Θυσία γιὰ τὴν ζωὴ τῶν ἄλλων…

Ἡ θυσία τοῦ Ὑπολοχαγοῦ Χαραλάμπου Χαραλάμπους συνέβη σὰν σήμερα, πρὶν ἀπὸ ὀκτὼ χρόνια (5 Νοεμβρίου 2009)…

Θυσία γιὰ τὴν ζωὴ τῶν ἄλλων...

Προτίμησε νὰ θυσιασθῇ γιὰ νὰ γλυτώσῃ τοὺς στρατιῶτες του.
Δὲν πέταξε τὴν ὁπλοβομβίδα, ποὺ εἶχε ἀπὸ μόνη της ὁπλίση, ἀλλὰ τὴν κράτησε στὴν ἀγκαλιά του, δίδοντας σὲ τρία ἄλλα νεαρὰ παιδιὰ τὸν ἐλάχιστο χρόνο ποὺ χρειάζονταν γιὰ νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὸ φυλάκιο.
Ὁ ἴδιος σκέπασε μὲ τὸ σῶμα του τὴν ὁπλοβομβαιδα, ποὺ τοῦ προεκάλεσε θαυνάσιμα τραύματα.

Ἦταν μόνον 29 ἐτῶν!!!

Ἥρως μας Ἀθάνατος!!!

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply