Λίστες νεκρῶν καὶ ἄλλα …ἀνέκδοτα!!!

Πρὸ ἡμερῶν εἶδα αὐτὴν τὴν φωτογραφία:

Ἦταν συγκλονιστική. Ὁ πυροσβέστης, ἀπογοητευμένος ἢ ἀπελπισμένος (ἢ καὶ τὰ δύο μαζύ), σὲ μίαν στιγμὴ ἀνάπαυλας ἀπὸ τὸ δύσκολο ἔργο ποὺ τοῦ ἀνέθεσαν, μὲ τὴν στάσιν τοῦ σώματός του ἀποτυπώνει τὴν ἀπελπισία του, γιὰ τὰ ὅσα εἶδε.

Λίγες ἡμέρες μετα, συζητώντας μὲ πυροσβέστη ποὺ ἦταν ἐκεῖ, τὴν ἡμέρα τοῦ μεγάλου φονικοῦ, διεπίστωσα πὼς ὅλοι οἱ συνάδελφοί του, μαζὺ κι αὐτός, ἀκριβῶς τὰ ἴδια συναισθήματα ἔνοιωθαν!!! Ἀπελπισία, ἀπογοήτευσις, τρόμος…
Ὅσο γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν νεκρῶν, ποὺ βάσει τῶν ἐπισήμων πηγῶν (πυροσβεστική, πολιτικὴ προστασία, κυβέρνησις, μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως) δὲν ξεπερνοῦν τοὺς 92, κατέβασε τὰ μάτια στὸν δρόμο, ὅταν τὸν ἐρώτησα. «Μὴν ῥωτᾶς», μοῦ εἶπε. «Ψέμματα λέν… Μόνον ψέμματα…» Ἐπιμένοντας ἐγώ, περισσότερο ἀπὸ ὅσο συνηθίζω, ὁ πυροσβέστης μὲ κύτταξε μὲ δακρυσμένα μάτια καὶ μοῦ εἶπε πὼς ἀκόμη καὶ τὰ ξένα μέσα ἐνημερώσεως, ποὺ ἀναφέρονται σὲ διακοσίους (200) νεκρούς, ψεύδονται. Εἶναι πάρα πάρα πολὺ περισσότεροι, ἀλλὰ οὔτε γνωρίζει πόσοι, μὰ οὔτε καὶ τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ πῇ.

Τὴν περασμένη ἑβδομάδα, ἀναζητώντας πληροφορίες γιὰ τὸ ἐὰν ὁ ἀριθμὸς τῶν πνιγμένων (ὡς ἀποτέλεσμα τῆς φυγῆς τους ἀπὸ τὴν πύρινο λαίλαπα) εἶχε ἀνακοινωθῆ, ἀδυνατοῦσα νὰ ἐντοπίσω τὴν ὁποιανδήποτε πληροφορία. Τὸ μόνον ποὺ «διέῤῥευσε» (φαντάζομαι …κατὰ λάθος) ἦταν αὐτό:

Γιάννης Εὐσταθίου, ἀνταποκριτὴς τοῦ ΣΤΑΡ:

«Λίγοι λίγοι μεταφέρονται οἱ σωροὶ τῶν πνιγμένων ἀπὸ τὰ ψυγεῖα στὸ Σκιστὸ στὴν Ἀθήνα»!

Ἄρα ἤξεραν αὐτοὶ ποὺ ἔλεγαν πὼς δεκάδες πτώματα εὑρίσκονται σὲ ψυγεῖα στὸ Σκιστό, ὅπου εἶναι ἡ βάσις τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ!

Καὶ γιατί παρακαλῶ τούς ἐμάζευσαν σέ ψυγεῖα καὶ δὲν ἐδόθησαν στήν Ἰατροδικαστική ὑπηρεσία ἐξ ἀρχῆς, γιὰ νά ἀναγνωρισθοῦν ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς τους;

Γιὰ νὰ μὴν μάθουμε ἀμέσως πὼς οἱ νεκροί ξεπερνοῦν τούς διακοσίους, ὅπως ἰσχυρίζονται τά ξένα πρακτορεία εἰδήσεων;
Ἀλῆτες ΣΥΡΙΖΑΝΕΛῆτες!!!

Θά μάθουμε ἄρα γέ τόν ἀριθμό τῶν νεκρῶν;

Τέλος, εἴκοσι (20) κλιμάκια μηχανικῶν τῶν τριῶν ἀτόμων, μὲ ἐντολὴ ἀπὸ τὸ ΤΕΕ, βάσει εἰσαγγελικῆς ἀποφάσεως, διετάχθησαν νὰ ἐλέγξουν περὶ τὶς 4.500 χιλιάδες οἰκίες, γιὰ νὰ διαπιστωθῇ τὸ ἐὰν καὶ πόσες ζημίες εἶχαν, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ ἐὰν ὑπῆρχαν ἢ ὄχι νεκροὶ ἐντὸς αὐτῶν. Δύο μηχανικοὶ γνωστοί μου λοιπόν, κατόπιν διημέρου (διότι δὲν ἄντεξαν γιὰ περισσότερο) περιοδείας τους, ἀνέφεραν πὼς κατὰ μέσον ὅρον τέσσερα ἄτομα ἀνεκαλύπτοντο καθημερινῶς, μέσα στὶς καμμένες ἑστίες τους, ἀπὸ τὸ κάθε κλιμάκιον. Τὰ εἴκοσι λοιπὸν κλιμάκια, ἐὰν ἀληθεύουν οἱ ἀναφορὲς αὐτῶν τῶν ἐπιστρατευμένων μηχανικῶν, ἀνεκάλυψαν ἐπὶ  πλέον τοὐλάχιστον ἀκόμη 150 νεκρούς.

Ὅσοι γνωρίζουν ἔχουν χρέος, πρὸς ὅλους μας, μὰ κυρίως πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας ποὺ ἀπωλέσθησαν, νὰ μιλήσουν.
Αὐτὸ τὸ νέο ἔγκλημα, τὸ ἔγκλημα τῆς παραπληροφορήσεως καὶ  τῆς πολιτικοκομματικῆς προπαγάνδας, ἐπάνω στὶς στάκτες τῶν νεκρῶν, ὄχι μόνον δὲν πρέπει νὰ μείνῃ ἀτιμώρητον, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον πρέπει νὰ σταθῇ ἡ ἀφορμὴ γιὰ νὰ πληρώσουν ὅλα τὰ καθάρματα, ποὺ διαχρονικῶς, στὸν βωμὸ τοῦ δικοῦ τους βολέματος, θυσιάζουν, ἔτσι ἀνερυθρίαστα καὶ ἄνευ στοιχειώδους συνειδήσεως, τὰ πάντα. Ἐὰν ἀποδεκτοῦμε, εἰδικῶς σὲ αὐτὸ  τὸ ἔγκλημα, νὰ ἐπικρατήσῃ ἡ παραπληροφορία καὶ ἡ ἀποσιώπησις, ὅλο αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, ἐκτὸς ἀπὸ ἀτιμώρητον, θὰ μείνῃ ὡς παράδειγμα πρὸς μίμησιν, γιὰ κάθε ἐπεργόμενον σκουλῆκι τῆς πολιτικο-κομματικῆς διαπλοκῆς. 

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ἡ διαίσθησίς μου, καθὼς φυσικὰ καὶ ἡ στοιχειώδης λογική μου, μὲ ὁδηγοῦν στὸ νὰ ἀμφισβητῶ κάθε μορφὴ  λίστας ποὺ παρουσιάζεται, κυρίως ὅμως τὸν ἴδιον τὸν ἀριθμὸ τῶν νεκρῶν. Ἐὰν συνυπολογίσουμε δὲ πὼς ἀπὸ τὶς 23 Ἰουλίου ἔως κι ἐχθὲς ποὺ ἐδόθησαν οἱ λίστες τῶν ὀνομάτων, παρῆλθε ἀρκετὸς χρόνος γιὰ νὰ «μαγειρευθοῦν» τὰ πάντα καὶ νὰ ἀλλοιωθῇ ἡ πραγματικότης, τότε ἡ …«ὑποψία» γίνεται βεβαιότης καὶ ἁκθυστέρησίς τους ἀπὸ ἔνδειξις μετατρέπεται σὲ ἀπόδειξιν. 

Ἐπὶ πλέον τῶν παραπάνω θὰ ἦταν καλὸ νὰ ἀρχίσουμε νὰ μετρᾶμε μόνοι μας.
Ἕνα πτῶμα, λέει, ξεβράσθηκε ἐδῶ… Ἕνα ἄλλο ἐκεῖ… Δύο παρακάτω…
Ὅμως σταθερά, πολὺ σταθερά, παρὰ τοῦ ὅ,τι αὐταποδείκτως τὰ ἐν λόγῳ πτώματα ἦταν κάποια ἀκόμη ἀπὸ τὰ θύματα τῆς ἐγκληματικῆς πυρκαϊᾶς, οὐδόλως προσέτέθησαν στὸν ἀρχικὸ ἀριθμὸ τῶν θυμάτων. Εἶχε «κολλήση ἡ βελόνα» στὸ …91. Ἡ …«ἀριθμητική» τους, ποὺ προσβάλλει ἐγκληματικῶς τοὺς νεκρούς, μὰ κι ἐμᾶς, ἐκτὸς ἀπὸ τοῦ ὅτι εἶναι γιὰ τὰ …μπάζα, εἶναι τόσο ἐπιδεικτικῶς ἀναληθής, ποὺ θὰ ἔπρεπε, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ γενικότερον φτύσιμο, νὰ ἀρχίσουν καὶ οἱ …φάπες*.
Ἀρκετά!!!! 

Πῆγε, λέει, ἀντιπροσωπεία τῶν πληγέντων στὸ ἀλεξέι γιὰ νὰ …συνεννοηθοῦν.
Ἀντιπροσωπεία; Ἀλήθεια; Καί γιατί οἱ κάτοικοι οὔτε τούς εἶδαν οὔτε τούς γνωρίζουν μά οὔτε καί τούς ἀδειοδοτοῦν γιά νά τούς ἐκπροσωπήσουν; Ποιά κομματόσκυλα ἀνέλαβαν νά παρακάμψουν τούς ἔχοντες ἀνάγκη γιά βοήθεια κατοίκους; Ἀληθεύει πώς ἡ οἰκονομική βοήθεια φθάνει στά τριακόσια (300) ἑκατομμύρια εὐρῶ; Μήπως, πέραν πολλῶν ἄλλων, κάποιοι εἶδαν …φῶς γιά ἁρπακτή, ἐπάνω στίς σορούς;

* Συνειδητῶς, χρόνια τώρα, εἶμαι κατὰ τῆς βίας, παρὰ τοῦ ὅτι γνωρίζω πολὺ καλὰ τὸ ἐὰν εἶναι χρήσιμος ἢ ὄχι, σὲ κάποιες περιπτώσεις. Οὐδέποτε θέλησα νὰ παροτρύνω σὲ πράξεις βίας ἄλλους καί, προσπαθῶ πολὺ συστηματικά, νὰ ἀπέχω τῶν σχετικῶν ἀναφορῶν. Ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου ὅμως οἱ τύποι παρέβησαν ἀκόμη καὶ  τὰ ὅρια τῆς προπαγάνδας, τόσο ἐπιδεικτικῶς, ποὺ πλέον μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο καταδεικνύοντάς μας πώς, πέραν πολλῶν ἄλλων, θεωρούμεθα καὶ  ἀνίκανοι νὰ διαχειρισθοῦμε τὶς εἰδήσεις περὶ  τοῦ πραγματικοῦ ἀριθμοῦ τῶν νεκρῶν. Οἱ ἄνθρωποι ὅμως ποὺ ἀπῳλέσθησαν, ἦσαν παιδιά μας, ἀδέλφια μας, γονεῖς μας, στὴν πραγματικότητα. Θά τούς ἀφήσουμε νά φύγουν μέ δύο παράπονα; Καί τῆς θυσίας καί τῆς λήθης;

εἰκόνα

 

(Visited 336 times, 1 visits today)
Leave a Reply