Ῥίσκο (γιὰ τὴν ἀπώλεια) δημοσίου περιουσίας ἀπὸ τὴν ΕΥΔΑΠ

Πρὶν ἀπὸ ἕναν χρόνο, ἀκριβῶς, ὁ διευθύνων σύμβουλος τῆς ΕΥΔΑΠ, Γιάννης Μπενίσης, ἐδήλωνε:

«Η συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank προφανώς και δεν αντίκειται στην νομοθεσία ή στο καταστατικό της εταιρείας. Έχουμε ζητήσει σχετική γνωμάτευση από δύο σοβαρές εταιρείες του χώρου. Επιπλέον, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η Attica Bank είναι πλήρως βιώσιμη, επομένως η επένδυση δεν ενέχει ρίσκο. Εξάλλου, η ΕΥΔΑΠ έχει 270 εκατ. ευρώ αποθεματικό στο συρτάρι και μια επένδυση 20 εκατ. ευρώ δεν μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνη κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Πήραμε την απόφαση να επενδύσουμε στρατηγικά σε μια τράπεζα η οποία στηρίζεται από όλο τον παραγωγικό κόσμο της χώρας επειδή θεωρούμε ότι είναι καλή επένδυση, όχι επειδή δεχθήκαμε εντολή από την κυβέρνηση».

Εἶχα γράψει, τότε, σὲ αὐτὸ τὸ ἡμερολόγιο:

«Ἴσως βοηθηθῇ ὁ κ. Μπενίσης στὰ ἐπενδυτικά, ἐὰν σημειώσῃ μερικὰ πράγματα:

    1. Ὅ,τι καὶ ἐὰν γνωματεύουν οἱ δύο …σοβαρὲς ἑταιρείες, τὸ νὰ ἐπενδύῃ μία κρατικὴ ἑταιρεία κοινῆς ὠφελείας, σὲ μετοχὲς τραπέζης, ποὺ ἀνήκει στὸ ἀσφαλιστικὸ ταμεῖο τῶν μηχανικῶν, ἁπλᾶ δὲν στέκει. 
    2. Τὸ ὅ,τι, συμφώνως μὲ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, ἡ Attica Bank εἶναι πλήρως βιώσιμος, ΔΕΝ συνεπάγεται ὅτι ἡ ἐπένδυσις δὲν ἔχει ῥίσκο.
    3. Ἡ ἐπίκλησις ἐκτιμήσεων Κεντρικῆς Τραπέζης (ἰδίως μετὰ τὰ φιάσκο τοῦ 2014 στὴν Banco Espírito Santo, ποὺ ἐπτώχευσε λίγους μόλις μῆνες ἀφ’ ὅτου ἡ ἰδία ἡ ΕΚΤ τὴν εἶχε κρίνη «πλήρως βιώσιμο»), ΔΕΝ προσθέτει κάτι στὴν σκοπιμότητα τῆς ἐπενδύσεως.
    4. Τὸ ὕψος τῶν ἀποθεματικῶν μίας ἑταιρείας, ἀπὸ μόνον του, δὲν συνιστᾶ πρόκριμα ὥστὲ ὁ διευθύνων σύμβουλός της νὰ διακινδυνεύσῃ ὁποιοδήποτε ποσὸ σὲ ἀλλότριες χρήσεις.
    5. Ἡ συγκεκριμένος ἐπένδυσις ἀντιπροσωπεύει τὸ 7,41% τῶν ἀποθεματικῶν τῆς ΕΥΔΑΠ. Ἐὰν ἀπολεσθῇ τὸ μισὸ τῆς ἀξίας της, (ἐνδεχόμενον διόλου ἀπίθανο, λόγῳ τῆς συγκυρίας ἀλλὰ καὶ τῆς ὑψηλῆς ἀποτιμήσεως τῆς Attica Bank, σὲ σχέσι μὲ τὶς ἀποτιμήσεις στὶς ὁποῖες ὑπεχρεώθησαν νὰ ἀνακεφαλαιοποιηθοῦν οἱ ὑπόλοιπες ἑλληνικὲς τράπεζες), τότε ἡ ζημία θὰ εἶναι τὸ 3,70% τοῦ ΣΥΝΟΛΟΥ τῶν ἀποθεματικῶν τῆς ἑταιρείας – ἐξωφρενικὴ ζημία γιὰ μία ἑταιρεία κοινῆς ὠφελείας, ἀπὸ ἀλλότριες καὶ μὴ ἀναγκαῖες ἐπενδύσεις.

Τέλος, ἡ δήλωσις τοῦ κ. Μπενίση, ὅτι ἀπεφάσισε νὰ ἐπενδύσῃ στὴν Attica Bank ἐπειδὴ τὴν ἐθεώρησε καλή ἐπένδυσι (στὸ 0,90% τῆς λογιστικῆς της ἀξίας, ἔναντι, λ.χ., τοῦ 0,30% τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης) καὶ ὄχι ἐπειδὴ ἐδέχθη ἐντολὴ ἀπὸ τὴν κυβέρνησι, διαπνέεται, αἰσθάνεται κάποιος, ἀπὸ μίαν μὴ μιλικὴ πρὸς τὴν Ἀλήθεια διάθεσι».

Τὸ μόνον ποὺ θέλω νὰ συμπληρώσω, γιὰ τὴν Ἱστορία, εἶναι ὅτι σήμερα ἡ ΕΥΔΑΠ χάνει 85% ἀπὸ τὴν «καλή» της ἐπένδυσι – καὶ ὄχι «μόνον» 50%, ὅπως εἶχα τότε πιθανολογήση. Τὰ παίγνια μὲ τὰ χρήματα καὶ στὸ κεφάλι ἄλλων εἶναι πάντα μία πιὸ ἀσφαλὴς κι ἀνέμελος ἐνασχόλησις.

Μαθιόπουλος Χαράλαμπος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *