Παραδίδοντας (ἄνευ ὅρων) τὴν Κύπρο

Καὶ «πρὶν ἀλέκτωρ φωνῆσαι…», ὁ «Μουχτάρης» Ν.Ἀναστασιάδης ἀπεδέχθη:

  1. Νὰ μὴν παρίσταται στὶς διαπραγματεύσεις ἡ Ε.Ε.
  2. Νὰ μὴν παρίσταται στὶς διαπραγματεύσεις, μὲ τὸν θεσμικό του ῥόλο, αὐτὸν τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.
  3. Ὁ ὅρος Κυπριακὴ Δημοκρατία νὰ μὴν εἶναι προαπαιτούμενον γιὰ τὸ Κράτος-γέφυρα ποὺ θὰ προκύψη ἀπὸ τὴν ΔΔΟ
  4. Οἱ χάρτες νὰ εἶναι λίγο-πολὺ (!!!) οἱ συμφωνημένοι γιὰ νὰ ξεκινήσουν οἱ διαπραγματεύσεις….

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνος!
Πάρα πολὺ ἐπικίνδυνος…

Ἡ μόνη ἐλπίδα μας εἶναι ἡ ἀφύπνισις τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ, ἡ κατονόησις ἀπὸ αὐτὸν τοῦ ῥόλου ποὺ παίζει ὁ Ἀναν-στασιάδης καὶ βέβαια …ἡ ἀντίδρασις τῶν Τούρκων, σὲ περίπτωσή που ἡ Ἑλληνικὴ Ἡγεσία στηλώσει τὰ πόδια, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ναυαγήσουν ἀπὸ τοὺς Τούρκους οἱ διαπραγματεύσεις….

Οἱ Τοῦρκοι ζητοῦν:

– ἐκ περιτροπῆς Προεδρία

– παραμονὴ στρατευμάτων – ἐγγυήσεις

– ἐπεμβατικὰ δικαιώματα

Ἡ Ἑλλαδικὴ πλευρὰ δὲν δέχεται τίποτα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ (μέχρι στιγμῆς – καὶ ἐλπίζω νὰ μὴν λυγίσῃ στὶς πιέσεις)…

Ὁπότε νομίζω ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ ἐλπίδα μας, πέραν τῆς ἀφυπνίσεως τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 119 times, 1 visits today)
Leave a Reply