Μαυραγορῖτες…

Μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες πληγὲς τῆς Ἑλλάδος, τῶν νεωτέρων ἐτῶν:
Ὁ μαυραγορίτης!

Ἐνεχυροδανειστὴς στὸν Μεσοπόλεμο, Μαυραγορίτης στὴν Κατοχή, Ῥιχάρδος ἐπὶ Μνημονίου…

Καὶ τὸ Ἑλληνικό, τρόπος τοῦ λέγειν….

Κράτος ἀπαθὴς παρατηρητὴς τῆς μεταφορᾶς τοῦ ἰδιωτικοῦ χρυσοῦ τῶν Ἑλλήνων στὴν Γερμανία (ῥωτῆστε ποιοὺς οἴκους ἀντιπροσωπεύει ὁ γνωστὸς Ῥιχάρδος – μὲ ὑποκαταστήματα σὲ ὅλην τὴν Ἑλλάδα… Γιὰ ῥωτῆστε…!!!)

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply