Φταίει πάντα κάποιος ἄλλος…!!!

Οὐδέποτε φταῖν οἱ σημερινοὶ ταγοί. Πάντα εὐθύνονται ἄλλοι. Οἱ ἐχθεσινοί, οἱ αὐριανοί, οἱ κάποιοι τέλος πάντων. Οἱ πραγματικοὶ ἔνοχοι δὲν ἔχουν ὀνοματεπώνυμον. Δὲν ὑπάρχουν. 
Πάντα εὐθύνονται γιὰ τὰ  κακὰ τῆς Μοίρας μας κάποιοι ἄλλοι, ἀορίστως, προηγούμενοι. Καὶ εἶναι τόσο ὑπεύθυνοι αὐτοὶ οἱ προηγούμενοι, ποὺ οὐδέποτε κάποιος ἐξ αὐτῶν κατέληξε στὶς φυλακές, παρὰ τὰ ὅποια ἐγκλήματα ποὺ τοῦ φορτώνονται, ἀσαφῶς κι ἀορίστως. Καὶ δὲν κατέληξε, μὰ οὔτε καὶ θὰ καταλήξῃ, στὶς φυλακές, διότι ὅλοι οἱ αἱρετοὶ ἀποτελοῦν ἄλλες ἐκδοχὲς τῆς ἰδίας συμμορίας. Ἴδια συμμορία σημαίνει νὰ παραμένουν τὰ μέλη τοῦ αὐτοῦ μορφώματος διαρκῶς σὲ θέσεις ἐξουσίας, μέσῳ τεχνητῶν συνθηκῶν πολώσεως, πρὸ κειμένου νὰ μὴν εὑρεθῇ κάποιος ἄλλος, πραγματικῶς καθαρός, γιὰ νὰ τοὺς τακτοποιήσῃ νομικῶς, ἠθικῶς καὶ οἰκονομικῶς.
Τόσο ἁπλᾶ.
Κι ἀπὸ αὐτὰ τὰ σκουπίδια πνιγήκαμε. Διότι στὴν πραγματικότητα τὸ μοναδικό μας πρόβλημα εἶναι αὐτὰ τὰ σκουπίδια.

Γιὰ παράδειγμα.
Δηλώνει ἡ δήμαρχος Μανδρανέων κ. Κριεκούκη πὼς τὸ ἁμαξοστάσιον τοῦ Δήμου, ποὺ ἦταν δομημένο μέσα στὴν κοίτη τοῦ ῥέματος, δὲν τὸ ἔφτιαξε αὐτή. Σαφῶς καὶ δὲν τὸ ἔφτιαξε αὐτή. Οὔτε λόγος. Ἡ ἰδία ὅμως εἶναι δήμαρχος ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2015 καὶ εἶχε σχεδὸν τρία χρόνια διαθέσιμα γιὰ νὰ τὸ καταργήσῃ καὶ νὰ τὸ μεταφέρῃ κάπου ἀλλοῦ, καθὼς ἐπίσης καὶ νὰ διατάξῃ νὰ ἀπομακρυνθοῦν οἱ ἐγκαταστάσεις τῶν ἀποθηκῶν παρακειμένου ὑπερκαταστήματος ἀπὸ τὴν ἰδίαν κοίτη. Ἐπίσης ἦταν καὶ παλαιώτερα δήμαρχος (2007-2010), ἀλλὰ καὶ τότε ἔπραξε …τίποτα!!!
Ὄφειλε φυσικά, ἀλλὰ δὲν ἔπραξε, τὰ δέοντα γιὰ νὰ ἀποδοθοῦν ποινικὲς καὶ ἀστικὲς εὐθύνες στοὺς προκατόχους της, ποὺ ἀπεφάσισαν τὸ μπάζωμα τοῦ ῥέματος κι ἔπνιξαν τὴν Μάνδρα.

Τά ἔπραξε αὐτά; Ὄχι. Πόσοι ἐπνίγησαν; Ἀδιάφορον. Ἡ κ. Κριεκούκη εἶναι ἄσπιλος κι ἀμόλυντος καὶ θὰ διεκδικήσῃ ἐκ νέου τὸ χρίσμα ἐκ τῶν ψηφοφόρων της. Κι ἐπεὶ δή, ἂν κι ἀριστερὴ (ΚΚΕ) καὶ μὲ ἠθικὸ πλεονέκτημα (ποὺ ἐπίσης ἔταζε διορισμοὺς σὲ παρατρεχαμένους της), φαντάζομαι πὼς θὰ ἐπανεκλεγῇ πανηγυρικῶς, ἐπιδεικνύοντας ἔργο: τὸ ἔργο τοῦ διορισμοῦ τῶν παρατρεχαμένων της.
(Καὶ μὴν τολμήσῃ  νὰ διαψεύσῃ τὴν καταγγελία, διότι καὶ ἐμέναν, ἀλλὰ κι ἄλλους συγγενεῖς μας, μὴ ψηφορόρους μέν, ἀλλὰ κατοίκους Δυτικῆς Ἀττικῆς, τὰ κλιμάκια τῶν ἀκολούθων της μᾶς κυνηγοῦσαν γιὰ ἑβδομάδες, πρὸ κειμένου νὰ μετακινήσουμε τὰ ἐκλογικά μας δικαιώματα καὶ νὰ τὴν ἐκλέξουμε γιὰ νὰ μᾶς …διορίσῃ!!!)

Ἐπὶ πλέον τῶν παραπάνω, ἂν καὶ ὁ καθηγητὴς Δημήτριος Παπανικολάου, πρῴην πρόεδρος τοῦ ΟΑΣΠ, καταγγέλλει τὴν ἐπιλογὴ τῶν (ὁποιωνδήποτε) δημάρχων τῶν Μανδρανέων νὰ στήσουν τὸ ἁμαξοστάσιον τοῦ Δήμου ἐντὸς τῆς κοίτης ῥέματος, ὡς κύριον αἴτιον τῶν καταστροφικῶν πλημμυρῶν. Ἡ φιλόλογος ὅμως δήμαρχος ἔχει τελείως διαφορετικὴ ἄποψιν.

πηγὴ

Ἔ; Τί λέτε;

Ἐπεὶ δὴ τὰ ματάκια μου δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ τὰ διαψεύσῃ, ἡ δήμαρχος δὲν ἀναφέρεται στὸ παράπλευρο τοῦ ἐργοταξίου τεράστιο οἰκοδόμημα, ποὺ στέκεται ἐκεῖ, ἂν κι αὐθαίρετον, στεγάζοντας ἀποθῆκες πολυκαταστήματος. Ἀγνοεῖ πὼς ἕνα τέτοιο οἰκοδόμημα σηκώνεται – ἢ δὲν σηκώνεται- ἀναλόγως τῆς ἀδιαφορίας τῶν πολιτῶν καί, κυρίως, τῶν δημάρχων. Ἀγνοεῖ πὼς ἕνα τέτοιο οἰκοδόμημα ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχῃ ἀρκιβῶς ἐπεὶ δὴ κάποιοι πραγματικά, ἀπέναντι στὸν νόμο, ὑπεύθυνοι, λοξοκυττοῦν. Ἀγνοεῖ πὼς συνδυαστικὰ οἱ ἐγκαταστάσεις τοῦ ἁμαξοστασίου (μὲ τὰ δύο λυόμενα καὶ τὶς συρμάτινες περιφράξεις) λειτουργοῦν ἐνισχυτικὰ στὸ ἔγκλημα ποὺ διεπράχθη στὴν περιοχή.
Εἶναι βλέπετε οἱ ἄλλοι ποὺ φταῖν.
Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε ἔχει κι ἕνα δίκαιον. Φιλολογικὰ ἐσπούδασε ἡ γυναῖκα. Ὄχι
νομικά, γεωλογικά, κλιματολογικά, πολεοδομικὰ ἢ καὶ γενικότερα κάτι γύρω ἀπὸ τεχνικὰ θέματα. Πολιτικὸς ἔγινε, ὄχι εἰδικός. Νὰ σαγηνεύῃ ψηφοφόρους μπορεῖ. Ὄχι ὕδατα.
Τώρα τὸ γιατὶ εἶναι δήμαρχος, ἂν κι ἀγνοῇ τὰ ἀναγκαία ἐκεῖνα στοιχεία, ποὺ θὰ τῆς ἐπέτρεπαν νὰ κρίνῃ ὀρθῶς τὰ περὶ ἐπικινδυνότητος καὶ νομιμότητος, αὐτὸ εἶναι ἄλλο ζήτημα. Ἡ δραστηρία φύσις της ὅμως δὲν προεξοφλεῖ καὶ τὴν ἱκανότητα ἢ τὴν ὀρθότητα στὸ νὰ λαμβάνῃ τὶς βέλτιστες γιὰ τὸ σύνολον ἀποφάσεις.

Ἄλλο παράδειγμα.
Νέα Πέραμος καὶ δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης. Ὁ κ. Σταμούλης, πρῴην στρατιωτικός, ἐπίσης ἀνέλαβε καθήκοντα Δημάρχου τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2015. Οἱ καταγγελίες τῶν κατοίκων, ἀλλὰ καὶ τοῦ καθηγητοῦ Παπανικολάου, σαφέστατες στρέφονται κατὰ τοῦ Δημάρχου καὶ τοῦ ἐπιτελείου του, ποὺ ἔστησαν ἐργοτάξια ἐντὸς τῆς κοίτης χειμάῤῥων.
Τὸ δὲ ἐκεῖ ἀντιπλημμυρικὸ ἔργο τὸ πῆρε τὸ νερὸ καὶ τὸ πῆγε στὴν θάλασσα. Ὁλόκληρο!!!
Οἱ δρόμοι ἔγιναν κοῖτες ποταμῶν, τὸ νερό, τὸ ῥεῦμα καὶ τὸ τηλέφωνο δὲν ὑπάρχει, τὰ σπίτια ἔγιναν λίμνες καί, ἀν τὶ τῶν κλιμακίων τοῦ Δήμου ὁ στρατὸς ἐπέτυχε νὰ ἀπεγκλωβίσῃ κάποιους ἐκ τῶν κατοίκων. Ἐκτὸς τοῦ ὅ,τι δὲν ὑπάρχουν δρόμοι, τροφή, νερό, ἐπὶ πλέον οἱ κάτοικοι προσπαθοῦν μόνοι τους νὰ κλείσουν τὶς πληγές τους.
Πράγματι τὰ κλιμάκια τοῦ Δήμου ἔσπευσαν ἐκεῖ ποὺ μποροῦσαν νὰ σπεύσουν. Οἱ κατοικοῦντες ὅμως στὰ ὑψηλώτερα σημεῖα τῆς περιοχῆς, μίαν ἑβδομάδα μετὰ τὴν καταστροφή, ἀκόμη παραμένουν ἀβοήθητοι κι ἀπεκομμένοι ἀπὸ τὸν πολιτισμό μας καί, κάποιοι ἐλάχιστοι «τυχεροί», ποὺ ἔπαθαν καὶ τὶς μικρότερες ἀναλογικῶς ζημίες*, ἐξυπηρετοῦν τοὺς γείτονές τους ὅπως κι ὅταν μποροῦν.
Ἑκατομμύρια εὐρῶ ἀπὸ τὰ δημόσια ταμεῖα κατέληξαν στὶς τσέπες τῶν ἐργολάβων, γιὰ ἕνα ἔργο ποὺ ὄχι μόνον αὐτοκατεστράφη, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον, ὡς εἴθισται, δὲν ὑπάρχουν ὑπεύθυνοι γιὰ νὰ ἀπαιτηθοῦν οἱ ἀναγκαῖες ἀποζημιώσεις, πρὸ κειμένου νὰ ἀποκατασταθοῦν οἱ ζημίες.ς . Κατὰ τὸν δήμαρχο ὅλα τὰ ἔργα γίνονται γιὰ νὰ ἀντιμετωπισθοῦν κανονικὲς συνθῆκες κι ὄχι ἔκτακτες, σὰν κι αὐτὲς ποὺ ἀντιμετώπισε ἡ Νέα Πέραμος. Τοῦτ μπλέ…

Στήν πραγματικότητα ξέρετε τί συμβαίνει; Βγαίνουν οἱ δήμαρχοι σήμερα καὶ κάνουν προεκλογικὲς ἐκστρατείες, βγάζοντας τὶς οὐρές τους ἔξω ἀπὸ τὸ ἀπολύτως συνειδητὸ αὐτὸ ἔγκλημα, στὸ ὁποῖον συμμετέχουν σαφέστατα καὶ οἱ ἴδιοι, εἴτε μὲ τὶς ἐγκληματικές τους ἀμέλειες, εἴτε μὲ τὶς ἀνικανότητές τους, εἴτε ἀκόμη καὶ μὲ τὶς συνειδητές τους …διαπλοκὲς (κατὰ περίπτωσιν κι αὐτές!!!).

https://www.youtube.com/watch?v=5g127vKXZQM

Τὸ νερὸ φταίει, ποὺ αἰῶνες τώρα εἶναι ἐκεῖ καὶ δείχνει τὸν δρόμο του. Τὸ νερὸ φταίει. Οὐδέποτε αὐτοὶ ποὺ τὸ παίζουν …χειραγωγοί του!!!
Δὲν φταῖν οἱ δήμαρχοι ποὺ εἶναι, τοὐλαχιστον, ἡμιμαθεῖς, ἄσχετοι καὶ ὑπάκουοι σὲ κομματικὲς γραμμές. Οὔτε φταῖν ἅπαντες οἱ κρατικοὶ λειτουργοί, ποὺ …«ἐκτελοῦν ἐντολές»!!! Ἔ;
Εἰσαγγελία, πολεοδομία, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, ὑπουργοί, κυβερνήσεις ἅπαντες ἀνεύθυνοι!!! Διαρκῶς καὶ κατ’ ἐξακολούθησιν!!!
Κι ἀπὸ πίσω ἐμεῖς ὅλοι, οὐρές τους καὶ χειροκροτητές τους, προσμένοντας κάποια ψίχουλα ἀπὸ τὶς μάσες τους, μὲ κοντὴ ἢ κι ἀνύπαρκτον μνήμη καὶ μὲ τὴν σιωπή μας ἢ τὴν συνενοχή μας -κατὰ περίπτωσιν- πάντα ὑποβόσκουσες.

Τελευταία ἄφησα τὴν μανδὰμ δούρου, γιὰ νὰ κλείσω μὰ τὰ παραδείγματά μου τῶν ὑπευθύνων-ἀνευθύνων.
Περιφερειάρχης, λέει.
Εἶναι ἡ κορυφὴ σὲ ἕνα (ἐκ πρώτης ὅψεως) παγόβουνο ἀλλὰ τὸ …ἀγνοεῖ.
Τὰ χρήματα ποὺ περνοῦν ἀπὸ τὰ ταμεία τῆς περιφερείας καταλήγουν σὲ …ἐργολάβους, κατὰ περίπτωσιν, ἀλλὰ οὐδέποτε τὰ δημόσια ἔργα εἶναι τελικὰ αὐτὰ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι. Καὶ ἡ μανδὰμ δούρου εἶναι περιφερειάρχης. Δῆλα δὴ ἡ κεφαλή. Κι ὡς κεφαλὴ αὐτοῦ τοῦ μηχανισμοῦ ὄφειλε καὶ ὀφείλει νὰ συνειδητοποιήσῃ πὼς φέρει καὶ τὴν εὐθύνη γιὰ τοὺς θανάτους. Ὄχι γιατὶ ἠθελημένως ἐπεδίωξε αὐτοὺς τοὺς θανάτους, ἀλλὰ γιατὶ ἠθελημένως δὲν ἔπραξε τὰ δέοντα γιὰ νὰ ἀποφευχθοῦν.

Ἡ μανδὰμ αὐτὴ διαβιεῖ, ἐπισήμως, σὲ ἕναν ἄλλον κόσμο, δικό της, ὅπου τὸ παράνομον, τὸ ἀνήθικον, τὸ ὑπάνθρωπον τὸ διαπράττουν μόνον αὐτοὶ ποὺ δὲν τάσσονται μὲ τὶς γραμμὲς τοῦ κόμματός της. Καὶ εἶναι πράγματι ἀλήθεια πὼς δὲν εἶναι ἡ πρώτη ἀπὸ μίαν σειρὰ ὁμοίων ὑπανθρώπων, ποὺ παραμένουν ἀνεύθυνο-ὑπεύθυνοι καί, κυρίως, ἀποδεδειγμένα ἀνίκανοι γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ χρειάζεται σήμερα ἡ χώρα. Καλλιεργοῦν συστηματικὰ πάντα πολώσεις, ὑψώνουν τὶς κορῶνες τους γιὰ νὰ καλύπτουν τὰ δίκαια καὶ αὐτονόητα καὶ παραμένουν σταθερὰ διαπλεκόμενοι, μὰ καὶ διαχρονικῶς …«ἀθῷοι»!!! Γέμισε ἡ χώρα ἀθῴους ἐνᾦ τὰ ἐγκλήματα πολλαπλασιάζονται καὶ σὲ ἀριθμὸ καὶ σὲ ἐντάσεις. 

Ἀλήθεια σέ τί ἀκριβῶς διαφέρει ἡ (κάθε) δούρου ἀπό τόν (κάθε) πουπουτσῆ, πού ὅταν θρηνούσαμε 81 νεκρούς μέ τό ναυάγιο τοῦ «Σάμινα» σφύριζε ἀδιάφορα;
Καί ποιός ἀπό αὐτούς ὅλους τούς …«ἀνευθύνους» ἔσπευσε νά παρασταθῇ προσωπικῶς στό δράμα τῶν κατοίκων καί νά πάῃ τοὐλάχιστον, στίς κηδεῖες τῶν συγγενῶν τους; Ποιά δούρου, ποιός παπουτσής, ποιός τσίπρας κόπηκε γιά τό …μάρμαρο πού διαρκῶς πληρώνουν ὅλοι οἱ ἄλλοι;

Ὅσο γιὰ τὸ νερό… Τί νά λέμε; Μᾶς ἔχει δείξη πολλάκις τὸν δρόμο του, ἀλλὰ ἐμεῖς ἀρνούμεθα νὰ τὸν δοῦμε.
Ἀλλὰ τὸ ἴδιο τὸ νερό, μαζὺ μὲ ὅλον αὐτὸν τὸν πρωτόγνωρο ὄγκο του, δὲν εἶναι τὸ κύριον αἴτιον τοῦ κακοῦ.
Ἔγραφα πρὸ ἐτῶν αὐτά:

* Θυμοῦνται ὅμως νὰ ζητήσουν βοήθεια ὅταν τὸ νερό, γιὰ παράδειγμα, τοὺς πνίγει… Θυμοῦνται νὰ ἀναφωνήσουν «ὤ θεέ μου» τότε. Οἱ καραγκιόζηδες…

* Δὲν ξέρω ἐὰν ἔχῃ, καὶ ποιάν, ἔκφρασιν ὁ θεός. Ὅμως ἐὰν ἐγὼ δὲν αἰσθανθῷ βοηθός του, συνεργός του, συμπαραστάτης του τότε ξένο σῶμα θὰ παραμένω. Τὰ ξένα σώματα ὅμως ἐνίοτε ἀποβάλλονται.

Μὴν ἀσχολεῖσαι… Καθαρίζει ὁ …θεὸς γιὰ πάρτη σου!!!

Πράγματι τελικῶς.
Ὅσα δὲν κάνουν οἱ ἄνθρωποι ἔρχεται νὰ τὰ καθαρίσῃ ὁ …θεός!!!
Κι ἐφ’ ὅσον δοῦρες, παπουτσῆδες, σταμούληδες, κριεκούκηδες ἀλλὰ καὶ ὅλη ἡ στρατιὰ τῶν ὁμοίων της μόνη της δὲν ὑπάρχει, ἐὰν ἐμεῖς δὲν γίνουμε χειροκροτητές τους καὶ …οὐρές τους, ἂς συνειδητοποιήσουμε ἐπὶ τέλους πὼς ὅλα ξεκινοῦν ἀπὸ ἕνα δικό μας βῆμα. Ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ μικρὸ μπουκαλάκι, σκουπιδάκι, πλαστικάκι ποὺ ἀδιάφορα πετάξαμε ὁπουδήποτε.
Ὅταν περπατοῦσα μέσα στὰ λασπόνερα αὐτὸ ποὺ μὲ πονοῦσε, σὲ κάθε μου βῆμα, καθὼς ἀκόμη εὑρισκόμουν ἔξω ἀπὸ τὴν Μάνδρα, ἔβλεπα ὁπουδήποτε γύρω μου εἰκόνες σὰν κι αὐτήν: 

εἰκόνα

Ἑκατοντάδες πλαστικὰ μπουκάλια, πλαστικὰ ποτήρια, πλαστικὰ ἐξαρτήματα, ὁπουδήποτε μέσα κι ἔξω ἀπὸ τὶς λάσπες, παρέα μὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο σκουπίδι δύναται νὰ φαντασθῇ ἀνθρώπινος νοῦς (θὰ ἐπανέλθω κάποιαν στιγμὴ μὲ φωτογραφίες). Καί, ὁπωσδήποτε, ἐκ πρώτης ὅψεως τὰ μπουκάλια εἶναι παντελῶς ἀνεύθυνα, ἐφ΄ ὅσον τόσοι τόννοι ὕδατος ἔπεσαν ἐπάνω στὴν Ἀττική. Ἐκ πρώτης ὅψεως ὅμως, διότι τὸ ἐν λόγῳ μπουκάλι, ἂν καὶ μικρὸ σὲ μέγεθος, μὲ τὴν παρουσία του ἐκεῖ μαρτυρᾶ μίαν συμπεριφορὰ κάφρων, ποὺ ἐφ΄ ὅσον ἀγνοοῦν (ἢ θέλουν νὰ ἀγνοοῦν) τὸ αὐτονόητον, ποὺ εἶναι ἡ ῥίψις τοῦ σκουπιδιοῦ τους (τοὐλάχιστον**) στοὺς κάδους, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐπεκταθοῦν λίγο παρὰ  πέρα καὶ νὰ συνειδητοποιήσουν πὼς τὸ χωράφι τους κατεπάτησε τὸ ῥέμα, πὼς τὸ μαντρί τους ἔφραξε τὴν δίοδο τῶν ὑδάτων ἢ πὼς τὸ ἐργοστάσιό τους ἦταν  ὑπεύθυνο γιὰ τὴν δολοφονία τόσων συμπολιτῶν μας. Κι ὅταν ὅλοι αὐτοί, ποὺ καθημερινῶς πολλαπλασιάζονται, εἶναι ἐπὶ πλέον καὶ ψηφοφόροι, τότε πολὺ εὔκολα μποροῦν νὰ ἀναδεικνύουν δοῦρες, παπουτσῆδες, κριεκούκηδες, σταμούληδες, διότι ἡ πάρτη τους ἔχει μεγαλυτέρα βαρύτητα ἀπὸ τὸ καλὸ τοῦ συνόλου. 

Δὲν εἶμαι σκετο ἐξοργισμένη μὲ τοὺς θανάτους ἀθῴων… αἰσθάνομαι πλέον πὼς ὁ κόμπος ἔφθασε στὸ κτένι. Δὲν μποροῦν γιὰ πολὺ ἀκόμη ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνευθυνο-ὑπεύθυνα κομματόσκυλα νὰ παίζουν μὲ τὶς ζωές μας καὶ τὶς τύχες μας. Ἡ ἰδία ἡ καταστροφή, ποὺ γιὰ τὸν ἄνθρωπο εἶναι τρομακτική, γιὰ τὸ φυσικὸ περιβάλλον εἶναι μία «ἐπαναφορά» καὶ ἕνας ἐπαναπρογραμματισμός. Τὸ περιβάλλον μπορεῖ καὶ διορθώνει τὰ σφάλματα ποὺ διαπράττουν τὰ πλάσματά του, ἀκόμη κι ἐὰν αὐτὰ τὰ πλάσματα εἶναι ἄνθρωποι. Δὲν λυπᾶται, δὲν ἔχει ἐνοχὲς καὶ φέρει ἀκεραία τὴν …εὐθύνη γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν «ἐπαναφορῶν» του. Δὲν ἀναζητᾶ ἄλλες καμποῦρες γιὰ νὰ τὶς φορτώσῃ. Μόνον κάτι τύποι σὰν τοὺς προαναφερομένους (καὶ πόσους ἄλλους ἀκόμη φυσικά) ἀναζητοῦν αἴτια ἔξω ἀπὸ τοὺς ἑαυτούς τους καὶ τὶς ἀνικανότητές τους.
Καὶ εἶναι τόσο παρὰ φύσιν ἡ πανομοιότυπός τους αὐτὴ συμπεριφορά, ποὺ στιγμὲς στιγμὲς αἰσθάνομαι πὼς ἴσως καὶ νὰ μὴν ἀνήκουν σὲ αὐτὸ τὸ περιβάλλον.

Φιλονόη

* Μικρότερες ζημίες σημαίνει πὼς δὲν ἔχασαν ὁλόκληρες τὶς κατοικίες τους, ἀλλὰ μέρος τους. Γιὰ παράδειγμα, φίλος μου, μόνιμος κάτοικος τῆς περιοχῆς, ἐπίσης δίχως νερὸ καὶ ῥεῦμα καὶ τηλέφωνο, ἔχασε περιβόλους, περιφράξεις, δένδρα, βοηθητικοὺς χώρους, μηχανήματα, οἰκοσκευή, ἐνᾦ ἀνεκάλυψε τὸ αὐτοκίνητό του δεκάδες μέτρα μακρύτερα τοῦ σημείου σταθμεύσεώς του. Τὸ ὄχημα ἀπεγκλωβίσθη μὲ γερανό, ἀλλὰ ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένῃ πολὺ μακρύτερα, διότι στὸ μεταξὺ ὅλος ὁ δρόμος εἶναι κοίτη ποταμοῦ πλέον. Καὶ εἶναι ὁ ἐν λόγῳ δρόμος κοίτη ποταμοῦ διότι κάποιος …πονηρούλης ἐμπάζωσε ῥέματα, κατεπάτησε δασικὲς ἐκτάσεις, ἅπλωσε τὴν ἀρίδα του ὅπως κι ὅπου τοῦ ἄρεσε, ἀλλά, παρὰ τὶς καταγγελίες τῶν περιοίκων, οὐδεὶς τὸν ἠνόχλησε. Γιὰ τὸν Δῆμο εἶναι …ψῆψος ποὺ δὲν πρέπει νὰ χαθῇ καὶ γιὰ τὴν πολεμοδομία, τὴν εἰσαγγελία καὶ τὴν περιφέρεια ἀνύπαρκτον ζήτημα, ἐφ΄ ὅσον μόνον τὰ …φακελλάκια δημιουργοῦν συνθῆκες ἐνδιαφέροντος.

** Καλὴ ἡ ἀποκομιδὴ σκουπιδιῶν, καλλιτέρα ἡ ἀντίδρασις κριεκούκη στὸ νὰ μετατραπῇ ἡ περιοχὴ σὲ χωματερή, ἀλλὰ ἂς μᾶς πῇ τὸ ποιὰ εἶναι ἡ ἄποψίς της γιὰ τὴν ἀνακύκλωσιν καὶ τὸ τὶ ἔπραξε, ὡς δασκάλα καὶ διευθύντρια σχολείου ποὺ ἐκπαιδεύει ἀνθρώπους νὰ ἔχουν συγκεκριμένες συμπεριφορές, γιὰ τὸ θέμα. Ἂς μᾶς πῇ γιὰ νὰ μάθουμε κι ἐμεῖς τὸ ἐὰν οἱ ἄνθρωποι γεννιοῦνται κάφροι ἢ γίνονται κάφροι… Ἂς μᾶς πῇ τὶς ἀπόψεις της γιὰ τὸ θέμα, μήπως καὶ διαφωτισθοῦμε γιὰ τὸ μόνιμο ἐρώτημα τῆς ἀτομικῆς εὐθύνης καί, ἰδίως, τῆς εὐθύνης τοῦ δασκάλου.

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *