Λαὸς …τραμπάλα!!!

Σὰν σήμερα, τὸ 1924, διεξήχθη στὴν Ἑλλάδα Δημοψήφισμα γιὰ τὸ Πολιτειακό.

Μὲ ποσοστὸ 69,95%, οἱ Ἕλληνες ἐτάχθησαν ὑπὲρ τῆς Ἀβασιλεύτου Δημοκρατίας.

Χαρακτηριστικὸ ὅμως εἶναι ὅτι τέσσερα χρόνια νωρίτερα ἀπὸ αὐτὸ τὸ Δημοψήφισμα, ὁ ἴδιος λαός, μὲ συντριπτικὴ πλειοψηφία εἶχε ἀποφασίση τὴν παλινόστηση τῆς Μοναρχίας καὶ τὴν ἐπαναφορὰ στὸν θρόνο τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος, τοῦ μέχρι ἐκείνην τὴν στιγμὴ ἐξορίστου Βασιλέως Κωνσταντίνου Α’….

Ἀπὸ τότε ὁ λαός μας ἦταν …τραμπάλα!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 113 times, 1 visits today)
Leave a Reply