Ποιά εἶναι τά ἀληθῆ ἀποτελέσματα τῶν «ἐθνικῶν» ἐκλογῶν 2019;

Συνηθίζουμε, τὰ τελευταία χρόνια, σὲ αὐτὴν τὴν σελίδα, νὰ παρουσιάζουμε τὰ ἀληθῆ ἀποτελέσματα κάθε ἐκλογικῆς ἀναμετρήσεως. Ὄχι ἐκεῖνα ποὺ μᾶς διαφημίζουν, ἀλλὰ τὰ πραγματικά. Αὐτὰ δῆλα δὴ ποὺ προκύπτουν ἐὰν ἀφαιρέσουμε ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἠρνήθησαν νὰ πάρουν μέρος στὸ πανηγυράκι τῶν ἐκλογῶν, συνειδητῶς ἢ ἀσυνειδήτως.

Ἔτσι καὶ τώρα, θὰ πράξουμε τὰ ὅμοια, πρὸ κειμένου νὰ καταδείξουμε τὴν ἀλήθεια ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὰ (ἐπίσημα, λέει!!!) ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα. Γιὰ νὰ τὸ κάνουμε βέβαια αὐτὸ θὰ πρέπη πρῶτα νὰ λάβουμε ὑπ΄ ὄψιν μας τὴν ἀποχή, πού, πάντα βάσει τῶν – λέει – ἐπισήμων ἀποτελεσμάτων, ἔφθασε στὸ 42,08 %. Ἀπέχει ἀκόμη ἡ ἀποχὴ τοῦ 50 +1 %, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε, θεωρητικῶς, κατὰ ἐκεῖ ὁδεύει…

Ἐὰν ὄμως προσθέσουμε καὶ τὰ ἄκυρα/λευκά, στὸ παραπάνω ποσοστό, τότε ἡ πραγματικὴ συμμετοχὴ ψηφοφόρων, μὲ τὴν λογικὴ τοῦ «ἐκλέγειν» φθάνει μόλις στὸ 55,84 καὶ ἡ ἄρνησις αὐτῶν ποὺ θέλουν νὰ «ἐκλέξουν», προσθετικῶς μὲ τὴν ἀποχή, φθάνει στὸ 44,16 %. Κατ’ ἐμέ, ἐπεὶ δὴ συνομιλῶ μὲ ἀρκετοὺς ψηφοφόρους, τὸ πραγματικὸ ποσοστὸ τῶν ἀρνητῶν τῆς διαδικασίας φθάνει στὸ 44 %, ἀλλὰ καὶ πάλι, ὄπως καὶ παλαιότερα, θὰ κρατήσω μόνον τὸ 42,08%, «θεωρῶντας» (καταχρηστικῶς ἴσως) ὡς συνειδητῶς μὴ μετέχοντες τοὺς ἀπέχοντες. 

Ἔχουμε καὶ λέμε λοιπόν.
Τὰ πραγματικὰ ποσοστὰ τῶν κομμάτων εἶναι τὰ ἐξῆς:

57,92 λοιπὸν τὸ ποσοστὸν τῶν ἀρνητῶν.

  • ΝουΔουΛάρα            39,85 % ἤ πραγματικά: 23,08 % ἤ δὲν τοὺς ἤθελε τὸ 76,92 %.
  • τΣΥΡΙΖΑ                     31,53 % ἤ πραγματικά: 18,26 % ἤ δὲν τοὺς ἤθελε τὸ 81,73 %.
  • μΠατΣοΚοΚΙΝΑΛ      8,10 % ἤ πραγματικά:   4,69 % ἤ δὲν τοὺς ἤθελε τὸ 95,30 %.
  • ΚΚΕ                                5,30 % ἤ πραγματικά:   3,07 % ἤ δὲν τοὺς ἤθελε τὸ 96,93 %.
  • Βελόπουλος                  3,70 % ἤ πραγματικά:   2,14 % ἤ δὲν τοὺς ἤθελε τὸ 97,85 %.
  • Βαρουφάκης                 3,44 % ἤ πραγματικά:   1,99 % ἤ δὲν τοὺς ἤθελε τὸ 98,00 %.

Ὅσο γιὰ τοὺς «λοιπούς»… Ξέρουμε… Τοὺς …«ἔφαγε» ἡ «πλειοψηφία» (λέει!!!).

Κι ἐπεὶ δὴ κάποιοι θὰ ἀναφερθοῦν στὴν singular καὶ στὴν μὴ δυνατότητα ἐλέγχου τῶν «ἀποτελεσμάτων» της, ἐφ΄ ὅσον ἀπαγορεύεται (!!!), δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε ἐκτενῶς σήμερα. Οὔτε θὰ ἀναφερθοῦμε στὶς ἀνακοινώσεις τῆς χρυσῆς αὐγῆς γιὰ ἔλεγχο τῶν ἀποτελεσμάτων. Οὔτε θὰ καταπιασθοῦμε μὲ τὸ ἐὰν τὰ ἀποτελέσματα αὐτὰ εἶναι ἀποτέλεσμα νοθείας μέσῳ ἑλληνοποιήσεων ἢ ὄχι, καθὼς καὶ πολλῶν ἄλλων «μαγειρευμάτων». Διότι, ὡς γνωστόν, τὴν ὑπέρ-νοθειάρα μας τὴν ἔχουμε φάη ἤδη ἐδῶ καὶ χρόνια, ἐφ΄ ὅσον σὲ ἔναν πληθυσμὸ ποὺ δὲν ξεπερνᾶ (ἐπισήμως) τὰ 10.000.000 διαθέτουμε 9.961.718 ψηφοφόρους. Δῆλα δή, ἐν ὀλίγοις, μᾶς ὁμολογοῦν ἀνοικτὰ καὶ εὐθαρσῶς τὴν νοθεία, κυρίως μέσῳ ἀλλοιώσεως τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, ἐφ΄ ὅσον μὲ ἀντάλλαγμα τὶς ἑλληνοποιήσεις τὸ ἔχουν σχεδὸν  …διπλασιάση!!!

 

Καὶ ἡ ἀπόδειξις τοῦ ἰσχυρισμοῦ μου προκύπτει εὐκολότατα ἀπὸ τὰ ἴδια στοιχεία, ἐὰν ἀνατρέξουμε σὲ παλαιότερες «ἐκλογικὲς ἀναμετρήσεις», γιὰ νὰ διαπιστώσουμε ἕνα …ᾆλμα στὸν ἀριθμὸ τῶν «ψηφοφόρων» ἀπὸ τὸ …πουθενά!!!


Ἀπὸ τὰ ἐννέα (9.000.000) περίπου ἑκατομμύρια τὸ 1996 φθάσαμε σχεδὸν στὰ περίπου δέκα (10.000.000) τὸ 2019. Προφανῶς ὅλοι οἱ βαλκάνιοι, γιὰ νὰ …«ἀποζημιωθοῦν» εἶχαν καὶ ψῆφο, ἐφ’ ὅσον, βάσει τῶν ἐπισήμων στατιστικῶν (ἀπὸ ἐδῶ), ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας δὲν ξεπερνοῦσε τὰ 10,5-11 ἑκατομμύρια.

Ἐὰν πράγματι ἴσχυε αὐτὸ ποὺ μᾶς παρουσιάζουν, δίχως νοθεῖες καὶ λοιπὲς «ἑλληνοποιήσεις», τότε δὲν ἀντιμετωπίζουμε δημογραφικὸ πρόβλημα. Ἀκριβῶς ὅμως διότι ἔχουν ξεσκισθῆ νὰ «ἑλληνοποιοῦν» μὲ τὸ αὐτονόητον …ἀντάλλαγμα τῆς ψήφου, ἀκόμη κι ἐὰν αὔριο τὸ πρωΐ ἀναχωρήσουν ἄπαντες οἱ «ἑλληνοποιημένοι», θὰ φροντίσουν, σὲ ἐλάχιστα εἰκοσιτετράωρα νὰ τοὺς ἀντικαστήσουν, πρὸ κειμένου νὰ «δικαιολογεῖται» τὸ ἀνύπαρκτον αὐτὸ νούμερον.
Διότι τὰ νούμερα μόνον μὲ νούμερα καταπιάνονται καὶ αὐτὴ ἡ ἐνασχόλησις εἶναι ὑπέρ-κομματικὴ καί, κυρίως, ἀποσιωποιημένη. Μόνον ἐὰν ἀπειλῇ τὸν ἕναν ἢ τὸν ἄλλον κάτι ψιθυρίζεται. Ταχύτατα ὅμως, προφανῶς μὲ κάποια ἀνταλλάγματα, ἅπαντες τὸ βουλώνουν γιὰ νὰ ἐξακολουθήσῃ ἡ νιρβάνα τοῦ «ἐκλογικοῦ σώματος» μά, κυρίως, γιὰ νὰ μπορῇ ἡ γνωστὴ συμμορία τῶν 300, νὰ μᾶς ἐπεξεργάζεται ἀνοικτὰ καὶ θρασύτατα.

Ὅσο, τέλος, γιὰ τὸ ἐὰν εἶναι χρήσιμος μία ἑξακομματικὴ βο(υ)λή…
…ἀκόμη δὲν ξέρουμε, ἀλλὰ συντόμως θὰ μάθουμε!!!

Αὐτὰ πολὺ γενικῶς γιὰ σήμερα.
Τὸ γιατί εἶμαι ὑπὲρ τῆς ἀποχῆς τὸ ἔχω ἀναλύση ἀρκούντως ἀπὸ καιρὸ καὶ δὲν χρειάζεται νὰ ἐπανέλθω σήμερα.
Τὸ γιατί νόμοι σημίτου δὲν ἀναγνωρίζουν, ἀπολύτως ἀντισυνταγματικῶς, τὴν ἀποχή, εἶναι εὐκόλως κατανοητὸ πλέον.
Τὸ γιατί δὲν διαμαρτύρονται ὅλα αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα τῆς συμμορίας τῶν 300 εἶναι ἐπίσης εὐκόλως ἀντιληπτό.
Τὸ ἐὰν ὄμως ἐμεῖς, μετέχοντας στὸ πανηγύρι τους, τοὺς «νομιμοποιοῦμε» ἤ ὄχι, εἶναι ἀπολύτως δική μας εὐθύνη καὶ ἐπ’ αὐτοῦ μόνον πρέπει νὰ ἑστιάζουμε.

Φιλονόη.

Σημειώσεις

Ἐπεὶ δὴ θὰ εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ θὰ ἰσχυρισθοῦν πὼς τὰ ἀποτελέσματα αὐτὰ προκύπτουν ἀπὸ  ὅσους μὲ 50 εὐρῶ ἔσπευσαν στὰ ἐκλογικὰ τμήματα νὰ «ψηφίσουν», θὰ τοὺς ἀπαντήσω πὼς ὅσο τὸ ἐκλογικὸ σῶμα στὴν χώρα, τὸ ἀπολύτως ἰθαγενές, ποὺ κατανοεῖ στοιχειωδῶς ἑλληνικά, θὰ ἀποστρέφη τὸ βλέμμα του ἀπὸ τὰ καραγκιοζιλίκια τῶν «ἐκλογῶν», τόσο κάποιοι θὰ σπεύδουν νὰ τὸ ἀντικαταστήσουν. Κατ’ ἐμὲ οὐδέποτε θὰ προκύψη κάποια οὐσιαστικὴ ἀλλαγὴ μέσα ἀπὸ τὶς ἐκλογές. Κάποτε κι ἐγὼ συμφωνοῦσε μὲ αὐτὰ ὅλα, ὄσο δὲν ἐγνώριζα τὸ τί συμβαίνει. Σήμερα ὅμως πλέον εἶναι ἀπολύτως ἀπόλυτη ὑπὲρ πλήρους ἀποχῆς καί, κατ’ ἐπέκτασιν ἀρνήσεως νομιμοποιήσεως τῶν σαπροφύτων.

Πατούληδες καὶ μπακογιάννηδες δὲν ἔχουν ἐκλεγῆ, ὡς γνωστόν. Παρανόμως καὶ ἀντισυνταγματικῶς παρουσιάζονται ὡς ἐκλεγέντες, ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ εἶναι τόσο πασιφανῆ, ποὺ τελικῶς καὶ μόνον ἡ δική μας ἄρνησις νὰ τοὺς ἀναγνωρίσουμε, πριονίζουν ἀνοικτὰ τὴν ἐπίπλαστο ἐξουσία τους.

Ἐὰν στὴν δημοκρατία δὲν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα καὶ ἐὰν ἡ πλειοψηφία καθορίζει τὰ ἀποτελέσματα, ὀφείλουμε νὰ ἀπαιτήσουμε νὰ ἀναγνωρισθῇ ἡ ἀποχὴ ὡς ἐκλογικὴ πρᾶξις..

5 thoughts on “Ποιά εἶναι τά ἀληθῆ ἀποτελέσματα τῶν «ἐθνικῶν» ἐκλογῶν 2019;

  1. Το 1996 και τα 7.000.000 στα οποία αναφέρεστε είναι αυτοί που ψήφισαν όχι οι εγγεγραμμένοι… Οι οποίο είναι 9.140.000.. Άρα όλο το άρθρο πάει στράφι για ένα τραγικό σας λάθος.. Από το 96 μέχρι σήμερα οι εγγεγραμμένοι αυξήθηκαν φυσιολογικα 800.000 οπότε προσέχετε πριν γραξετε τις…. Σας

Leave a Reply