Χαλάει (καί) ὁ καιρός…

Προσοχή!
Ὁ καιρὸς χαλᾶ…!
…ἀλλὰ ἐκτὸς ἀπὸ τὶς κλιματολογικὲς συνθῆκες, μία μεγάλη φυσικὴ καταστροφὴ (π.χ. πλημμύρα, σεισμὸς κλπ…), διακοπὲς ῥεύματος, ἕνα σοβαρὸ ἀτύχημα στὸ σπίτι ἢ μὲ τὸ αὐτοκίνητο, μπορεῖ νὰ συμβοῦν ὁποιανδήποτε στιγμή!

 

Ἀπορῶ μὲ τοὺς περισσοτέρους νεοέλληνες, ποὺ δὲν λαμβάνουν κάποιο προληπτικὸ μέτρο, ἐνᾦ ἔχουν καὶ οἰκογένειες.

Μὲ λίγα χρήματα μπορεῖτε νὰ προετοιμασθεῖτε ἐγκαίρως, σήμερα!

Πόσο δύσκολο εἶναι νά ἀποθηκεύσῃς, σέ ἕναν χῶρο στὸ σπίτι, μερικές ἑξάδες νερά, μίαν ἑστία ὑγραερίου, μαζὺ μὲ τὰ κατάλληλα σκεύη, μερικά τρόφιμα, ἕνα φαρμακεῖο…
…τὰ βασικὰ ἐφόδια τέλος πάντων, ποὺ μποροῦν, σὲ μίαν κρίσημη στιγμή, εἰδικῶς τὶς πρῶτες 72 ὧρες, νὰ σημάνουν κυριολεκτικῶς τὴν διαφορὰ ἀπὸ τὴν ζωὴ ἢ τὸν θάνατο!

Προμηθευθεῖτε ἕνα φορητὸ ῥαδιοφωνάκι, ἕναν μὲ δύο φακοὺς καλῆς ποιότητος, μὲ ἀλκαλικὲς μπαταρίες κι ἔχετε, μονίμως, ἕναν δίπλα στὸν πίνακα τοῦ ῥεύματος κι ἄλλον ἕναν στὸν χῶρο τοῦ σπιτιοῦ, ποὺ περνᾶτε τὶς περισσότερες ὧρες, σὲ σημεῖο τέτοιο, ποὺ νὰ μπορεῖτε εὔκολα νὰ τὸν βρεῖτε (διὰ τῆς ψηλαφίσεως), μέσα στὸ σκοτάδι.!

Ἐὰν χρησιμοποιεῖτε κάποιαν σόμπα ὑγραερίου, καυσοξύλων ἢ τζάκι, νὰ ἔχετε πάντα κοντά σας ἕναν πυροσβεστήρα!

Ὀργανῶστε ἕνα «κυτίον ἐπιβιώσεως» κι ἔχετέ το πάντα μαζύ σας!

Νὰ εἶσθε ἰδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας γιᾶ τὴν λήψη μέτρων αὐτοπροστασίας ἀπὸ κινδύνους ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση τῶν ἐντόνων καιρικῶν φαινομένων.
Εἰδικότερα, σὲ περιοχὲς ὅπου προβλέπεται ἡ ἐκδήλωσις ἐντόνων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ἢ θυελλωδῶν ἀνέμων:

 •  ἀσφαλίσατε ἀντικείμενα τὰ ὁποῖα ἐὰν παρασυρθοῦν ἀπὸ τὰ ἔντονα καιρικὰ φαινόμενα ἐνδέχεται νὰ προκαλέσουν καταστροφὲς ἢ τραυματισμούς. 
 • βεβαιωθεῖτε ὅτι τὰ λούκια καὶ οἱ ὑδροῤῥοὲς τῶν κατοικιῶν δὲν εἶναι φραγμένα καὶ λειτουργοῦν κανονικά.
 • Ἀποφύγετε νὰ διασχίσετε χειμάῤῤους καὶ ῥέματα, πεζῇ ἢ μὲ ὄχημα, κατὰ τὴν διάρκεια καταιγίδων καὶ βροχοπτώσεων, ἀλλὰ καὶ για ἀρκετὲς ὦρες μετὰ τὸ τέλος τῆς ἐκδηλώσεώς τους
 • Ἀποφύγετε τὶς ἐργασίες ὑπαίθρου καὶ δραστηριότητες σὲ θαλάσσιες καὶ παράκτιες περιοχὲς κατὰ τὴν διάρκεια ἐκδηλώσεως τῶν ἐντόνων καιρικῶν φαινομένων.
 • Προφυλαχθεῖτε ἀμέσως κατὰ τὴν διάρκεια μιᾶς χαλαζοπτώσεως. Καταφύγετε σὲ κτίριο ἢ σὲ αὐτοκίνητο καὶ νὰ μὴν ἐγκαταλείψετε τὸν ἀσφαλὴ χῶρο, παρὰ μόνον ὅταν βεβαιωθεῖτε ὅτι ἡ καταιγίδα πέρασε.
  Ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ χαλαζόπτωσις μπορεῖ νὰ εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνη καὶ για τὰ ζῷα!
 • Ἀποφεύγετε τὴν διεύλευση κάτω ἀπὸ μεγάλα δένδρα, κάτω ἀπὸ ἀνηρτημένες πινακίδες καὶ γενικὰ ἀπὸ περιοχές, ὅπου ἐλαφρὰ ἀντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεῖ νὰ ἀποκολληθοῦν καὶ νὰ πέσουν στὸ ἔδαφος (π.χ. κάτω ἀπὸ μπαλκόνια).
 • Ἀκολουθεῖτε πιστὰ τὶς ὁδηγίες τῶν κατὰ τόπους ἁρμοδίων φορέων, ὅπως ἡ Τροχαία κλπ.

Ἂν μετακινῆσθε πεζῇ:

 • – Νὰ ντύνεσθε μὲ πολλὰ στρώματα ἀπὸ ἐλαφρὰ ῥοῦχα, ἀντὶ γιὰ ἕνα πολὺ βαρὺ μπουφάν, καὶ νὰ φορᾶτε κατάλληλα παπούτσια, ὥστε νὰ ἀποφύγετε τυχὸν τραυματισμοὺς λόγῳ τῆς ὀλισθηρότητος τῶν δρόμων…
 • Νὰ ἀποφεύγετε τὶς ἄσκοπες μετακινήσεις, καὶ εἰδικὰ κατὰ τὴν διάρκεια αἰχμῆς τῶν φαινομένων (ἔντονη χιονόπτωσις, συνθῆκες παγετοῦ)…

Ἀλεξίου Δημήτριος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply