Δίκαιον αἵματος καὶ Δίκαιον ἐδάφους

Ὅλοι οἱ «διεθνιστές», ὅταν εἶναι νὰ κληρονομήσουν περιουσία ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους, βασίζονται στὸ λεγόμενο «Δίκαιον τοῦ Αἵματος» (Jus sanguinis, Right of Blood)…

Jus sanguinis

Ἀλλοιῶς, θὰ μποροῦσε νὰ πάῃ κι ὁ γείτονας νὰ ἀπαιτήσῃ κληρονομιά.

(Πολὺ θὰ ἤθελα νὰ πάω νὰ κληρονομήσω μερικὰ ἀπὸ τὰ 40 τόσα ἀκίνητα τοῦ Σταθάκη, γιὰ παράδειγμα, κι ἂς πλήρωνα ΕΝΦΙΑ)…

Αὐτὰ σὲ ἐπίπεδον οἰκογενείας.

Σὲ ἐπίπεδο Κράτους τὸ παίζουν ἄνετοι καὶ μοιράζουν Ἰθαγένειες ἀντὶ γιὰ ὑπηκοότητες, ἐφαρμόζοντας τὸ Δίκαιον τοῦ Ἐδάφους [Jus soli (Γιους σόλι) ἢ Right of the Soil].

Δίκαιο του εδάφους

Καὶ εἶναι ἄνετοι, γιατὶ αὐτὰ ποὺ μοιράζουν ἁπλόχερα, τὰ «μερίδια» τῶν ἰθαγενῶν τῆς χώρας, στὸ σύνολο τοῦ πλούτου της, δὲν εἶναι δικά τους….

Ἂν ἦσαν δεν θὰ τὰ μοίραζαν.

Ἀκόμη καὶ καταχρεωμένη ἐτούτη ἡ λωρίδα γῆς, ἀξίζει πολλά, ψᾶξτε το λίγο….

Ἢ εἶναι ὑποκριτὲς ἢ εἶναι ἠλίθιοι…
…ἢ καὶ τὰ δύο!!!

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply