Διαπλοκή ὑποστηριζομένη ἀπό τήν «Ἐπιτροπή Ἀνταγωνισμοῦ»;

Ἕτοιμο νὰ σπάσῃ τὸ κακὸ σπυρί…
(Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸν Γιῶργο Φλωρᾶ)

«Ὑπόθεσις Κυριτσάκης»:
Ἡ Διαπλοκὴ ἀντιδρᾶ.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι κάτι καλὸ γίνεται.
Τὶς  τελευταῖες ἡμέρες ἐξελίσσονται μία σειρὰ ἀπὸ γεγονότα, ἐμφανῆ μὲν ἀλλὰ ἄγνωστα σὲ πολλούς, ὡς πρὸς τὸ ἀληθινό τους βάθος. Γεγονότα ποὺ σχετίζονται μὲ ἕνα ἀκόμη σκάνδαλο, τύπου ΝΟΒΑΡΤΙΣ…

Ξαφνικὰ ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ βγῆκε στὴν Βουλὴ νὰ πῇ ὅτι κάποιοι Βουλευτὲς τὸν «ἐκβιάζουν», σὲ συνεργασία μὲ δικηγορικὸ γραφεῖο. Μὲ τὸ ποὺ βγαίνει (ὁ ἴδιος στὸν Βουλή), τὸ ἴδιο βράδυ, (ἐμφανίζεται) ῥεπορτὰζ στὴν τηλεόραση τοῦ ALPHA, γιὰ τὸ θέμα, δείχνοντας Νικολόπουλο καὶ τὴν ἴδια Κυριακὴ γίνεται ἰδιαιτέρα ἀναφορὰ στὸ «Πρῶτο Θέμα».

(Σημειώνω ὅτι ὁ Νικολόπουλος ἔχει πάει στὸν Εἱσαγγελέα καὶ τὸν Κοντομηνᾶ καὶ τὸν Ἀναστασιάδη, μετὰ τὴν ἐξεταστικὴ τῆς Βουλῆς.)

Ἐπανέρχεται ὁ Κυριτσάκης στὴν Βουλὴ γιὰ νὰ δόσῃ διευκρινήσεις.
Καὶ ἀποκαλύπτει τὴν ἀλήθεια.
Ὅτι ἤδη τὸν ἐκάλεσε ἡ Εἰσαγγελία γιὰ τὴν προκαταρκτικὴ ἐξέταση, γιὰ κακούργημα, ἀναφορικὰ μὲ τὴν καθυστέρηση στὴν ἔκδοση ἀποφάσεως γιὰ τὴν Μπύρα. Δικογραφία ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸν Νικολόπουλο.

Καὶ τότε λοιπὸν ὁ Κυριτσάκης θυμήθηκε ὅτι ὁ Νικολόπουλος τὸν ἐκβιάζει. Τόσα χρόνια, ποὺ τὸν ἔχει τρελλάνει σὲ ἐρωτήσεις, δὲν τὸ κατάλαβε. Τώρα, μὲ τὸ κακούργημα, τὸ θυμήθηκε.

Στὴν συνεδρίαση αὐτὴν τῆς Βουλῆς ὁ Κυριτσάκης φωτογραφίζει τελείως τὸν Νικολόπουλο.
Φυσικά, τὸ ἴδιο βράδυ, ἡ τηλεόρασις τοῦ ὑποδίκου Κοντομηνᾶ καὶ πάλι (παρουσιάζει) «ἀποκαλυπτικό» ῥεπορτάζ,  μὲ ἀπ΄ εὐθείας ἀναφορὰ στὸν Νικολόπουλο.
Ὑποθέτω ὅτι τὸ «Πρῶτο Θέμα» τὴν Κυριακὴ μπορεῖ καὶ νὰ ἔχῃ ὁλόκληρο ῥεπορτάζ…πουλος έχει πάει στον

Ἡ Διαπλοκὴ συντεταγμένη ἐπιτίθεται.
Ἡ ὑπόθεσις Μπύρα εἶναι μία ἄκρη στὸ νῆμα μία ἀκόμη ὑποθέσεως ΝΟΒΑΡΤΙΣ. (Γιὰ τό) πῶς δηλαδὴ εὐνοοῦνται τὰ καρτὲλ ἀπὸ τὶς καθυστερήσις τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ, μὲ ζημία δισεκατομμυρίων γιὰ τὴν Κοινωνία καὶ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο.

 

Αὐτὴ ἦταν ἡ δημοσίευσις τοῦ Γεωργίου Φλωρᾶ

Καὶ διευκρινίζω, ἐδῶ, μερικὲς λεπτομέρειες:

 1. Ἡ «Ὑπόθεσις Μπύρας» κόντευε νὰ κλείσῃ εἴκοσι χρόνια, μὲ τὸ νὰ σέρνεται στὰ συρτάρια τῆς «ἀνεξαρτήτου» (ὑποτίθεται) Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ.
  Ἀφοροῦσε στὴν δεσπόζουσα θέση τῆς Ὀλλανδικῆς «Ἀθηναϊκῆς Ζυθοποιΐας» (Ἄμστελ, Ἄλφα, Φίσερ κλπ) καὶ τὶς ὀλιγοπωλιακὲς μεθοδεύσεις της ἐναντίον τοῦ ἐγχωρίου ἀνταγωνισμοῦ, (Διανθισμένη μὲ σαμποτάζ,τὴν δεκαετία τοῦ 90, στὰ φορτηγὰ τῆς ζυθοποιΐας «ΒΕΡΓΙΝΑ» -γιὰ τὰ ὁποῖα οὐδέποτε κατηγορήθη, φυσικὰ ἡ Ἄμστελ κι ἔτσι δὲν μάθαμε ποιὸς τὰ διέπραξε- ὅπως καὶ τὴν «ἐκβιαστική» της συμπεριφορά, ἔναντι τῶν λιανοπωλητῶν, πρὸ κειμένου νὰ μὴν διαθέτουν ἄλλην μπύρα).
 2. Τὸ παρελθὸν τῆς «ἀνεξαρτήτου» Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ εἶναι διανθισμένο μὲ μπουκαρίσματα εἰσαγγελέων (καὶ τοῦ Τμήματος Ἐκβιασμῶν τῆς ΓΑΔΑ) στὰ γραφεῖα της καὶ τὴν περιφορὰ κορυφαίων στελεχῶν της, ἐμπρὸς ἀπὸ τὶς κάμερες μὲ τὰ «βραχιόλια» στὰ χέρια. Δυστυχῶς, αὐτὸ δὲν σήμαινε καὶ «αὐτόματη κάθαρσή» της, καθὼς ἡ ἔννοια τῆς «ἀνεξαρτήτου ἀρχῆς» ὑπάγεται σὲ διεθνεῖς συμβάσεις καὶ ἡ στελέχωσίς της γίνεται διακομματικά.
 3. Ὁ Γιῶργος Φλωρᾶς, ποὺ ἔγραψε τὸ παραπάνω κείμενο, ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι κι αὐτὸς θῦμα τῆς «ἀνεξαρτήτου ἀρχῆς».
  Ἡ ἐπιχείρησίς του ἐξηναγκάσθη νὰ διακόψῃ τὴν λειτουργία της, ἐξ αἰτίας τοῦ καρτὲλ τοῦ ξενογλώσσου βιβλίου. (Ἄλλη ἁμαρτωλὴ ἱστορία καὶ αὐτή). Πρὶν καταστραφῇ εἶχε προσφύγη στὴν «ἀνεξάρτητο ἀρχή» καὶ δὲν χρειάζεται νὰ σᾶς πῶ «τὶ πῆρε», ἐνᾦ ὁ χρόνος κυλοῦσε εἰς βάρος του.
  Μετὰ τὴν χρεωκοπία του προσέφυγε στὰ δικαστήρια κατὰ τῆς «ἀνεξαρτήτου ἀρχῆς», ἰσχυριζόμενος ὅτι ἡ κωλυσιεργία τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ ἦταν ἡ αἰτία τῆς καταστροφῆς του. Στὸ δικαστήριο ἀπεδείχθη ἡ βασιμότης τῶν αἰτιάσεών του καὶ τοῦ ἐπεδικάσθη ἀποζημίωσις 500.000 εὐρῶ, ποὺ ὅμως ἡ Ἐπιτροπὴ Ἀνταγωνισμοῦ εἶχε μίαν «δυσανεξία» στὸ νὰ τοῦ τὰ καταβάλῃ. 
 4. Στὸ διάστημα ποὺ «ἐσέρνετο» ἡ ὑπόθεσίς του, ὁ Φλωρᾶς διατηροῦσε ἕναν ἱστότοπο, ὅπου ἐξέθετε τὴν δυσεξήγητα εὐγενικὴ σχέση μεταξὺ τῶν καρτὲλ καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ. Γιὰ αὐτὰ του τὰ κείμενα ἡ Ἐπιτροπὴ Ἀνταγωνισμοῦ τὸν τρέχει τώρα στὰ δικαστήρια, ἀπαιτώντας ἀποζημίωση 500.000 εὐρῶ γιὰ …«δυσφήμιση»!!!
  Ἄρα, ἐὰν γράψετε γιὰ τὸ θέμα, προσέξτε τὶς κουβέντες σας. Ὅσο «σὸφτι κι ἔλεγκαντ» κι ἐὰν εἶναι, τὰ (νεοδημοκρατικά, κυρίως) παλληκάρια ἀπέναντι στὰ ξένα καρτέλ, τόσο ἄτεγκτοι εἶναι ἀπέναντι στὸν λαουτζῖκο, ποὺ θὰ τολμήση νὰ μιλήσῃ ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια.
 5. ]’Ηθικὸν Δίδαγμα:  Ἐὰν ἔχετε ὑπόθεσή σας νὰ «σέρνεται» γιὰ χρόνια στὴν Ἐπιτροπὴ Ἀνταγωνισμοῦ (καὶ στὸ διάστημα αὐτὸ τὰ ἀλλοδαπὰ καρτὲλ σᾶς ἔχουν θάψει δέκα μέτρα κάτω ἀπὸ τὸ χῶμα, μέχρι νὰ σᾶς ἐκμηδενίσουν), βρεῖτε ἕναν πρόθυμο (ἢ καὶ …«πρόθυμο») βουλευτὴ νὰ τοὺς ξεμπροστιάζῃ ὅλους, ἀπὸ τοῦ βήματος τῆς Βουλῆς. Αὐτὸς θὰ κατηγορηθῇ ἀπὸ τὸ σύνολο «Ἐπιτροπὴ Ἀνταγωνισμοῦ – Καρτὲλ- Μιλημένα Μ.Μ.Ε.» ὡς ἐκβιαστὴς ἀλλά, πρακτικά, θὰ τοῦ κλάσουν τὰ μέζεα.
  Ἀπὸ τὴν ἄλλην, ὅσον δὲν κυβερνᾶ ἡ ΝΔ, ὅλο καὶ κάποιος εἰσαγγελεὺς θὰ πῆ: «γιὰ περᾶστε ὅλοι σας γιὰ καφεδάκι, μιᾶς κι ἀνοίξαμε φάκελλο διὰ τὴν ὑπόθεσίν σας!»…

Διονύσιος Χοϊδᾶς
10 Φεβρουαρίου 2017

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ φίλοι

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *