Ὑπεύθυνοι νευρολογικῶν διαταραχῶν καί καρκίνων οἱ ὑπόηχοι τῶν ἀνεμογεννητριῶν;

Τοῦ κάνουν τώρα πλάκα, ἀλλὰ ἔχει δίκαιον στὸ 100% ὅσων λέει!

πηγὴ

Σύμφωνα μὲ πρόσφατες τεκμηριωμένες ἐπιστημονικὲς μελέτες, οἱ («σιωπηλοὶ») ὑπόηχοι ἀπὸ τὶς ἀνεμογεννήτριες προκαλοῦν στοὺς ἀνθρώπους, πέρα ἀπὸ νευρολογικὲς διαταραγες, μία ὑπέρμετρη αὔξηση τῶν ἐκκρίσεων τῆς ὁρμόνης κορτιζόλη ποὺ ὅπως διεπιστώθη, «ἐξαναγκάζει» τὸν ὀργανισμὸ νὰ ἀναπτύξῃ κακοήθεις ὄγκους…

Ἡ πλάκα εἶναι ὅτι μέχρι τώρα, ἡ «ἄτυπος» νομοθεσία ἐπιβάλλει στὰ αἰολικὰ πάρκα νὰ ἀπέχουν ἀπὸ μόνιμο ἀνθρώπινο παρουσία τουλάχιστον 500 μέτρα. Ὅπως ὅμως διεπιστώθη, οἱ ὑπόηχοι μποροῦν νὰ διανύσουν κάμποσα χιλιόμετρα καὶ νὰ ἐπηρεάσουν τὸν ἀνυποψίαστο πληθυσμό.

Μὲ βάση αὐτό, θὰ ἔπρεπε τὸ 90% τῶν ὑφισταμένων αἰολικῶν πάρκων νὰ ξηλωθῇ καὶ νὰ πεταχθῇ στὸν πάτο τῆς θαλάσσης – καὶ τὸ 100% τῶν ἑπομένων ΜΠΕ (μελέτη περιβαλλοντικῶν ἐπιπτώσεων) νὰ κριθῇ ἀπαράδεκτο.

 Ἔσπευσαν βέβαια, τὰ λαμόγια, νὰ βάλουν τὴν λέξη «windmills =ἀνεμόμυλοι»στὸν τίτλο (ἀντὶ γιὰ wind turbines) γιὰ νὰ γελοιοποιήσουν μίαν ἀποκάλυψη ποὺ τοὺς ἔχει πανικοβάλη.
Ἂν θεωρεῖται ἀντιοικολογικὸ τὸ νὰ πετάξουμε αἰολικὰ στὸν πάτο τῆς θαλάσσης, ἂς τὰ βάλουν στὸν πάτο τους, τὰ λαμόγια ποὺ τὰ ἔστησαν…

Καταχρεωθηκαμε ηιὰ νὰ γεμίσουμε τὴν Ῥόδο καὶ τὴν Κρήτη μὲ αἰολικὰ καὶ τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ καῖμε περισσότερο πετρέλαιο, γιὰ τὶς ἴδιες μεγαβατῶρες. Ἀλλὰ τὴν λεπτομέρεια αὐτὴν (ποὺ ἔγινε ὁλόκληρος ἐπιστημονικὴ ἡμερὶς τὸν Δεκέμβριο, γιὰ νὰ ἐπεξηγηθῇ) τὴν ἀγνοοῦν τὰ οὔγκανα καὶ τὴν ἀποκρύπτουν τὰ λαμόγια…
Καὶ μᾶς ἐγκάστρωσε ὁ ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ μέχρι νὰ τοῦ ὑφαρπάξουμε αὐτὰ τὰ στοιχεῖα. Λὲς καὶ τὰ ζητούσαμε ἀπὸ τὸν Κοπελοῦζο…

Λόγῳ φυσικὰ τοῦ σκαμπανεβάσματος τῆς ἀποδόσεως τῶν αἰολικῶν, οἱ θερμικὲς μηχανὲς ἐξηναναγκάσθησαν νὰ δουλεύουν αὐξομειούμενα «ἐκτὸς περιοχῆς βέλτίστου ἀποδόσεως». Καὶ ἔκαψαν πιὸ πολὺ μαζοῦτ, γιὰ τὶς ἴδιες συνολικὰ μεγαβατῶρες (ἀπὸ ΑΠΕ καὶ θερμικὰ) ἀπὸ ὅ,τι θὰ ἔκαιγαν ἐὰν εἴχαμε μόνιμο ἄπνοια (ἢ ἐὰ δὲν εἶχαν μπῆ αἰολικά). Ὁ Δρ Εὐθυμιάδης σκέπτεται νὰ φέρῃ αὐτὸ τὸ σκάνδαλο στὸν Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανολόγων-Ἠλεκτρολόγων καὶ τὸ ΤΕΕ. Ἀρκετὰ μὲ αὐτὴ τὴν ἀπάτη!

Θεωρεῖτε τυχαῖο ποῦ ὅλα τὰ ΜΜΕ ποῦ εἶχαν προσκληθῆ στὴν τεχνικὴ ἡμερίδα ἀπηγόρευσαν στοὺς δημοσιογράφους νά παρευρεθοῦν; Ἔτσι καὶ δημοσιοποιηθεῖ εὐρέως αὐτὸ τὸ ἀδιαμφισβήτητο γεγονὸς θὰ εἶναι σὰν νὰ ἔχει πέση ἀτομικὴ βόμβα…

Γιὰ τὰ αἰολικὰ λοιπὸν γράφω… Ἡ μπαταρία τῆς τεσλα μπῆκε γιὰ νὰ μὴν προκαλῶνται μπλακάουτ στὸ τοπικὸ δίκτυο, ἀλλὰ ἐκόστισε 40-50.000.000 δολλάρια καὶ χρεώνει τὴν μεγαβατῶρα (ποὺ δίδει στιγμιαίως γιὰ «συμπλήρωμα») ἕως καὶ 20.000 εὐρᾶ.
Φυσικὰ καὶ δὲν ὑπάρχει «νεότης» στὰ αἰολικά… Ἀπὸ τὸ 1960 εἶναι ἴδια.

Καὶ παράγουν, ξαφνικά, ρεῦμα τὴ νύκτα ποὺ δὲν τὸ χρειαζόμεθα (ἀλλὰ τὸ πληρώνουμε, ἐνῶ τὸ ἀποῤῥίπτουμε) ἐνῶ τὰ ΦΒ τὸ παράγουν μεσημεριάτικα, ἐπάνω στὴν αἰχμὴ ζητησεως.

Τὰ αἰολικὰ θὰ ἔπρεπε, παγκοσμίως, νὰ ἀπαγορευθῇδιὰ νόμου νὰ εἶναι συνδεμένα στὸ δίκτυο.

Χοϊδᾶς Διονύσιος

Σημείωσις

Ἀκοῦστε μὲ προσοχὴ τὸν ἀπίστευτο Δημήτριο Παυλάκη!!!

Ἀποδομεῖ, μὲ τὸν πιὸ εὐγενικὸ τρόπο, τὴν προδοσία ποῦ διέπραξαν, σὲ βάρος τῆς χώρας μας καὶ τοῦ λαοῦ της, τὸ αἰολικὸ λόμπυ σὲ συνεργασία μὲ τὸ λόμπυ εἰσαγομένου φυσικοῦ ἀέριου…

Ἀκουστὲ τὸν, ὁπωσδήποτε! Καὶ κοινοποιεῖστε!

  • 1) Ὅπως τεκμηρίωσε στὸ βίντεο ὁ Δρ Εὐθυμιάδης (γνωρίζετε ἐσεῖς κάποιον πιὸ ἁρμόδιο γνώστη τοῦ θέματος;) ἡ μετάβασις σὲ 100% αἰολικά, μὲ μπαταρίες, θὰ «πάη» τὴν τιμὴ τῆς μεγαβατώρας στὸ 500αρικο – ἀπὸ 100 ποὺ εἶναι σήμερα. Τὴν διαφορὰ θὰ τὴν καρπωθοῦν «ψευδοπράσινα κυκλώματα» καὶ θὰ ἔχουμε πτωχοποίηση τοῦ πληθυσμοῦ καὶ πλήρη ἀποβιομηχάνιση. (Ἡ ΛΑΡΚΟ κλείνει ἐπειδὴ δὲν μπορεῖ νὰ πληρώνῃ πιὰ τοὺς αὐξημένους λογαριασμοὺς ῥεύματος)
  • 2) Ἡ τεχνολογία τῶν αἰολικῶν δὲν μπορεῖ νὰ «ὡριμάσῃ». Ἦταν ἐξ ἀρχῆς ἀνώριμος, ἐδῶ καὶ 50 χρόνια ποὺ ξεκίνησε. Ὁ ἄνεμος εἶναι μία πολὺ «ἀραιὴ» μορφὴ ἐνεργείας καὶ ἀπαιτεῖ πολὺ πιὸ φαραωνικὲς ἐγκαταστάσεις -σὲ σχέση μὲ τὶς σημερινὲς- γιὰ νὰ εἶναι συμφέρουσα ἡ ἐκμετάλλευσίς του (χωρὶς ἐπιδοτήσεις, δηλαδή…).
  • 3) Ὅπως πληροφορηθήκατε ἀπὸ τὸ βίντεο, ὅσο πιὸ πολλὰ αἰολικὰ βάζουμε, τόσο περισσότερο φυσικὸ ἀέριο εἴμαστε ὑποχρεωμενοι νὰ εἰσαγάγουμε γιὰ νὰ σταθεροποιήσουμε (μέσῳ εὐελίκτων στροβίλων) τὴν συχνότητα.
  • 4) Ἤδη ἔχουμε ἕνα πυρηνικὸ ἐργοστάσιο! Λέγεται Κοζλοντούι, εἶναι δύο βήματα ἀπὸ τὰ σύνορά μας καὶ μᾶς πουλᾶ ῥεῦμα ὅταν δὲν φυσᾶ.
  • 5) Νὰ ἐπισημάνω ὅτι, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀρχίσαμε νὰ βάζουμε αἰολικὰ καὶ νὰ κλείνουμε ΑΗΣ (λόγῳ παλαιότητος) χωρὶς νὰ τοὺς ἀντικαθιστοῦμε, ἔχουμε φθάση νὰ ἑξαρτώμεθα κατὰ 40% (καὶ παραπάνω) ἀπὸ εἰσαγωγὲς ἀπὸ διπλανὲς χῶρες (ποῦ καῖν λιγνίτη ἢ ἔχουν πυρηνικὰ).
  • 6) Ἐὰν δὲν σᾶς περνᾷ ἀπὸ τὸ μυαλὸ ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ καταστροφικὴ πορεία ἔγινε ἐπειδὴ κάποιοι συνωμότησαν νὰ τὰ χονδρο-οἰκονομήσουν, λαδώνοντας πολιτικούς, τί νὰ πῶ;
  • 7) Ἡ Δανία καὶ ἡ Γερμανία ποὺ κατασκευάζουν (κατ’ ἀποκλειστικότητα) τὰ αἰολικὰ ἔχουν καὶ τὸ ἀκριβότερο ρεῦμα (τσάμπα ἄνεμος εἴπατε;)
  • 8) Ἀκριβῶς λόγῳ τοῦ (7) στὴν Γερμανια δὲν ἔχει ἐγκριθῆ ἔστᾦ κι  ἕνα νέο αἰολικὸ πάρκο τὰ τελευταία 4 χρόνια – ἡ πολιτικὴ τῆς χώρας εἶναι νὰ εὕρῃ ἠλιθίους στὸν νότο γιὰ νὰ τοὺς φορτώσῃ ἔτσι ὥστε νὰ μὴν καταρρεύσῃ ὁ κλάδος.

Ἐλπίζω νὰ σᾶς διεφώτισα….(Παρεμπιπτόντως, τὸ πετρέλαιο οὐδέποτε προκεῖται ποτὲ νὰ ἐξαντληθῇ -ἀναδημιουργεῖται συνεχῶς, σὲ πραγματικὸ χρόνο, ἀλλὰ σὲ διαφορετικὰ σημεῖα- ἐνῶ κάρβουνο ἡ Εὐρώπη θὰ ἔχη γιὰ τὰ ἑπόμενα 280 χρόνια….)

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply