Ἡ ὄψις τοῦ θρησκευτικοῦ μίσους εἶναι ἴδια;

Ἔλεγε λοιπὸν κάποιος ὅτι «ἡ ὄψις τοῦ θρησκευτικοῦ μίσους εἶναι ἰδία», παρουσιάζοντας αὐτὴν τὴν ἐπεικόνισιν:

Καὶ θὰ συμφωνήσω ἀπολύτως. Πάντα ἡ ὄψις τοῦ θρησκευτικοῦ μίσους εἶναι αἰσχρή, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἱερατείου ποὺ τὴν προωθεῖ καὶ τὴν ἐκφράζει.
Ὅμως… Τὸ σχόλιόν του, γενικῶς,περιεστρέφετο γύρω ἀπὸ τὸν θρησκευτικὸ φανατισμὸ τῶν Ταλιμπαν(έζων), ποὺ σφάζουν κάθε ἀλλόθρησκο (λέμε τώρα), ἐκφράζοντας τὸ μέγιστον τῶν ἐκφράσεων μίσους στὴν ἐποχή μας. Ὅμως παραλλήλως αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα ἔτυχαν συγκρίσεως μὲ τὸν σχολιασμὸ τοῦ μητροπολίτου Γόρτυνος.  Συγκρίνονται ὅμως αὐτά;

Χμμμμ….  Ἀλήθεια; πῶς εἶναι δυνατόν νά συγκρίνουμε τομάτες μέ …πορτοκάλια; Μποροῦμε; Ἤ ὅχι;

Μποροῦμε νὰ ξετρυπώσουμε δηλώσεις χριστιανῶν ἱερέων ποὺ κατεφέροντο μὲ μῖσος κατὰ πιστῶν ἄλλων θρησκειῶν. Καὶ ὑπάρχουν τέτοιες δηλώσεις, ὅπως φυσικὰ ὑπάρχουν καὶ  πράξεις μίσους, σε ὅλο τὸν πλανήτη, ἀνεξαρτήτως φυλῆς καὶ ἔθνους καὶ χρώματος.
Τὸ νὰ μοῦ συγκρίνῃς ὅμως μίαν περὶ ὁμοφυλοφιλίας ἄποψιν μὲ τὸ θρησκευτικὸ μῖσος καί, κατ’ ἐπέκτασιν, τὸν θρησκευτικὸ φανατισμό, σὲ καθιστᾶ ὕποπτο προπαγανδιστικῆς μηχανικῆς, ἤ ἄλλως μισθοφόρο πράκτορα, ποὺ σκοπό σου ἔχεις νὰ διχάσῃς καὶ νὰ στοχοποιήσῃς. Ἤ μήπως ὄχι;

Ἁπλᾶ τὰ πράγματα…
Ἄλλο ἡ ἄποψις κάποιου, ἀκόμη κι ἐὰν αὐτὸς ὁ κάποιος εἶναι μέλος τοῦ ἱερατείου κι ἄλλο ὁ φανατισμὸς ποὺ τὸ ἐπίσημο ἱερατεῖον ἐκφράζει. Κι ἐδῶ, στὴν χώρα μας εἰδικῶς, ἀλλὰ καὶ στὸν πεπολιτισμένο (λέμε τώρα) κόσμο τῆς Δύσεως γενικῶς, ὁ θρησκευτικὸς φανατισμός, ὡς μέθοδος συντηρήσεως μίσους, ἔχει πρὸ πολλοῦ …ψοφήσῃ. Καὶ οἱ λόγοι εἶναι γνωστοί. Ὅλα «λειαίνονται» διότι ἔτσι ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὰ παγκόσμια σαπρόφυτα. Ποῦ τό εἶδε λοιπόν αὐτός τό θρησκευτικό μῖσος; Ἔ;

Καὶ περνᾶμε στὸ θέμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας πού, στὴν πραγματικότητα «τσούζει» τὸν ἐν λόγῳ σχολιαστή.
Εἶναι πράγματι αἰσχροί οἱ ὁμοφυλόφιλοι; Κατὰ τὸν μητροπολίτη Γόρτυνος ναί.
Κατὰ τὴν μεγίστη μερίδα τοῦ κόσμου μας ὄχι, ἐκτὸς κι ἐὰν εἶναι μισθοδοτούμενοι ἀπὸ τὶς Μ.Κ.Ο. τοῦ (κάθε) πSoros ποὺ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοποίησιν. Αὐτοὶ οἱ δεύτεροι ναί, εἶναι καὶ αἰσχροὶ κι ἐπικίνδυνοι καὶ μισάνθρωποι.

Δὲν ξέρω λοιπὸν ἐὰν ὁ μητροπολίτης ἀναφέρεται γενικῶς στοὺς ὁμοφυλοφίλους ἢ εἰδικῶς στοὺς ἐμμίσθους πράκορες τῶν Μ.Κ.Ο. ποὺ προωθοῦν τὴν ὁμοφυλοφιλία. Οὔτε ξέρω ἐὰν γνωρίζῃ τὸ τί ἔκτασιν ἔχει λάβη ἡ ὁμοφυλοφιλία στοὺς κόλπους τῆς ἐκκλησίας. Αὐτὸ ποὺ ξέρω εἶναι πώς, ἀνεξαρτήτως τῶν προσωπικῶν του ἀπόψεων, τὸ γεγονὸς ὑπάρχει: οἱ ἔμμισθοι τῶν Μ.Κ.Ο. πρακτορίσκοι ποὺ προωθοῦν τὴν ὁμοφυλοφιλία εἶναι καὶ χυδαῖοι καὶ  πρόστυχοι καὶ μισάνθρωποι. Οἱ ἄλλοι, οἱ πολλοί, δὲν χαρακτηρίζονται, διότι περὶ ὀρέξεως …κολοκυθόπιττα. Δικαίωμα τοῦ κάθε ἑνὸς νὰ διαθέτῃ ὅπως θέλει τὸ σῶμα του.

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply