Κοιτίς τοῦ ἀνθρώπου ἡ Ἀφρική;

1 Ὀκτωβρίου 1977.

Ἀκόμη ἕνα προϊστορικὸ εὕρημα τῆς Μακεδονικῆς γῆς, καθιστᾶ ἀμφισβητήσιμη τὴν θεωρία ὅτι ὁ πρόγονος τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου ἔχει ὡς κοιτίδα τὴν Ἀφρική.

Κοιτίς τοῦ ἀνθρώπου ἡ Ἀφρική;1

Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1977 (χωρὶς ἐπιβεβαιωμένη τὴν ἡμέρα), ὁ κ. Ἰσαὰκ Πασαλίδης, στὴν θέση τοῦ Περδίκκα Πτολεμαΐδος (Πεντάβρυσο), ἀνεκάλυψε τὴν πλήρη σκελετὸ ἑνὸς προϊστορικοῦ πρωτελέφαντος, τοῦ ὁποίου ἡ χρονολόγησις ποὺ διενήργησε ἡ ἐπιστημονικὴ ὁμάδα τοῦ δρ. Ἄρη Πουλιανοῦ, ἀνέτρεψε τὴν μέχρι τότε θεωρία ὅτι τὰ ἀρχαιότερα ἐργαλεῖα ποὺ εὑρέθησαν μέχρι σήμερα στὴν Γῆ, εἶναι ἀφρικανικὰ καὶ ἄρα ἡ κοιτίδα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ Ἀφρική.

Τὸ τυχαῖο γεγονὸς τῆς ἀνακαλύψεως τοῦ πολυτίμου σκελετοῦ (Ἐλέφας τοῦ Περδίκκα), εὐτυχῶς ὁ κ. Πασαλίδης γνωστοποίησε στὴν Ἀνθρωπολογικὴ Ἑταιρεία Ἑλλάδος ἄμεσα, ἀφοῦ προηγουμένως ἐφρόντισε νὰ τὸν ἀφήσῃ ἀνέπαφο.

Κοιτίς τοῦ ἀνθρώπου ἡ Ἀφρική;2

Ἡ ἐπιστημονικὴ ὀμάδα τῆς Ἑταιρείας, πραγματοποίησε ἀνασκαφὲς στὴν Πλειοκαινικὴ θέση (2,5-3 ἑκ. χρόνια).
Τὰ συμπεράσματα ἐβασίσθησθανν καὶ στὰ εὑρήματα διασπάρτων παλαιολιθικῶν ἐργαλείων. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν κατάσταση τοῦ σκελετοῦ, διεπιστώθη ὅτι ὁ πρωτελέφας εἶχε διαμελισθῆ ἀπὸ τοὺς προγόνους τοῦ πετραλωνείου Ἀρχανθρώπου, μὲ χρήση ἐργαλείων.

Οἱ περόνες ποὺ εὑρέθησαν στὸ μάτι του, δείχνουν μίαν στρατηγικὴ στὸ κυνήγι, διότι οἱ κυνηγοὶ ἐφρόντισαν νὰ τὸν τυφλώσουν. Στὴν συνέχεια τοῦ ἔσπασαν τὸ κρανίο μὲ χειροπελέκεις καὶ τὸν διαμέλισαν γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ μεταφέρουν τὸ κρέας του στὸν τόπο κατοικίας τους.
Τὸ μέγεθος τοῦ ἐλέφαντος ἦταν 5 μέτρα μῆκος καὶ 4 μέτρα ὕψος.

Συνεπῶς, οἱ ἀρχάνθρωποι πρὶν ἀπὸ 2.500.000 χρόνια, γνώριζαν νὰ σχεδιάζουν τὸ κυνῆγι, καὶ κατοικοῦσαν στὴν τότε ζούγκλα τῆς Πτολεμαΐδος.

Στὴν περιοχὴ τῆς Πτολεμαΐδος ἀνεκαλύφθη καὶ τὸ λεγόμενο Πρωτόγλυπτο τῆς Μακεδονίας, ὅπου σὲ ἕνα στρῶμα ἄμμου βάθους 10 περίπου μέτρων χαμηλότερά του, εὑρέθη ἐπίσης σκελετὸς ἐλέφαντος μὲ χρονολόγηση 2,4 έως 3,2 ἑκατομμυρίων ἐτῶν.

Περικλῆς Τσιοῦτσιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply