Θά παραιτηθῆ κάποιος δήμαρχος ἤ περιφερειάρχης;

Κάποιος ὑπεύθυνος πολιτικῆς προστασίας;
Κάποιος ἀστυνομικός διευθυντής;
Κάποιος ἐπί κεφαλῆς σχεδιασμῶν ἀντιμετωπίσεως ἐκτάκτων γεγονότων;

Τς… οὐδέποτε…
Δὲν θὰ γίνη αὐτός/ὴ κακὸ προηγούμενον γιὰ τοὺς ἐπομένους.
Δὲν θὰ γίνη παράδειγμα αὐτὸς γιὰ νὰ ἀρχίσῃ, ἐπὶ  τέλους, νὰ ἐπαναλειτουργῇ τὸ φιλότιμον, ἡ ἀξιοπρέπεια καί, κυρίως, τὸ πρότυπον τῆς ἀναλήψεως εὐθύνης.

Οἱ ἀνευθυνο-ὑπεύθυνοι πρέπει νὰ ἐξακολουθήσουν νὰ βασιλεύουν ἀτιμώρητοι!!!

Δὲν ἔχει σημασία ἐὰν φταῖς ἢ ὄχι.

Σημασία ἔχει ὅτι ἤσουν σὲ καιρία θέση τὴν στιγμὴ ποὺ εἴχαμε νεκρούς.

Ὀφείλεις μὲ τὸ πέρας τῆς κρίσεως νὰ παραιτηθῇς.

Ἰδίως ἐὰν εἶσαι λειτουργός της τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως ἢ σὲ κάποιον ἁρμόδιο κρατικὸ φορέα.

Ἐν τάξει οἱ ὑπουργοὶ εἶναι πολιτικοί.

Οἱ Δήμαρχοι ὅμως;
Ξεχνᾶμε τήν εὐθύνη τους πού ξεπερνᾶ τήν εὐθύνη κάθε ἄλλου;

Ποιὸς ζήτησε παραίτηση δημάρχου;

Τοῦ Δημάρχου ποὺ δὲν ἔβαλε πυροπροστασία, δὲν διῴρθωσε τὴν ρυμοτομία, δὲν ἐτήρησε τοὺς στοιχειώδεις κανόνες ἀσφαλείας.

Γιάννης Φουστέρης

Ἡ εἰκόνα αὐτή, ἀπὸ τὸν ἀνευθυνο-ὑπεύθυνο Δῆμο Μαραθῶνος, ὅπου ὁ ψινάκιους ἦταν ἐξηφανισμένος διότι, κατὰ τὰ λεγόμενά του, «ἠργάζετο σκληρῶς καὶ κατεκάη τὸ σπίτι του», ποὺ ὅμως δὲν ἔπαθε κάτι σοβαρό:

…Καταγράφει τὴν ὀργὴ καὶ  καταδεικνύει πὼς οἱ πολῖτες γνωρίζουν ἄριστα τοὺς ἀνευθυνο-ὑπευθύνους, καθὼς φυσικὰ καὶ τὰ κατακάθια ποὺ τὸ παίζουν αἱρετοί.

Ἐγὼ ἀναμένω τοὺς πληγέντες πολῖτες ποὺ ἀντιλαμβάνονται νὰ στραφοῦν ὄχι μόνον κατὰ τῶν προσώπων, ποὺ διαθέτουν ἢ δὲν διαθέτουν ἀσυλία, ἀλλὰ καὶ κατὰ τῶν ὀργανισμῶν καὶ κατὰ τῶν κομμάτων καὶ κατὰ τῶν ἐπιφορτισμένων μὲ ῥόλο σχεδιασμοῦ πολιτικῆς προστασίας.
Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι γιὰ νὰ λέμε…

Καί, ὑπ΄ ὄψιν… Ἐδῶ συζητᾶμε γιὰ γενικευμένο ἔγκλημα, σωρευμένων λαθῶν, παραλείψεων, ἀνικανοτήτων, μεθοδεύσεων, λεηλασίας, βολέματος καὶ χρηματισμοῦ.
Τὰ πρόσωπα εὐθύνονται καὶ γιὰ τὶς ἀτομικές τους πράξεις, ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὴν συλλογική τους συνεργεία σὲ ἀποσιωπήσεις, συγκαλύψεις, παραπληροφορίες, προπαγάνδες καί, ἰδίως, γιὰ μεταθέσεις τῶν εὐθυνῶν τους στὸν …ἄνεμο!!!
Οὐδὲ μία ἀνοχή! Τὸ ἔγκλημα πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ σταματήσῃ ἐδῶ!!!

Φιλονόη

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply