Κάνοντας τὰ πολεμικά μας ἀεροσκάφη …ἀκαταμάχητα!

Ἐχθὲς στὴν Σκύρο.
Ὁ ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης «σταυρώνει» μαχητικὰ ποὺ σηκώνονται γιὰ ἀναχαίτιση.

Έὰν τοὺς ἐγκαταστήσουμε καὶ πυραύλους μὲ ἁγιασμό, θὰ εἶναι πλέον ἀκαταμάχητα…

Πλάτων Μαζαράκης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply