Τὸ τελειότερον Ἑλληνικὸ θέατρο!

Ἀρχαῖο θέατρο Ἐπιδαύρου: τὸ τελειότερο ἀρχαῖο ἑλληνικὸ θέατρο, ἀπὸ ἄποψη ἀκουστικῆς καὶ αἰσθητικῆς!

«Ἐπιδαυρίοις δέ ἐστι θέατρον έν τῷ ἱερῷ μάλιστα ἐμοί δοκεῖ θέα ἄξιον. Τό μέν γὰρ Ρωμαίων πολὺ δὴ τι ὑπερῆρχεν τῶν πανταχοῦ τῷ κόσμῳ μεγέθει δὲ Ἀρκάδων τὸ ἐν τῇ μεγάλῃ πόλει ἀρμονίας δέ ἢ κάλλους ἓνεκα ἀρχιτέκτων ποῖος ἐς ἅμιλλαν Πολυκλείτῳ γένοιτ᾽ ἂν ἀξιόχρεως. Πολύκλειτος γὰρ καὶ θέατρον τοῦτο καὶ οἴκημα τὸ περιφερὲς ὁ ποιήσας ἦν»
(Παυσανίας, Ἑλλάδος Περιήγησις, Κορινθιακὰ – II.27.5)

Συνέχεια

Θέατρο τῆς Ἐπιδαύρου καί ἀκουστική

Η εξαίρετη ακουστική για την οποία το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου είναι διάσημο, οφείλεται στα πέτρινα εδώλιά του, καθώς το σχήμα και η διάταξή τους είναι ιδανικά για το φιλτράρισμα των θορύβων χαμηλής συχνότητας, καταδεικνύει έρευνα Αμερικανών επιστημόνων. Συνέχεια