Γουμάρια Καζακλαριώτκα

Ἐπειδὴ εἶσθε καλὰ παιδιὰ ἀπεφάσισα νὰ σᾶς κάνω ἐντελῶς δωρεὰν ἔνα μάθημα πατριδογνωσίας.

Τὸ Καζακλὰρ εἶναι χωριὸ εὐρισκόμενο ΒΑ τῆς Λαρίsσης καὶ σὲ ἀπόσταση ὀκτὼ (8) χιλιομέτρων περίπου. Ἔχει δὲ σημερινὴ ὀνομασία Ἀμπελῶνας.

Εἶναι γνωστὸ γιὰ δύο πράγματα στὸ πανελλήνιον.

Γιὰ τὴν γνωστὴ (;;;) Φράση / τηλεγράφημα τοῦ στρατηγοῦ Μαυρομιχάλη πρὸς τὸν διάδοχο Κωνσταντῖνο γιὰ τὸν ἀτυχῆ πόλεμο τοῦ 1897…: «ἡττηθεὶς εἰς Δελέρια ὑποχωρῶ εἰς Καζακλάρ».

Εἶναι ἐπίσης γνωστὸ στὴν Θεσσαλία γιὰ τὰ γαϊδούρια του, φημισμένα στὸ παρελθὸν μὲ τὸ ὄνομα «γομάρι Καζακλαριώτικο».

Ἐνίοτε ἐχρησιμοποιεῖτο ὑπὸ τῶν Θεσσαλῶν γιὰ νὰ δηλώσῃ ἄνθρωπον ἀναίσθητον καὶ στερούμενον ἠθικῆς …

Ἔλεγαν λοιπὸν οἱ καλοὶ ἐκεῖνοι Θεσσαλοὶ πρὶν 50-60 ἔτη …

«μὴ δίνεις μπιστοσὺν στοὺν Θανάς(η) γιατὶ εἶναι γουμὰρ καζακλαριώτκου».
Καὶ ἀλλὰ τέτοια, στὴν ἰδίαν λογική.

Ἕνα τέτοιο γουμὰρ καζακλαριώτκου εἶναι καὶ ὁ εὐρωβουλευτὴς παλαιὸς βουλευτὴς καὶ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς εὐρωομάδος τῆς ΝΔ Μανώλης Κεφαλογιάννης.

Αὐτὸ λοιπὸν τὸ γουμὰρ τοῦ καζακλαριώτκου ἐνθηλάκωσε χρήματα συνεργάτου ἀπὸ τὴν μισθοδοσία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κοινοβούλιο καὶ ἐγκαλεῖτο πλέον ἀπὸ τὸ εὐρωκοινοβούλιο γιὰ νὰ ἐπιστρέψῃ τὰ χρήματα στὸν ἀδικηθέντα.

Τὰ χρήματα εἶναι κάμποσες δεκάδες χιλιάδες εὐρῶ καὶ τὸ ἀπεκάλυψε τότε στὴν «Καθημερινή» ὁ κύριος Κασιμάτης.
(Σημείωσις: ἡ «Καθημερινή» ἀναπαρῆγε δημοσιεύματα καὶ καταγγελίες ἄλλων, ὅπως γιὰ παράδειγμα τοῦ Βαξεβάνη. Σχετικὴ ἔρευνα, ἀπὸ τὸν Μανώλη Χατζησάββα στὸ πέρας τῆς δημοσιεύσεως)

Ὁ μὴ σηκώνων μύγα στὸ σπαθί του, τίμιος καὶ ὑπηρέτης τῆς ἀριστείας ἀρχηγὸς τῆς ΝΔ πρέπει νὰ ἐπέμβῃ, ὅπως καὶ στὴν περίπτωση τοῦ ἀναξιοπαθοῦντος (πολυτέκνου ) Τραγάκη καὶ νὰ πετάξῃ αὐτὸ τὸ γουμὰρ τὸ καζακλαριώτικο ἐκτὸς ΝΔ.

Ἄλλως καὶ ὁ ἴδιος θὰ φέρη τὸν αὐτὸν τίτλο …

Ἂς τολμήσῃ (ποὺ λέει ὁ λόγος…)!!!

«Ἕνας»
8 Σεπτεμβρίου 2017

 

Ἡ ἔρευνα Χατζησάββα:

Διαῤῥέουν στοιχεία ἀπό τήν ΕΥΠ πρός τό Documento;

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply