Ψευδεῖς κι ἀληθεῖς βιασμοί

Ἀμέτρητες κατηγορίες περὶ «παρενοχλήσεως καὶ βιασμοῦ» ἀποδεικνύεται ὅτι ἦσαν στημένες στὴν Ἀγγλία τὸ τελευταῖο διάστημα καί, πλέον, οἱ κατηγορίες αὐτὲς μπαίνουν στὸ μικροσκόπιο εἰδικῆς ὑπηρεσίας, καθ΄ ὅ,τι τὸ παραμύθι πέφτει σύννεφο.

Σὲ μερικὲς περιπτώσεις ἀποδεικνύονται σημεῖα καὶ τέρατα. Σὲ μμίαν ἀπὸ αὐτές, τὴν πιὸ πρόσφατο, ὅπου μάλιστα εἶχε καταδικασθῆ καὶ ἐξέτισε ἤδη 2 χρονία φυλακή, ἕνα ἀγόρι, ἀπεδείχθη, μετὰ ἀπὸ ἐξέταση σκληροῦ δίσκου, ὅτι ἡ κοπέλλα ποὺ τὸ εἶχε καταγγείλη ζητοῦσε ἐπιμόνως κι ἐπιτακτικῶς, ἐπαφὴ μαζύ του!

Πολὺ ἀσκήμη ἐξέλιξις, καθὼς ὄχι μόνον μπαίνουν ἀθῷοι ἄνθρωποι στὴν φυλακή, ἀλλὰ τὴν γλυτώνουν καὶ οἱ πραγματικοὶ βιαστές.

Κωνσταντῖνος Βέργος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply