Θυσιασμένη χώρα στὸ εὐρωπαϊκό της …«ὄνειρο»!!!

Ἡ Ἑλλὰς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐπέλεξε τὴν πολιτικὴ τῶν ποσοστώσεων σὲ ὁ,τιδήποτε παρήγαγε (λάδι, ἐσπεριδοειδῆ κλπ), καθιστώντας τὸν ἀγροτικό της τομέα, οὐσιαστικά, ἀνενεργὸ καὶ ἀπολύτως ἐξαρτώμενο ἀπὸ ἐπιδοτήσεις καταστροφῆς τῆς παραγωγῆς.

Αὐτὸ ἦταν, ἀνέκαθεν, τὸ «ἀναπτυξιακό» μοντέλο τοῦ διευθυντηρίου τῶν Βρυξελλῶν.
Νὰ καταστήσῃ τὴν πρωτοβάθμιο παραγωγὴ τοῦ ἰσχυροῦ Νότου (μέχρι πρὶν τὴν ΟΝΕ), ἀνενεργὴ καὶ ἐξαρτωμένη ἀπὸ πλασματικὸ χρῆμα (τὸ εὐρῶ δὲν ἔχει κάποιαν πραγματικὴ ἀξία μετὰ τὴν συνένωση τῶν δύο γερμανικῶν μάρκων μὲ 1:1 ἰσοτιμία καὶ ἀκόμη πληρώνουμε αὐτὸ τὸ ἔγκλημα διότι ὀλες οἱ ὑπόλοιπες ἰσοτιμίες τῶν ἐθνικῶν νομισμάτων μὲ τὸ εὐρῶ, ὑπελογίσθηαν ἐπάνω στὸ κενό, ποὺ ἄφησε αὕτη ἡ 1:1 συνένωσις δύο παντελῶς ἀνίσων νομισμάτων γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθῇ μόνον ἕνας ἑταῖρος) καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐξαρτωμένη ἀπὸ τὴν ἐνισχυμένη παραγωγὴ τοῦ ἰσχυροῦ Βοῤῥᾶ.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην, στραγγαλίζοντας τὸν Νότο, ἀφῄρεσε κονδύλια ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἄμηνά της, ἀναλογικὰ ἐνδυναμώνοντας τοὺς ἐξ ἀνατολῶν ἀπειλητικοὺς γείτονες (πωλήσεις ὅπλων πρὸς αὐτοὺς καὶ συμφωνίες κάτω ἀπὸ τραπέζι), οἱ ὁποῖοι ἐπειδὴ δὲν ἔχουν νομισματικὲς ἐξαρτήσεις, μπόρεσαν καὶ διεχειρίσθησαν τὴν οἰκονομία τους ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον πρὸς ὄφελός τους.

Πρωινὴ τροφὴ γιὰ σκέψη…

Ἐμμανουὴλ Ζαμπέτας

εἰκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply