Ὑπάρχουν «ἐξωγήινες» ἀπειλές;

Τὸ θέμα τῶν «ἐξωγηΐνων» ἔπαιζε πάρα πολὺ πρὶν ἀπὸ κάποια ἔτη (8-9 νομίζω). Σὲ συνάρτηση πάντα μὲ τὴν «παγκόσμια κυβέρνηση», τὸν ἴδιο ἀκριβῶς καιρό.

Γενικὰ ὅλα αὐτά, ἡ ἄκρως ἀσυνήθιστη καὶ συντονισμένη ἐπίθεσις κατὰ τῆς Ἑλλάδος, τὸ ἀντικαπνιστικό καὶ ἡ χορτοφαγία (ἐπιμένω σὲ αὐτὰ τὰ δύο – ἔχουν μεγάλη σημασία), οἱ «ἐξωγήινοι», ποὺ ὑποτίθεται εἶναι ἔτοιμοι νὰ ἐμφανισθοῦν καί, βεβαίως ἡ «παγκόσμιος κυβέρνησις», ποὺ θὰ εἶναι «ἀπαραίτητος» γιὰ τὸν χειρισμό τους, οἱ ἐξωγήινες ψευδοπνευματιστικὲς ἀνοησίες, πάλι σὲ συνδυασμὸ μὲ χορτοφαγία καὶ ἀντικαπνιστικὸ (εἰδικὴ γραμμὴ προωθοτμένη μέσα ἀπὸ γνωστὰ ψευτοπνευματιστικὰ κέντρα) – ὅλα αὐτὰ δὲν ἦσαν ἀμελητέα.

Τὰ ἐπαναφέρω γιὰ νὰ τὰ θυμηθοῦμε, μιᾶς καὶ μόλις ἄρχισε πάλι νὰ παίζῃ ἀκριβῶς τὸ ἴδιο θέμα τῶν «ἐξωγηΐνων» (μὲ ἀκριβῶς τὰ ἴδια παρελκόμενα, χορτοφαγία καὶ ἀντικαπνιστικό), πάλι ἀπὸ τὰ ἴδια κέντρα «ἐπιστημόνων» – μὲ ταυτόχρονο ὑποστήριξη ἀπὸ μερίδα ἐπισήμων μεγάλων ΜΜΕ.
Μαζύ, πάλι, μὲ τὰ γνωστὰ ψευδοπνευματιστικὰ κέντρα, ποὺ ξανάρχισαν τὸν «θόρυβο».

Αὐτά…

Φρούριον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply