Οἱ κρεατοφάγοι εἶναι ὑγιέστεροι ἀπό τούς χορτοφάγους;

Οἱ κρεατοφάγοι εἶναι ὑγιέστεροι ἀπό τούς χορτοφάγους;Δὲν τὰ λέω ἐγὼ αὐτά…
Πρόσφατος μελέτη τὰ λέει…
Μεταξὺ τῶν πολλῶν ἄλλων ἀναφέρονται ἀρκετὲς λεπτομέρειες, γιὰ τὴν ὑγεία τῶν μὲν καὶ τῶν δέ, ποὺ προβληματίζουν.
Εἶναι ἡ φύσις τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους τέτοια πού προορίζεται γιά νά τρέφεται μόνον μέ τά παράγωγα τῶν φυτῶν ἤ μήπως χρειάζεται καί τήν πρωτεΐνη τοῦ κρέατος;

(Ἐν περιλήψει ἡ ἔρευνα παρακάτω)

Μελέτη ἀποδεικνύει πὼς οἱ κρετοφάγοι εἶναι πιὸ ὑγιεῖς ἀπὸ τοὺς χορτοφάγους.

Στὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Graz τῆς Αὐστρίας, διεξήχθη ἔρευνα ποὺ ἀποδεικνύει πὼς οἰ χορτοφάγοι εἶναι λιγότερο ὑγεῖς ἀπὸ τοὺς κρεατοφάγους, (αὐτὸ ἀφορᾶ σὲ καρκίνους, ἀλεργίες, διαταραχὲς ψυχικῆς ὑγίειας) καθὼς ἐπίσης πὼς ἡ ποιότητα ζωῆς τους εἶναι χαμηλοτέρα.
Οἱ κρεατοφάγοι ἐπίσης καταναλώνουν λιγότερο ἀλκοόλ. Οἱ ἀλλεργίες εἶναι διπλάσιες στοὺς χορτοφάγους ἐν ᾦ οἱ καρκίνοι καὶ τὰ καρδιακὰ νοσήματα ἔχουν κατὰ 50% μεγαλυτέρα συχνότητα ἐμφανίσεως.

Ἐπίσης ἀπεδείχθη πὼς συχνὴ κατανάλωσις τυροκομικῶν (σημείωσις δική μου: μὲ ΟΛΑ τους τὰ λιπαρά!!!) μπορεῖ νὰ βελτιώσῃ τὴν κατάστασιν τοῦ σώματος καὶ νὰ μειώσῃ τὶς  καρδιαγγειακὲς παθήσεις.  Συμπληρωματικὰ ἀναφέρεται, στὰ συμπεράσματα, πὼς ἡ κατανάλωσις ἀλκοολούχων, μὲ μέτρο, συνιστᾶ καλλιτέρα ὑγίεια, κάτι ποὺ δὲν ἐπιφέρει ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τὸ ἀλκοόλ.

Τέλος, ἡ μέλετη ἀπέδειξε πὼς δὲν ὑφίσταται σχέσις ἀνάμεσα στὸ παθητικὸ κάπνισμα καὶ τοὺς καρκίνους. Μάλιστα ἀπεδείχθη πὼς τὰ παιδιὰ ποὺ ἔχουν ἐπαφὴ μὲ τὸ παθητικὸ κάπνισμα, μειώνουν τὶς πιθανότητες, κατὰ 22%, γιὰ ἐμφάνισιν καρκίνου τοῦ πνεύμονος ὡς ἐνήλικες!!!

Συμπερασματικά…
Βόειον κρέας, τυρί, οἶνος, ποῦρα …συνίστανται, βάσει τῆς μελέτης, γιὰ …καλλιτέρα ὑγεία!!!

Ἀνάλογος μελέτη ἐπαρουσιάσθη τὸ 2010 ἀπὸ τὸν ΠΟΥ καὶ ἀνέφερε πὼς αὐτοὶ ποὺ κατενάλωναν περισσότερα φροῦτα καὶ λαχανικὰ δὲν εἶχαν καλλιτέρα ὑγεία, καὶ παρουσίαζαν ηὐξημένες πιθανότητες ἐμφανίσεως σοβαρῶν προβλημάτων ὑγείας, ὅσον ἀφορᾶ στὰ καρδιακὰ νοσήματα καὶ στοὺς καρκίνους.

πηγὴ πληροφορικῶν:

Study Proves Meat-Eaters Are More Healthy Than Vegetarians

Τώρα λοιπόν τί νά σᾶς πῶ ἐγώ ἐπί πλέον; Ἁπλῶς τὶς πληροφορίες μεταφέρω.
Ἰατρὸς δὲν εἶμαι… Ἐρευνητὴς δὲν εἶμαι.
Μόνον ἀπὸ ἀνάγνωσιν κάτι κατέχω…

Φιλονόη

Αὐτόματος μεταφραστής:

Ἐνῶ εἶναι σημαντικό, αὐτὰ τὰ ἀποτελέσματα καὶ οἱ προσδιορισμοὶ δεν εἶναι μοναδικά. Τὸ 2010 ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας μελέτησε 30.604 ἀνθρώπους κατὰ μέσο ὄρο 8,7 χρόνια, μελετῶντας τὴν διατροφή τους καὶ μὲ ἰδιαιτέρα ἔμφαση στὴν κατανάλωση φρούτων καὶ λαχανικῶν τους. Ἡ κοινὴ παραδοχὴ ὅτι μία διατροφὴ φρούτων καὶ λαχανικών που ἐπραγματοποιήθη λιγοτέρους κινδύνους για τὴν ὑγεία δεν ὑποστηρίζονται ἀπὸ τὴν ἔρευνα τους.
Στην πραγματικότητα, σὲ ὁρισμένες τρόπους ἀντλήθηκαν τὰ ἀντίθετα συμπεράσματα. Ἀνέφεραν «Μία πολλὴ μικρὴ ἀντιστροφὴ σχέσεως μεταξὺ τῆς προσλήψεως τοῦ συνόλου τῶν φρούτων καὶ λαχανικὼν καὶ τοῦ κινδύνου καρκίνου παρατηρήθηκε σὲ αὐτὴ τῇ μελέτῃ.»
Ἡ μελέτη, ἐπίσης, ἔσπασε μὲ τὴν παραδοσιακὴ θεωρία σημειώνοντας ἕνα «αὐξανόμενο σῶμα τῶν ἐπιδημιολογικών, κλινικὼν καὶ πειραματικὲς ἐνδείξεις που ὑποδεικνύουν ὅτι ἡ τακτικὴ κατανάλωση τυριοὺ μπορεὶ να μειώσει τὸν κίνδυνο τῶν καρδιαγγειακὼν ἀποτελεσμάτων.»
Ἡ μελέτη ἔδειξε ἐπίσης ὅτι ἡ μέτρια κατανάλωση ἀλκοὸλ ὁδήγησε σὲ μειωμένη συχνότητα ἐμφάνισης καρδιακῶν παθήσεων σὲ σχέση μὲ τὴν ἀποχή.

Μία ἄλλη δημοφιλὴς καὶ εὐρέως διαδεδομένη πεποίθησις, ὅτι ἡ σχέση μεταξὺ παθητικοῦ καπνίσματος καὶ τοῦ καρκίνου ἀγνοήθηκε ἀπὸ τὴν μελέτη τοῦ Π.Ο.Υ.. Γιὰ τὸ παθητικὸ κάπνισμα προσδιορίσθηκε νὰ μὴν ἔχῃ κάποιαν στατιστικὰ σημαντικὴ συσχέτιση μὲ καρκίνο τοῦ πνεύμονος καὶ καρδιοπάθεια.

Ἔνας τομέας τῆς μελέτης ἤταν να εὕρῃ ἔναν συσχετισμὸ μεταξὺ παθητικοῦ καπνίσματος καὶ καρκίνου, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἐκθέσεως στὴν παιδικὴ ἡλικία μὲ ἐκπληκτικὰ ἀποτελέσματα ποὺ ἤσαν τὸ ἀντίθετο ἀπὸ ὅ, τὶ θὰ ἀνεμένετο. Ἀπίστευτο, τὰ παιδιά που ἐκτίθενται στον καπνὸ τοῦ τσιγάρου εὑρέθησαν να ἔχουν κατὰ 22 τοῖς ἑκατὸ μειώσῃ τοῦ ποσοστοὺ τοῦ καρκίνου τοῦ πνεύμονος ὡς ἐνήλικες.
Βόειο κρέας, τυρί, κρασί καὶ πούρα; Δεν εἶναι μόνο καλό, ἀλλὰ καλὸ για ἐσᾶς.

Ὁ Rick Wells εἶναι ἕνας συντηρητικὸς συγγραφέας, ὁ ὁποῖος πιστεύει ὅτι μία ἐμμονὴ στὸ Σύνταγμα τῶν ΗΠΑ θὰ ἔλυνε πολλὰ ἀπὸ τὰ προβλήματα τοῦ σήμερα.

 

 

 

Leave a Reply