Ἀμετανόητοι ψηφοφόροι…

…ποὺ ἐπιτυγχάνουν τὰ ἀκατόρθωτα. Καμμία ἐπιχειρηματολογία δὲν εἶναι ἱκανὴ νὰ πείσῃ ἢ νὰ ἀναχαιτίσῃ τὴν αὐτοκτονική τους διάθεση.
Ποιός εἶπε ὅτι ὁ ὄγκος τῶν ἀνοήτων δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιφέρῃ ἀποτελέσματα. Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει.

Ἀναλογισθεῖτε: οἱ ψηφοφόροι ἔφθασαν στὸ μέγιστο σημεῖο παραλογισμοῦ τῆς ὑπάρξεώς τους καὶ στὴν διαμόρφωση τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων. Κατάφεραν νὰ ἀναδείξουν γιὰ πρωθυπουργό τους ἕνα νόθο καὶ καθ᾽ ὅλα ἀνίκανο ὑποκείμενο γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν τὴν μαμά του.

Ἑλληνόφωνοι ψηφοφόροι, τὰ συλλυπητήριά μου, ἐλπίζω τοὐλάχιστον νὰ ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι ἐσεῖς εἴσθε ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν κατάντια τοῦ τόπου. Οἱ παράνομα εἰσαγόμενοι ψηφοφόροι ἀπὸ τὶς ἄλλες χῶρες δὲν θὰ ἦσαν ἀρκετοὶ γιὰ νὰ ἐπιτύχουν αὐτὸ πού καταφέρατε ἐσεῖς.

Μόνο σκεφθεῖτε: Ἐσεῖς μὲ τὴν συμμετοχή σας νομιμοποιήσατε τὴν προηγουμένη κυβέρνηση καὶ ὅλα ὅσα ἔκανε ποὺ δὲν σᾶς ἄρεσαν καὶ ἐσεῖς οἱ ἴδιοι ἐπιλέγετε αὐτὸν πού δὲν θέλετε γιὰ πρωθυπουργό.

Πατεράκης Ἀναστάσιος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ἀμετανόητοι ψηφοφόροι…

Leave a Reply