Ὑπεράνθρωπα ἔργα τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στὴν Μικρὰ Ἀσία

Ἡ ζεύξις καὶ διάβασις τοῦ Σαγγαρίου ὑπῆρξε ἔνας ἄθλος γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ Μηχανικό.

Ἠργάσθηε ἀκατατάπαυστα σὲ τοὐλάχιστον τριάνατα (30) σημεῖα τοῦ ποταμοῦ καὶ σὲ δεκαπέντε (15) παραποτάμους του (Γκεοῦκ, Πουρσᾶκ κλπ) πρὸ κειμένου νὰ τὸν διαβῇ, χωρὶς τὴν ὁποιανδήποτε χρονοτριβή, σχεδὸν ταὐτόχρονα ὅλο τὸ Στράτευμα.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 176 times, 1 visits today)
Leave a Reply