Ψυχοπομποῦ Ἑρμοῦ πανομοιότυπες …«προσκλήσεις»!!!

Περίεργες ὁμοιότητες

Ὁ μεγάλος Σλῆμαν πέθανε στὸ πλοῖο ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα πρὸς τὴν Ἰταλία, πιθανώτατα γιὰ νὰ ληστευθῇ, διότι ἦταν πασίγνωστο ὅτι εἶχε γίνῃ ζάπλουτος στὴν Πετρούπολη, πρὶν περιφρονήσῃ τὴν Κερδοσκοπία καὶ στραφεῖ στὶς μνημειώδεις του Ἀνασκαφές, στὰ 45 του!!

Ἀλλὰ σχεδὸν τὸ ἰδιο εἶχε πάθῃ ὁ ἐπίσης ἐκ Πρωσσίας Βίνκελμαν, ὁ ἱδρυτὴς τῆς συγχρόνου Ἀρχαιολογίας, ὅταν μαχαιρώθηκε στὴν Τεργέστη. Ἐὰν ὁ Σλῆμαν παντρεύθηκε μίαν Ἑλληνίδα καὶ ἦταν, οὐσιαστικά, Ἀθηναῖος ὡς τόπο διαμονῆς, ὁ Βίνκελμαν εἶχε γίνῃ Ῥωμαῖος καὶ Καθολικός, πρὸ κειμένου νὰ γίνῃ ὁ ὑπεύθυνος τοῦ Πάπα ἐπὶ τῶν Ἀρχαιοτήτων.

Γιὰ τοὺς ἰδίους λόγους φαίνεται ἔγινε Καθολικὸς καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Χρηστομάνος, ὁ νεαρὸς δάσκαλος Ἑλληνικῶν στὴν Αὐτοκράτειρα Σίσσυ, ὅταν κι αὐτὴ ἐδολοφονήθη στὴν Ἰταλία ἀπὸ κάποιον ἀνισόῤῥοπο Λουκένι ποὺ ἰσχυρίσθηκε ὅτι τὴν μαχαίρωσε σὰν πολιτικὴ πράξη «παραδειγματισμοῦ». Ὁ Χρηστομάνος ἀπέκτησε πρόσβαση στὰ ἀπέραντα ἀρχεῖα τοῦ Βατικανοῦ.

Γιὰ εἰκονογράφηση ἔβαλα τὸν Ψυχοπομπὸ Ἑρμῆ.

Λιᾶρος Διονύσιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply