Λατρεύοντας ὡς «ἐθνάρχη» ἕναν …ἀνθέλληνα!!!

Αὐτὸς εἶναι ὁ «ἐθνάρχης» σας πολιτικὰ ῥετάλια…
Ἀπὸ τὸ 1974 καὶ μετὰ μᾶς γεμίσατε τὴν Πατρίδα μὲ δρόμους καὶ πλατεῖες ἀφιερωμένες στὸ ὄνομά του…

10 Αὐγούστου τοῦ 1913:
Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος παρέχει μὲ ἐπίσημο ἀνακοίνωση πρὸς τὸν Ῥουμᾶνο πρωθυπουργὸ Τᾶκε Μαγιορέσκο, διαβεβαίωση ὅτι:

«…. ἡ Ἑλλὰς συγκατατίθεται νὰ παράσχῃ αὐτονομίαν εἰς τὰς τῶν Κουτσοβλάχων σχολὰς καὶ ἐκκλησίας τὰς εὑρισκομένας ἐν ταὶς μέλλουσαις ἑλληνικαὶς κτήσεσι καὶ νὰ ἐπιτρέψῃ τὴν σύστασιν ἐπισκοπῆς διὰ τοὺς Κουτσοβλάχους τούτους, τῆς ῥουμανικῆς κυβερνήσεως δυναμένης νὰ ἐπιχορηγῇ ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως τὰ εἰρημένα ἐνεστῶτα ἤ μέλλοντα θρησκευτικὰ καὶ ἐκπαιδευτικὰ καθιδρύματα ….»

Γουμάτης Κώστας

(Visited 671 times, 1 visits today)
Leave a Reply