Σπάω τὴν ἁλυσίδα.

Ὅλοι μας κάθε ἡμέρα, μὲ κάθε τρόπο, ἠθελημένα ἡ ἀσυνείδητα σπᾶμε τὰ παλαιά μας ὅρια καὶ προχωρᾶμε κάνοντας πράγματα ποὺ ἐχθὲς φοβόμασταν. Ὁ ἑαυτός μας ἐπεκτείνεται ἀλλὰ ταὐτόχρονα νοιώθουμε ὅτι κάτι μᾶς φταίει ….ὅτι κάτι μᾶς κρατᾶ.
Εἶναι σὰν νὰ ἤμαστε δεμένοι ἀπὸ τὸ πόδι μὲ μιὰ ἁλυσίδα στὸ κέντρο ἑνὸς κύκλου. Καθὼς σπᾶμε ὅρια καὶ κάνουμε καινούργια πράγματα ἡ ἁλυσίδα μεγαλώνει ὁ κύκλος ἐπεκτείνεται καὶ ξεμακραίνουμε ἀπὸ τὸ κέντρο … ἀλλὰ πάντα κάτι μᾶς φταίει ….καὶ συνεχίζουμε νὰ προχωρᾶμε, ἡ ἁλυσίδα νὰ μεγαλώνῃ, νὰ μᾶς δίνῃ μιὰ μεγαλύτερη ἐλευθερία κινήσεων ἀλλὰ πάλι κάτι μᾶς κρατᾶ….
Καὶ φθάνει μιὰ στιγμὴ στὴν ζωὴ ὅλως μας ποὺ χρειάζεται νὰ ἀποφασίσουμε νὰ σπάσουμε τὴν ἁλυσίδα καὶ νὰ ἐλευθερώσουμε τὸν ἑαυτό μας. Τὸ σπάσιμο τῆς ἁλυσίδος ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσεως μας ἀπέναντι στὴν ζωή.

Σπάω τὴν ἁλυσίδα δὲν σημαίνει ὅτι δὲν φοβᾶμαι πιά…. Σπάω τὴν ἁλυσίδα σημαίνει ὅτι δὲν ἀφήνω τοὺς φόβους μου νὰ ὁρίζουν τὴν ζωή μου….
Σπάω τὴν ἁλυσίδα δὲν σημαίνει ὅτι ὅλα στὴ ζωή μου εἶναι τέλεια καὶ δὲν ἀμφιβάλλω γιὰ τίποτα πιά….
Σπάω τὴν ἁλυσίδα σημαίνει ὅτι μετὰ ἀπὸ μιὰ νύκτα ἀμφιβολίας καὶ θλίψεως σηκώνομαι τὸ πρωὶ καὶ πιάνω δουλειά…
Σπάω τὴν ἁλυσίδα δὲν σημαίνει ὅτι ὅλοι γύρω μὲ καταλαβαίνουν …..
Σπάω τὴν ἁλυσίδα σημαίνει ὅτι οἱ γύρω μου εἶναι μεγάλοι πνευματικοὶ δάσκαλοι καὶ ποὺ μὲ βοηθοῦν νὰ μάθω καὶ νὰ καταλάβω τὸν ἑαυτό μου….
Σπάω τὴν ἁλυσίδα σημαίνει ὅτι σέβομαι τίς δίψες μου καὶ δίνω στὸν ἑαυτό μου αὐτὸ ποὺ χρειάζεται.
Σπάω τὴν ἁλυσίδα σημαίνει ὅτι ξυπνῶ μὲ μιὰ  καρδιὰ γεμάτη ἀγάπη καὶ εὐγνωμοσύνη καὶ μετρῶ τίς εὐλογίες μου …..
Σημαίνει ὅτι ἀποφασίζω νὰ εἶμαι μέρος τῆς λύσεως καὶ ὄχι τοῦ προβλήματος ….
Σημαίνει νὰ μπορῶ νὰ κυττῶ ὑψηλά ….
Σημαίνει νὰ συγχωρῶ καὶ νὰ ἀπελευθερώνω τὸν ἑαυτό μου ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους ἀπὸ τὰ λάθῃ του ἐχθές ….
Σημαίνει νὰ χαίρομαι καὶ νὰ ἀπολαμβάνω τὴν κάθε στιγμή…
Σημαίνει νὰ ξέρω ὅτι πάντα ἔχω ἐπιλογές …..
Σημαίνει ὅτι νοιώθω πὼς ἀξίζω τὴν ἀγάπη καὶ δὲν χρειάζεται νὰ εἶμαι τέλειος γιὰ νὰ μὲ ἀγαποῦν ….
Σημαίνει νὰ μπορῶ νὰ μαζεύω ὅλη τὴν παρθενικὴ ἀθωότητα μέσα σὲ μιὰ μιὰ ματιὰ καὶ νὰ τὴν ῥίχνω στὸν κόσμο ἀλλὰ καὶ στὸν ἑαυτό μου….
Σπάω τὴν ἁλυσίδα σημαίνει ὅτι εἶμαι ξανὰ ἀθῶος καὶ ἕτοιμος νὰ πῶ ΝΑΙ σὲ ἕνα καινούργιο παρελθὸν καὶ σὲ ἕνα νέο μέλλον …..

Γιώτα Σούσουλα

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *