Δὲν ἀπειλεῖ τὸ ἰσλὰμ τὴν Εὐρώπη… (β)

Δὲν ἀπειλεῖ τὸ ἰσλὰμ τὴν Εὐρώπη... (β)…ἀλλὰ τὸ ἴδιο τὸ ἰσλάμ!!!

Δὲν ἀπειλεῖ τὸ ἰσλὰμ τὴν Εὐρώπη… (α)

Ἂς συνειδητοποιήσουμε, γιὰ ἀρχή, πὼς ἐμεῖς …«ἔτυχε» νὰ εἴμαστε πέρασμα, νὰ ἔχουμε γείτονα τὴν Τουρκία, νὰ κατοικοῦμε σὲ μίαν περιοχὴ τοῦ πλανήτου ποὺ θέλουν νὰ κομματιάσουν σὲ ἀμέτρητα μικροκρατίδια καί, φυσικὰ πὼς δὲν μᾶς κυβερνοῦν Ἕλληνες, ἀλλὰ ἑλληνόφωνες μαριονέτες.
Μὲ αὐτές, τὶς ἐπίσημες δικαιολογίες, θὰ ἔχουμε νὰ χορτάσουμε ἀπὸ κάθε φυλὴ τοῦ πλανήτου, ἰδίως τώρα ποὺ ἔκλεισαν τὰ σύνορα (διὰ παντὸς λέμε!!!)

Ἂς συνειδητοποιήσουμε ἐπίσης πὼς τὰ μέσα προπαγάνδας οὐδέποτε μερίμνησαν γιὰ τὸ καλό μας.

Ἂς συνειδητοποιήσουμε τέλος πὼς γιὰ νὰ δουλέψῃ καλὰ ἡ προπαγάνδα, πάντα πρέπει νὰ ὑπάρχῃ ἡ ἀντιπροπαγάνδα, ποὺ θὰ τὴν «ἀμφισβητῆ», ἀλλὰ σὲ μικροτέρα ἔκτασιν, γιὰ νὰ μὴν τὴν καταῤῥίψῃ. Γιὰ αὐτὸ ἀκόμη ἀκοῦμε, κάπου κάπου, ἀρκετὰ προβεβλημένες «μπατριωτικές» φωνές, ἀλλὰ πάντα ὑπάκουες καὶ πρόθυμες νὰ ὑπηρετήσουν καὶ νὰ ἐξυπηρετήσουν μὲ τὸ …ἀζημίωτον!!!
(Δὲς τοὺς καμμένους καὶ θὰ καταλάβης.)

Ἐν ὅσῳ λοιπὸν κομμουνιστικοποιούμεθα ὡς ἤπειρος, παραλλήλως «τρέχει» πρόγραμμα ὁμογενοποιήσεώς μας, ἀλλὰ καὶ πρόγραμμα ἀποπληθυσμοῦ μας. .
Ἐν ὁλίγοις… Ἐὰν δὲν ἀποφασίσουμε νὰ τεκνοποιήσουμε μὲ τὴν νέα φυλή, θὰ μᾶς ἐξοντώσουν μὲ πολλοὺς τρόπους, πάντα ἐντὸς τῶν «ἀνοικτο-στενῶν ὁρίων τῆς δημοκρατίας τους».
Μίας δημοκρατίας καραμέλας, ποὺ ὁδηγεῖ, μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια, ὅλους τοὺς λαοὺς τοῦ πλανήτου στὴν κουβανοποίησίν τους. Κι ὅσοι δὲν θὰ κριθοῦν ἀναγκαῖοι θὰ ἐξολοθρευθοῦν, μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες, διότι γίναμε, κατ΄ αὐτούς, πολλοὶ καὶ ἀπειλοῦμε τὴν ἐπικυριαρχία τους!!!

Συνεπῶς…
Μικροτέρας ἀντιλήψεως ὑπήκοοι, λιγότερα προβλήματα, προθυμότεροι δοῦλοι…
(Ἡ τελικὴ λῦσις θὰ δοθῆ, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πεδία τοῦ πολέμου καὶ τὰ ὅποια πυρηνικὰ ὅπλα, μὲ τεχνολογίες ποὺ ἤδη κατέχουν, ὅπως γιὰ παράδειγμα βιολογικὰ ὅπλα νέας γενεᾶς, ποὺ μετατρέπουν ἕνα στέλεχος ἑνὸς ἰοῦ μίας γρίππης, σὲ Χὶ πανούκλα ἢ  Ψὶ χολέρα, μὲ τὴν βοήθεια κάποιων ἐργαστηριακῶν -διόλου τυχαίων- μεταλλάξεων.

Ἔχουμε ἀναφερθεῖ ἀναλυτικὰ στὸ θέμα ἀρκετὲς φορές. Παράδειγμα ἐδῶ: Νέα βιολογικά ὅπλα κατά τῆς ἀνθρωπότητος;)

Οἱ περισσότεροι ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔρχονται στὴν Εὐρώπη, γιὰ τὴν ὥρα, εἶναι σκέτοι ἐπιβήτορες. Ἐλάχιστες οἰκογένειες ἀκόμη, πάντα ἀναλογικῶς μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν εἰσερχομένων, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι πρόβλημα. Στὴν Σουηδία οἱ βιασμοὶ εἶναι σύνηθες φαινόμενον καὶ ἡ σοσιαλιστικὴ κυβέρνησις ξέρει νὰ κάνῃ μόνον συστάσεις, ἐνᾦ παραλλήλως ἐκπαιδεύει συστηματικὰ τοὺς πάντες γιὰ ἀνοχή, ἀνοχή, ἀνοχή.
Οἱ Σουηδοὶ ζομποποιοῦνται ἀπολύτως καὶ δὲν ἔχουν ἰδέα γιὰ τὸ ποῦ θὰ καταλήξουν.
Τὸ ξανθόν τους γένος θὰ ἐξαλειφθῆ, βάσει προμελετημένων σχεδιασμῶν.

Τὴν αὐτὴν Μοίρα ἐπιφυλάσσουν καὶ διὰ τοὺς ὑπολοίπους ἀνήκοντες εἰς τὴν …ὁποίαν φυλήν. Οἱ φυλὲς συνιστοῦν ὁμάδες, ταὐτότητες, μνῆμες, ἱστορία, κοινὲς νοοτροπίες καὶ κοινὲς κοινωνικὲς συμπεριφορές. Δὲν συνιστοῦν ἀριθμούς.
Κι αὐτοὶ χρειάζονται ἀριθμούς.
Αὐτὸ ποὺ πλέον ἀπαιτεῖται στὸν πλανήτη εἶναι ἕνα σουποειδὲς γενετικὸ ὑλικό, γιὰ τὶς μάζες, ἂν καὶ γιὰ τοὺς ἐπικυριάρχους προστατεύεται τὸ γενετικὸν ὑλικόν, ἐφ΄ ὅσον μόνον μὲ ἐνδογαμίες πορεύονται κι ἀναπαράγονται.
(Δὲς ἑβραίους, γενικῶς σιωνιστὲς …«περιουσίους» καὶ αὐτοκρατορικοὺς – βασιλικοὺς [ἐδῶ βενιζελικούς] ἀπογόνους!!!)

Ῥοκφέλερ καὶ κοινωνικὸς ἔλεγχος μέσῳ τῆς παιδείας

Ἡ νέα ΜΗ-παιδεία θὰ παράγη ΜΟΝΟΝ ὑπάκουα καὶ καλοπρογραμματισμένα …ῥομποτάκια!!!

Μὰ τὸ φαινόμενον τῆς μεταναστεύσεως καὶ τῆς πολυπολιτισμικότητος (ὅπως τὸ εἶπαν, κι ὄχι μπασταρδέματος φυλῶν ἢ ὁμογενοποιήσεως) εἶναι ἀρκετὰ παλαιότερον. Τὶς ῥίζες του ἔχει στὰ βάθη τῶν αἰώνων, ἀλλὰ μόλις τὶς τελευταῖες δύο δεκαετίες, εἰδικῶς γιὰ τὴν Εὐρώπη, τείνει νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ κάθε ἔλεγχο (καὶ οὐδόλως τυχαίως βεβαίως βεβαίως!!!), ἀλλὰ μὲ νέες μεθόδους, ποὺ στὴν πραγματικότητα ἀκυρώνουν τὴν μετανάστατευσιν, ὡς ἀνάγκη περιστασιακή.
Αύτοὶ φυσικά, οἱ πρῶτοι ἔποικοι, σταδιακῶς καὶ οἰκογένειες ἔφεραν ἤ ἐδημιούργησαν, μὰ κυρίως αὐτῶν οἱ ἀπόγονοι, οἱ κυριολεκτικῶς ἀπάτριδες καὶ δίχως ταὐτότητα, εἶναι κι αὐτοὶ  ποὺ λειτουργοῦν σὰν τράπεζα στελεχώσεως τῶν μονάδων τῆς κάθε ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως παγκοσμίως. Ὄχι διότι δὲν θὰ μποροῦσαν, κατὰ κάποιον τρόπο, νὰ ἐνταχθοῦν σὲ εὐρωπαϊκὲς κοινωνίες, ἀλλὰ διότι δὲν τοὺς θέλουν ἐντεταγμένους, πρὸ κειμένου νὰ τοὺς χρησιμοποιοῦν, κατὰ περίπτωσιν, ὅπως ἐξυπηρετῶνται τὰ σχέδια τῶν ἐπικυριάρχων τοκογλύφων. Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο καὶ οἱ ἰμάμηδες, κατὰ κύριον λόγο, διδάσκουν μῖσος, μῖσος, μῖσος καὶ ἀπώτερος σκοπὸς αὐτοῦ τοῦ μίσους εἶναι ἡ ἴδια ἡ λευκὴ φυλὴ
(δὲν εἶναι μία φυλή, χάριν συντομίας τὸ γράφω). Ἐπισήμως τοὐλάχιστον, διότι τελικῶς ἡ λευκὴ φυλὴ εἶναι ἡ πιὸ εὔκολα ἐξολοθρεύσιμος, ἐφ΄ ὅσον εἶναι αὐτὴ ἡ φυλὴ ποὺ ἔχει περισσότερο ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸν Φυσικὸ τρόπο διαβιώσεώς της.

Μόνον στὸν ISIS, ἐὰν ἐρευνήσουμε, μὲ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερα στοιχεῖα διαῤῥέουν κατὰ καιρούς, θὰ διαπιστώσουμε πὼς τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τῶν τμημάτων καὶ τῶν ὑποομάδων του στελεχώνεται ἀπὸ δευτέρας γενεᾶς πολυπολιτισμικοὺς μετανάστες, ποὺ δὲν ἐπέτυχαν νὰ …ἐνταχθοῦν στὰ εὐρωπαϊκὰ προγράμματα. Κι αὐτὸ σαφῶς καὶ δὲν εἶναι τυχαῖον (μὰ οὔτε κι ἀνησυχητικόν, γιὰ τὶς ἐκάστοτε, φερόμενες ὡς κυβερνήσεις!!!).

Ξεκινώντας ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ (ἐπαν-) ἔρχονται ὅλοι αὐτοὶ στὰ δικά μας, ἄσπιλα κι ἀμόλυντα ἐδάφη, θὰ προσέξουμε σαφῶς τὸ μῖσος τους γιὰ τὶς Εὐρωπαῖες εἰδικότερα, μὰ καὶ γιὰ ὅλους τοὺς  μὴ μουσουλμάνους. Ἐπίσης θὰ διαπιστώσουμε πὼς συχνὰ πυκνά, σὰν ἐθνότητες πλέον, ἐμπλέκονται μεταξύ τους σὲ ἐπεισόδια, ποὺ κάποιες φορὲς καταλήγουν τόσο αἱματηρά, ποὺ φθάνουν στὰ ὅρια τῆς ἀλληλοεξοντώσεως.

Ὅλο αὐτὸ τὸ μῖσος, ποὺ ἐπισήμως πλέον ἐκφράζεται ἀπὸ τοὺς νεο-Εὐρωπαίους, εἶναι ἕνα μῖσος ποὺ ἐντέχνως καλλιεργεῖται ἀπὸ τοὺς ἰμάμηδες, ἐφ΄ ὅσον στάζουν γερὲς δόσεις δολλαρίων τὰ πετρέλαια τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ τοῦ Κατᾶρ στὶς τσέπες τους, πουλώντας ἐλπίδες στοὺς μαζανθρώπους τους γιὰ τὴν τάχα μου ἀπόλυτον ἀνάγκη ἐπκρατήσεως τοῦ ἰσλάμ.
Ἀποτέλεσμα; Φανατικοὶ στρατοὶ ἠλιθίων καὶ προθύμων νὰ ἐπιβάλουν τὴν μοναδική τους θρησκεία ὡς μοναδικὴ ἀλήθεια, δίχως νὰ ἀντιλαμβάνονται οἱ ἄμοιροι πὼς εἶναι μέρος ἑνὸς εὑρυτέρου σχεδίου φρίκης κι ἀποπληθυσμοῦ.

Ποῦ θέλουν νά μᾶς ὁδηγήσουν;;
Σαφῶς καὶ δὲν γνωρίζω τὸ τελικό τους σχέδιον, ἀλλὰ μόνον ἀπὸ τὰ ἐπὶ μέρους στάδια ἀντιλαμβάνομαι πὼς ἤδη παίζουμε ὅλοι μας, σὰν κομπάρσοι, σὲ ἔνα θέατρον παραλόγου.
Γιὰ παράδειγμα…

 • ‘Ἐνασχολούμενοι μὲ τὰ θέματα ἐπιβιώσεώς μας, ἀδυνατοῦμε νὰ παρακολουθήσουμε νομομαγειρέματα, ἐθνικὲς μειοδοσίες καὶ κοινωνικὰ ἐγκλήματα.
 • Ὁδηγούμεθα βεβαιωμένα σὲ μίαν κτηνοποίησιν, σὰν ἄτομα καὶ σὰν κοινωνίες, ὅπου τὸ ἔγκλημα, ὅταν δὲν θὰ συμβαίνη ἐμπρὸς στὰ μάτια μας, δὲν θὰ ὑπάρχη. Μὰ ἀκόμη κι ἐὰν ἐμπρός μας παρουσιάζεται, ἡ αὔξησις τῆς ἀδιαφορίας θὰ τὸ μετατρέπη σὲ κάτι …ψευδές.
 • Ἡ ἔκφρασις τῆς βίας ἐπισύρει νέους ἀντιτρομοκρατικοὺς νόμους, νέες περικοπὲς σὲ βαθμοὺς ἐλευθερίας καὶ αὐστηρότερα πλαίσια ἀστυνομεύσεως.
 • Ἡ ἔκφρασις τῶν βιαιοτήτων ὅμως ἐπισύρει, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ηὐξημένη ἀστυνόμευσιν, ἐπὶ πλέον καὶ …ἡσυχία γιὰ τοὺς κρατοῦντες, ἐφ΄ ὅσον ὅταν ἐμεῖς ἐνασχολούμεθα μὲ τὸ πῶς θὰ προστατεύσουμε τὰ τοῦ οἴκου καὶ τῆς οἰκογενείας μας, ἀδυνατοῦμε νὰ καταπιασθοῦμε μὲ τοὺς πραγματικοὺς ἐγκληματίες ποὺ σκηνοθετοῦν αὐτὲς τὶς συνθῆκες διαβιώσεως.
 • Φρίκη, βία κι αἷμα σὲ κάθε τους βῆμα, πού, γιὰ τὴν ὥρα, θέτει τοὺς Εὐρωπαίους ἐν  ἀμύνῃ, θὰ ἐπιφέρη σταδιακῶς τὴν ἀντίδρασίν τους καὶ τὴν ἐξ ἀνάγκης συσπείρωσίν τους γύρω ἀπὸ ἐθνοτικὲς κυρίως ἑστίες.
  (Γιὰ αὐτὸ ἄλλως τὲ τὰ κόμματα μὲ «πατριωτικὲς θέσεις» αὐξάνουν πλέον τὶς ἐπιδράσεις τους στὴν γηραιὰ ἤπειρο. Γιὰ τὸ καλό μας βρὲ κουτά… Πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ ἐμᾶς φροντίζουν ὅλοι…!!!)
  Στὴν πραγματικότητα ὅμως ὑποχρεώνει τοὺς Εὐρωπαίους, διὰ τῆς πλαγίας ὁδοῦ, νὰ ἀντιδράσουν, ἐντὸς φυσικὰ πάντα τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν τους καὶ ὑπὸ τὸ πρίσμα τοῦ νόμου. Πρὸς τοῦτον καὶ τὰ ἐθνικοκεντρικὰ κόμματα λαμβάνουν ἰσχυρὲς θέσεις. Θέσεις ποὺ θὰ παίξουν, συντόμως, τὸν ῥόλο τους στὸ τελικὸ ξεκαθάρισμα.
 • Δημιουργία δύο «εἰκόνων» γιὰ τὸ ἰσλάμ. Τοῦ κακοῦ καὶ τοῦ καλοῦ.
  Κατ’ ἐπέκτασιν, ἀκολουθεῖ, συντόμως καὶ …«ἐξ ἀνάγκης»,  ἕνα
  ξεκαθάρισμα ποὺ θὰ ὑποχρεώση τὸ «καλὸ ἰσλάμ», μαζὺ μὲ ὅλον τὸν «καλὸ στρατό» τῶν «καλῶν μας συμμάχων» νὰ ἐξοντώσῃ τὸ «κακὸ ἰσλάμ», μὲ τὸν στρατηγικὸ ἔλεγχο στὰ χέρια τῶν εὐρωπαϊκῶν καὶ ΝΑΤΟϊκῶν στρατῶν.

Ἄλλως τὲ ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ ἀκοῦμε γιὰ τὴν ἀνάγκη δημιουργίας τοῦ εὐρωστρατοῦ, ποὺ κάπου κι αὐτὸς θὰ ἀποσκοπῆ.
Τὸ ποῦ θὰ ἀποσκοπῆ δὲν μᾶς τὸ ἀποκαλύπτουν γιὰ τὴν ὥρα.
Οὔτε τὸ ποιοὶ θὰ τὸν στελεχώσουν φυσικὰ μαθαίνουμε…

Μαθαίνουμε ὅμως πὼς τὸ ΝΑΤΟ, ἡ Ἡνωμένη μας Εὐρώπη καὶ ὅλος ὁ «πεπολιτισμένος» κόσμος τῆς Δύσεως, χρηματοδοτεῖ, ἐλέγχει καὶ κατευθύνει τὸ δικό του δημιούργημα «κακό» ἰσλάμ, κατὰ οἱουδήποτε στόχου ἐν0χλεῖ τὸ Ἰσραήλ.
Μαθαίνουμε ἐπίσης πὼς μὲ πρόσχημα τὸ «κακό» ἰσλάμ, καταστρέφεται ἡ Συρία, ὁριστικοποιοῦνται τὰ σύνορα τοῦ ἑβραιοπληγμένου Κουρδιστᾶν, ἀπειλοῦνται τὰ σύνορα τοῦ Ἰράν, διαλύονται ἡ Λιβύη, τὸ Ἀφγανιστὰν καὶ τὸ Ἰράκ, ἀλυσοδένεται ἡ Αἴγυπτος στὸ ΔΝΤ, γενοκτονᾶται ἡ Ὑεμένη, ἐξολοθρεύονται οἱ Παλαιστίνιοι καὶ στήνεται σκηνικὸ διαλύσεως τῆς Τουρκίας, ἀλλὰ καὶ τελικῆς συγκρούσεως Ῥωσσίας-Δύσεως.
Μαθαίνουμε τέλος πὼς τὸ «κακό» ἰσλὰμ εὐθύνεται γιὰ τὴν μετανάστευσιν τοῦ «καλοῦ» ἰσλᾶμ, ποὺ θέλει μόνον νὰ μᾶς …ἰσλαμοποιήσῃ.
Κι ὅλα αὐτὰ παραμένουν ἀσύνδετα…

Τὸ «κακό» ἰσλάμ, ποὺ τὸ ἀποτελοῦν «ἀγνώστου ταὐτότητος» κι ἀριθμοῦ «παραβατικοί», ἔχει ἤδη ἐξαπλωθεῖ ἀρκετά, ἀλλὰ ὄχι τόσο ποὺ νὰ ἐνοχλῇ τὸν «πολιτισμό» μας.
Τὸ «κακό» ἰσλὰμ ὅμως κάποιαν στιγμὴ θὰ γιγαντωθῆ τόσο, ποὺ θὰ πρέπη νὰ ἐξαφανισθῇ. (Ὅπως ἄλλως τὲ ἐξηφανίσθησαν κάθε εἴδους πράκτορες-«τρομοκράτες» τῆς Δύσεως, ὅταν ἔπαυσαν νὰ εἶναι χρήσιμοι.)
Καὶ τότε ὅλη ἡ Δῦσις θὰ σπεύση νὰ ἐγκρίνῃ μίαν τέτοιαν ἐξολόθρευσιν, ἀλλὰ γιὰ νὰ συμβῇ αὐτὴ ἡ ἐξολόθρευσις, πρέπει νὰ χρησιμοποιηθοῦν πρόθυμοι. Ποῦ ἀλλοῦ ὅμως τόσοι πρόθυμοι ἐάν ὄχι μέσα στά κυκλώματα τῶν φερομένων ὡς μεταναστῶν, πού, ἐπὶ πλέον, «τυγχάνουν» καὶ γνῶστες τοῦ πολέμου;
Τὸ «κακό» ἰσλὰμ τέλος ἀποτελεῖται περίπου ἀπὸ ἕνα δισεκατομμύριο ἄτομα. Τμῆμα του ἔχει ἤδη μεταναστεύσει εἰς τοὺς εὐρωπαϊκοὺς παραδείσους, ἀλλὰ παραμένουν ἐκεῖ ἀκόμη ἀρκετοὶ γιὰ νὰ μὴν συνιστοῦν ἀπειλὴ γιὰ τὸ Ἰσραήλ, ποὺ ὅμως πρέπει νὰ δουλέψουν πολὺ συστηματικά, πρὸ κειμένου νὰ ἐξολοθρεύσουν τὶς ἀπειλὲς τοῦ Ἰσραήλ.

Τὸ «κακό» ἰσλάμ, γιὰ τὴν ὥρα, παραμένει ἀνάμεσα στὶς ΝΑΤΟϊκὲς δυνάμεις καὶ στὴν Κίνα, προσφέροντας μίαν ἀκόμη ἀσπίδα προστασίας τῶν ἐμπνευστῶν ὅλης αὐτῆς τῆς καταστροφῆς..
Τὸ «κακό» ἰσλὰμ προστατεύει μὲ ὅλα τὰ μέσα τὸ Ἰσραήλ.
Τὸ «κακό» ἰσλὰμ εἶναι ὁ στρατὸς τῆς νέας τάξεως καὶ δὲν θὰ ἐξολοθρευθῆ, ἀλλὰ θὰ …μεταλλαχθῆ σὲ κάτι ἄλλο, ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν καὶ τῶν περιστάσεων.

Τὸ «καλό» ἰσλάμ, ποὺ τώρα μετακινεῖται πρὸς τὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, εἶναι τμῆμα τοῦ «κακοῦ» ἰσλάμ.
Τὸ «καλό» ἰσλὰμ περιφρουρεῖται ἀπὸ τὴν προπαγάνδα τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως.
Τὸ «καλό» ἰσλάμ, ὅπως καὶ τὸ «κακό» δὲν ὑπάρχουν. Εἶναι ἀδίστακτοι μισθοφόροι ποὺ λαμβάνουν ἐντολὲς ἐξολοθρεύσεως καὶ λειτουργοῦν ὡς προπομπὸς ἄλλων στρατῶν, πιὸ …πεπολιτισμένων.;

Ξέρω…
Ἔκανα …ἇλμα συλλογιστικό, ἀλλά, γιὰ τὴν ὤρα δὲν ἐντοπίζω κάποιον ἄλλον λόγο σοβαροφανή, πρὸ κειμένου νὰ «ἐθελοτυφλοῦν» τόσο συνειδητὰ ὅλες οἱ κυβερνήσεις τῆς πεπολιτισμένης μας Εὐρώπης.
Σαφῶς καὶ θὰ τοὺς ὑποσχεθοῦν εὐρωπαϊκὲς ταὐτότητες, ἐὰν καὶ ἐφ΄ ὅσον συμμετάσχουν στὴν ἐξολόθρευσιν τοῦ «κακοῦ» ἰσλάμ. Διότι τὸ «καλό» ἰσλάμ, ποὺ εἶναι μέσα στὶς πόλεις μας ἤδη, θὰ πρέπη νὰ ἔχῃ λόγους ὑπάρξεως.
Γιὰ τὴν ὤρα μόνον λεηλατεῖ (πλὴν κάποιων ἐξαιρέσεων ποὺ  δουλεύουν σκληρά) καὶ διαβιεῖ χάριν ἐπιδομάτων, ΜΚΟ καὶ ἐντολῶν Soro-Rothschild.

Ἄλλως τέ…
Ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικό, μὲ τὸ «κακό» καὶ τὸ «καλό» ἰσλάμ, δέν εἶναι κατά ἕνα μεγάλο μέρος του ἕνας …εὐρωστρατός;

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply