Λαὸς τῶν …ψυχοφαρμάκων!!!

Πρὸ μερικῶν ἐτῶν, συζητῶντας μὲ κάποιον φίλο, ἔμαθα πὼς τότε ἡ σκιζοφρένεια, ὡς κατάστασις, ἀφοροοῦσε περίπου στὸ 30% τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ. Ἡ πληροφορία προήρχετο ἀπὸ ἔντυπο τῆς ΕΥΔΑΠ, καθαρὰ συμβουλευτικοῦ κι ἐνημερωτικοῦ χαρακτῆρος. (Ὄχι, δὲν τὸ ἔχω στὰ χέρια μου, ἀλλὰ μοῦ τὸ ἐπέδειξε τότε ὁ φίλος μου.)

Ἀπὸ τότε ἔως σήμερα ἔχει παρέλθη τοὐλάχιστον μία δεκαετία, τὸ θέμα ἐλησμονήθη γενικῶς, ἀλλὰ πάντα στὴν ἄκρη τοῦ μυαλοῦ μου διατηροῦσα τὴν ἐν λόγῳ πληροφορία. Στὸ μεταξὺ μᾶς προέκυχαν τὰ μνημόνια, ἀκόμη περισσότερα ψυχοφάρμακα, ἀκόμη περισσότερες μεθοδεύσεις ψυχαναγκασμοῦ καί, τελικῶς, συνδυαστικὰ μὲ τὴν ἀκραία χρῆσιν ἀντιβιοτικῶν, σήμερα τὰ φαινόμενα ποὺ ἀνέφερε κάποτε τὸ φυλλάδιον τῆς ΕΥΔΑΠ εἶναι εὐδιάκριτα, ἀκόμη καὶ σὲ ἀσχέτους. Ὡς λαὸς πάσχουμε ἐπισήμως νοητικῶς (ἀγνοῶ τὸ ἐπίπεδον τῶν ποσοστῶν) καί, ἐπὶ πλέον, ὄχι μόνον δὲν ἐνημερωνόμεθα ἐπ΄ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἂν τί νὰ ἑστιάσῃ τὸ (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!!) κράτος στὴν ὑγεία τῶν πολιτῶν, ὄχι μόνον ἀδιαφορεῖ, ἀλλὰ διαρκῶς αὐξάνει τὶς ὑπάρχουσες πιέσεις, πρὸ κειμένου καὶ νὰ πολλαπλασιάζονται οἱ φαρμακευτικὲς καταναλώσεις.
Τό ἀποτέλεσμα; Ἔ… Πασιφανές, ἐκ πρώτης καὶ μόνον ὄψεως, μὰ καὶ συγχρόνως μετρήσιμον…

πηγὴ

Πάντα προβληματιζόμουν γιὰ τὴν νοητική μας ὑγεία, ὡς λαοῦ. Ἐὰν σὲ αὐτὰ προσθέσουμε καὶ τὶς διάφορες σύγχρονες παρανοϊκότητες, πάντα συνδυαστικὰ μὲ τοὺς ἐντόνους ῥυθμοὺς καταῤῥεύσεως, τότε ἀντιλαμβανόμεθα πὼς οἱ φόβοι, οἱ ἐμμονὲς καὶ οἱ παρανοήσεις διαρκῶς πολλαπλασιάζονται, σὲ ἀτομικὸ ἐπίπεδον, μὲ ἀποτέλεσμα, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι, νὰ πορευόμεθα σαφῶς καὶ εὐκρινῶς, ἐν τῷ συνόλῳ μας, πρὸς τὴν ἀπόλυτο νοητικὴ παράνοια!!!
Πολὺ φοβᾶμαι πὼς τὰ πράγματα, γιὰ ἐμᾶς, ὡς λαοῦ, ἴσως νὰ εἶναι πολὺ χειρότερα ἀπὸ ὅσο ὑποψιαζόμεθα.
(Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἔχουμε ἐκπαιδευθῆ στὸ νὰ μᾶς …ἀποκοιμίζουν καὶ νὰ μᾶς ἐφησυχάζουν τόσο, ὅσο νὰ μὴν ἐννοοῦμε τὰ αὐτονόητα!!!)

Προσφάτως λοιπὸν διάβασα τὶς παραπάνω πληροφορίες γιὰ τὸ ἐν λόγῳ ζήτημα καί, ἀναγκαστικῶς, οἱ προβληματισμοί μου ἐπανῆλθαν σὲ ἐπίπεδον …συναγερμοῦ τώρα πιά. Ἐὰν συνυπολογίσω φυσικὰ καὶ τὰ τρέχοντα κοινωνικὰ ζητήματα… Ἐὰν προσθέσω καὶ τὰ ἐθνικὰ ποὺ διαρκῶς πολλαπλασιάζονται… Ἐὰν συνεκτιμήσω καὶ τὴν αὐθαίρετό μας τακτικὴ γιὰ τὰ ἀντιβιοτικὰ καὶ τὰ παντὸς εἴδους (διόλου ἀθῷα) φάρμακα, ποὺ καταπίνουμε μὲ τοὺς …κουβάδες…
…τότε, πολὺ φοβᾶμαι πὼς τὰ δεδομένα μας εἶναι πολὺ χειρότερα ἀπὸ ὅσο ὑποψιαζόμεθα… Πάρα πολὺ χειρότερα… 

Φιλονόη

Υ.Γ. Ὅπως ἴσως γνωρίζετε δὲν διαθέτω τηλεοπτικὸ δέκτη καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ἀδυνατῶ νὰ γνωρίζω τὸ ἐὰν καὶ κατὰ πόσον διενεργῶνται ἐκστρατεῖες ἐνημερώσεως κατὰ τῆς ὑπέρκαταναλώσεως φαρμάκων. Ἐν τούτοις ἐξακολουθῶ νὰ πιστεύω, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν πράγματι ὑφίσταται ἢ ὄχι ἐνημέρωσις, πὼς αὐτὴ ἡ κραιπάλη μόνον ἀπὸ ἕνα (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) σοβαρὸ κράτος θὰ μποροῦσε νὰ ἀνακοπῇ. Τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ σήμερα διαπιστώνουμε εἶναι ὅμως ἡ πραγματικὴ εἰκόνα ἑνὸς γελοίου κράτους ποὺ ὄχι μόνον καταῤῥέει, ἀλλὰ ἐπιδιώκει νὰ συμπαρασύρῃ στὸ τέλος του καὶ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσοτέρους ἐκ τῶν ὑπηκόων του. 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply