποὺ γύρω μας συμβαίνει γενοκτονία.
Ἤ μαζύ μας ἢ ἀπέναντί μας. Καὶ τὸ μαζύ μας σημαίνει δίκαιον, ἀπόλυτον δίκαιον καὶ ὄχι …«δίκαιον κατὰ παραγγελίαν καὶ ἀλληλοεξυπηρετούμενον!!!».
(Καὶ μᾶλλον ἐπέλεξε στρατόπεδον…!!!).

Θεωρῶ τὸν κάθε Κοντομηνὰ ὑπεύθυνον στὸ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὶς εἰς βάρος του φοροεπιδρομές, καθὼς ἐπίσης καὶ ὑποχρεωμένον νὰ τὶς καταγγείλῃ, ἀπαιτώντας δικαιοσύνη κι ἔχοντας πλέον, μόνον αὐτός, τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα νὰ τὸ πράξῃ, πρὸς ὄφελος ὅμως ὅλων τῶν πολιτῶν, ἐφ΄ ὄσον οἱ πολῖτες αὐτῆς τῆς χώρας ποὺ δὲν ἐγεννήθησαν …κοντομηνάδες, ἀδυνατοῦν νὰ ἐπιβιώσουν στοιχειωδῶς καὶ πολὺ περισσότερο νὰ ἀντιμετωπίσουν ἐμπράκτως τὰ ἀποκτηνωμένα κουδουνισμένα ποὺ διῴρισαν οἱ τοκογλῦφοι ὡς κυβερνῶντες μας.
Ἡ ὑποχρέωσις αὐτὴ τοῦ κάθε Κοντομηνᾶ ἐὰν δὲν γίνῃ πρᾶξις, τότε ἁπλῶς δὲν συζητᾶμε γιὰ κάτι σοβαρὸ ἀλλὰ γιὰ σκουπίδια ποὺ ἀνακυκλώνονται μεταξύ τους, ἀπασχολώντας μας μὲ τὴν ἀνούσια φασαρία τους.

Θεωρῶ πὼς ὁ κάθε Κοντομηνᾶς ἔχει ἀδιαπραγμάτευτον δικαίωμα νὰ ὑπερασπισθῇ τὶς ἐπιχειρήσεις του καὶ τὰ δημιουργήματά του, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον εἶναι ἀποτέλεσμα κόπου κι ὄχι …«τρόπου». Ὁ κάθε κόπος, τοῦ κάθε ἑνὸς πολίτου, εἶναι κάτι ποὺ κατεβλήθη καὶ ὅποιος τὸν ἐπιβουλεύεται πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται ὡς ἐχθρός.
Ἐὰν ὁ κάθε Κοντομηνᾶς ἔχῃ κάτι πρὸς ὑπεράσπισιν ὀφείλει νὰ τὸ ὐπερασπισθῇ κι ἐμεῖς ἀφ΄ ἑνὸς νὰ ὑποστηρίξουμε τοὺς ἀγῶνες του, ἀλλὰ ἀφ΄ ἑτέρου νὰ παύσουμε, ἐφ΄ ὅσον, ἐὰν θέλουμε νὰ θεωρούμεθα πεπολιτισμένοι, ὀφείλουμε νὰ ἀναγνωρίζουμε στὸν κάθε ἔναν τὸ δικαίωμα τῆς (νομίμου) ἰδιοκτησίας.

Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι θεωρητικά. Καὶ δυστυχῶς εἶναι κάπως …«ἀργὰ γιὰ δάκρυα …Στέλλα»!!!

Ὁ Κοντομηνᾶς ἐπισήμως κατέχει τὸν «ΑΛΦΑ» ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα κατέχει ἕνα σημαντικὸ κεφάλαιο τῆς …«ἐνημερώσεώς μας» καὶ τῆς προπαγάνδας ποὺ ὑπομένουμε. Ἔχει, πέραν τῶν ποινικῶν, πολλὲς ἠθικὲς εὐθύνες σὰν καναλάρχης κι ἔχει, ἐπισήμως πάντα, διασφαλίσει γιὰ αὐτὸν καὶ τοὺς δικούς του ἕνα ἀνώτερον ἐπίπεδον διαβιώσεως, ποὺ τώρα ἀπειλεῖται σοβαρὰ νὰ καταῤῥεύσῃ.
Πέραν ὅμως αὐτῶν τῶν ἐπισήμων τοποθετήσεών του, ὡς καναλάρχου, καλὸ εἶναι νὰ μᾶς ἐξηγήσῃ τὸ γιατὶ τώρα τὸν ἐνοχλεῖ ὁ λάκης, μὲ τὴν τΣΥΡΙΖΑίικη πολιτικὴ ποὺ στοχοποιεῖ  ξεκάθαρα καὶ τὸν ἴδιον, ἀλλὰ ποὺ δὲν τὸν ἐνοχλοῦσε νωρίτερα, ἡ ἰδία πολιτική, ἀπὸ ὅλες τὶς προηγούμενες κυβερνήσεις, ποὺ στοχοποιοῦσαν ὅλην τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.
Δικαιοσύνη …προσωπικὴ δὲν εἶναι δικαιοσύνη.
Ὁ φόβος του εἶναι δικός του καὶ εἶναι ἀπολύτως ἀδιάφορος, ἐφ΄ ὅσον μᾶλλον …ἄργησε νὰ ἀντιδράσῃ καὶ τὸ ἔκανε μόνον γιὰ νὰ ὑπερασπισθῇ αὐτὰ ποὺ θεωρεῖ δικά του καὶ οὐδέποτε τὸ κοινὸν δίκαιον.

Καλὸ εἶναι ποὺ βγαίνουν οἱ βρωμιές τους στὴν φόρα, ἀλλὰ ἀκόμη καλλίτερο εἶναι νὰ ἐστιάσουμε στὸ ποῦ ἀποσκοποῦν οἱ λυκοφιλίες τους καὶ οἱ λυκοκαυγᾶδες τους. Λάκης παραπονούμενος, Κοντομηνᾶς παραπονούμενος, παππᾶς παραπονούμενος, γεροβασίλω παραπονουμένη, πολάκης παραπονούμενος, ἀνώτατοι δικαστικοὶ παραπονούμενοι ἀλλὰ ὅλοι γιὰ τὴν πάρτη τους.
Μὴν καὶ χάσουν κομμάτι ἀπὸ τὴν μάσα.
Ἡ «ἐνημέρωσις» στὰ χέρια τους καὶ παραλλήλως στοχοποίησις τοῦ διαδικτύου, γιὰ νὰ μὴν ἀπειλοῦνται.
Μήπως κάτι δέν πάει καί τόσο καλά;

Στὴν πραγματικότητα δὲν πάει κάτι καλά, γιὰ …αὐτούς.
Τώρα ποὺ τελείωσαν μὲ τοὺς πολλοὺς καὶ μικροὺς ξεκίνησαν νὰ ἀποτελειώσουν καὶ τοὺς μεγάλους.
Γιὰ αὐτὸ κτυπιέται ὁ κάθε Κοντομηνᾶς καὶ γιὰ αὐτὸ ὁ λάκης βγῆκε παγανιά: ὁ θάνατός μας εἶναι ἡ ζωή τους.
Οἱ ἐντολές τους εἶναι ξεκάθαρες: ἰσοπέδωσις τῆς ἐλληνικῆς κοινωνίας, ἀλλαγὴ (μέσῳ τῆς ἁρπαγῆς) τῶν περιουσιακῶν ἰσοῤῥοπιῶν καὶ ἀπόλυτος ἔλεγχος τῶν πάντων ἀπὸ τὴν «γενικὴ γραμματεία πρωθυπουργοῦ-κόμματος», ποὺ λαμβανει ἀπ΄ εὐθείας ἐντολὲς ἀπὸ τὰ ἰνστιτοῦτα Λεβὺ καὶ ἀπὸ τοὺς Rothchild.
Κι ἐπεὶ δὴ τὰ ἐν λόγῳ πρόσωπα ἔπαιξαν ἐνεργὰ εἰς βάρος τῶν πολλῶν, διαβλέποντας ξεκάθαρα καὶ τὸ δικό τους τέλος πλέον, ἀλληλοσφάζονται καὶ ἀλληλο-ἐξοντώνονται, διότι θὰ ἐπιβιώσουν μόνον τὰ πλέον πειθαρχημένα κοπρόσκυλα τοῦ κυκλώματος.
Λέτε νά συμβιβασθοῦν εὔκολα;

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply