Φθάνοντας στὸ πέρας ἑνὸς σπουδαίου ταξειδίου…

Ἀπὸ σήμερα ἀπεμπλέκομαι τελείως ἀπὸ τὸ βιβλίοο «Τὸ Χρονικὸ τῆς Μάχης τοῦ Στρατοπέδου τῆς Ελ.Δυ.Κ. 14-16/81974», τοῦ Ταξιάρχου ἐ.ἀ. Παναγιώτη Σταυρουλοπούλου, τελευταίου Στρατοπεδάρχου τοῦ Στρατοπέδου κατὰ τὴν Ἐπικὴ Μάχη τῆς ὑπερασπίσεώς του. (14-16 Αὐγούστου 1974).

Φθάνοντας στὸ πέρας ἑνὸς σπουδαίου ταξειδίου...1

Ἡ ἀποστολή μου στὴν ἐπιμέλεια καὶ ὑποστήρικη αὐτοῦ τοῦ βιβλίου ἔλαβε τέλος καὶ πιστεύω νὰ κατάφερα νὰ βάλω ἕνα λιθαράκι στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀληθείας, ποὺ ἐντέχνως δὲν γνωρίζαμε, γιὰ τὴν ἀνδρεία τῶν Ὑπερασπιστῶν τοῦ Στρατοπέδου τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ` καὶ τὴν προδοσία τους ἀπὸ τὴν Στρατιωτικὴ καὶ τὴν Πολιτικὴ Ἡγεσία.

Κάναμε, μέχρι τώρα, μὲ τὸν Ταξίαρχο ἑπτὰ παρουσιάσεις σὲ πόλεις τῆς Ἑλλάδος, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Λευκωσίας, δύο παρουσιάσεις στὴν ΕΛ.ΔΥ.Κ., τρεῖς ῥαδιοφωνικὲς παρουσιάσεις, δύο τηλεοπτικές, ὀκτὼ παρουσιάσεις σὲ ἐφημερίδες, δύο παρουσιάσεις σὲ περιοδικὰ καί, βέβαια, καταφέραμε νὰ διανεμηθῇ τὸ Βιβλίο μέσῳ τῶν ἐφημερίδων «Κυριακάτικη Δημοκρατία» καὶ «Ἑστία», ὡς ἔνθετον- προσφορά.
Ἔγιναν δύο ἐκδόσεις, δύο ἀνατυπώσεις τῆς δευτέρας καὶ μία Εἰδικὴ Ἔκδοσις, ἡ ὁποία διανέμεται ἀκόμη.

Θέλω νὰ εὐχαριστήσω ὅλες καὶ ὅλους ὅσους τὸ ἀγκάλιασαν ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ καὶ  εἰδικότερα ὅσους τὸ ὑπερασπίσθησαν στὶς ἀπίστευτες ἐπιθέσεις ποὺ ἐδέχθη, ἀπὸ θιγομένους «ντουφεκαλεύρηδες» καὶ «ἐμπαθεῖς φαντασιοπλήκτους», διαχρονικοὺς ὁπαδοὺς τοῦ Βαρώνου Μινχάουζεν, ποὺ δὲν ἤθελαν νὰ λάμψῃ ἡ ἀλήθεια καὶ νὰ μάθουν οἱ ἀνᾲ τὴν ‘Υφήλιο Ἕλληνες ὅτι τὸ 1974, ἐκεῖ, σὲ μίαν γωνία τῆς πρωτευούσης τῆς ἐσχατιᾶς τοῦ Ἑλληνισμοῦ, 318 ἐγκαταλελειμένοι Ἄνδρες κράτησαν 6.900 βαρβάρους, συνεχίζοντας τὴν ἀδιατάραχτη, μέχρι τότε, γραμμὴ αἴματος τοῦ Ἑλληνισμοῦ!

Ἐγὼ καὶ ὁ ταξίαρχος σᾶς εὐχαριστοῦμε ἀπὸ καρδιᾶς γιὰ τὴν ἀγάπη σας καὶ τὴν ἀναγνώριση ποὺ ἐπιδείξατε.

Φθάνοντας στὸ πέρας ἑνὸς σπουδαίου ταξειδίου...2

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος. 

 
 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply