Χρειάζονται ἐκ νέου άνακεφαλαιοποιήσεις τῶν τραπεζῶν;

Ὅταν ἀκοῦτε γιὰ συνάντηση Τσίπρα-Δραγασάκη-Τραπεζιτῶν γιὰ τὰ κόκκινα δάνεια τῶν νοικοκυριῶν, ἕνα εἶναι σίγουρο:

Ὅτι οἱ ὅποιες ἀποφάσεις, δὲν θὰ εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον τῶν νοικοκυριῶν καὶ οἱ ὅροι θὰ σκληρύνουν.

Ἀποφεύγουν σὰν τὸν διάβολο νὰ παραδεχθοῦν (πρὸς τὸ παρόν) ὅτι οἱ τράπεζες χρειάζονται ἐκ νέου ἀνακεφαλαιοποιήσεις γιὰ νὰ μὴν προστεθῇ κι αὐτὸ στὰ τρέχοντα προβλήματα τῆς κυβερνήσεως.

Θὰ προσπαθήσουν ὅμως νὰ τὰ πάρουν ἀπ’ ὅπου μποροῦν.

Ἤδη οἱ ἐπιστολὲς ποὺ ἀποστέλλονται ἀκόμη καὶ στοὺς ὀφειλέτες τῶν ὁποίων τὰ δάνεια δὲν θεωρῶνται κόκκινα, διότι οἱ ὀφειλόμενες δόσεις τῶν δανείων τους δὲν ξεπερνοῦν συνολικὰ τοὺς τρεῖς μῆνες, καλώντας τους νὰ συνεργασθοῦν σὲ διαφορετικὴ βάση καὶ ἐκ νέου ῥυθμίσεων πρὸ κειμένου νὰ θεωρηθοῦν συνεργάσιμοι δανειολῆπτες, ἐκεῖ ἀποσκοποῦν.

Πάντα Κατερίνα

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply